مغز زنان و مردان متفاوت عمل می‌کند

مغز زنان و مردان متفاوت عمل می‌کند

 

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا - ایروین میگویند حتی در حالت استراحت و بدون عامل محرک، بخش مهمی از مغز زنان و مردان به طور متفاوت از هم رفتار میکنند.

 

تلقى دانشمندان آن است که چون مغز زنان و مردان در مراحل آغاز شکل- گیرى جنین در رحم شبیه یکدیگر است ، اما بتدریج تا زمان بزرگسالى و بلوغ تفاوتهاى آنها آشکار مى شود، در این زمینه احتمالا تفاوت در شمار و تعداد سلولهاى عصبى نقش بازى مى کنند. یک گروه از محققان با انجام بررسیهایى بر روى موشها موفق شده اند عاملى را شناسایى کنند که در مرگ سلولهاى عصبى نقش کلیدى ایفا مىکند و از این طریق رویدادهایى را که در یک ناحیه خاص از مغز رخ مىدهد، تحت کنترل قرار مى دهد. این پژوهشگران به سرپرستى خانم ״نانسى فورجر״ در مقاله اى در ارگان آکادمى علوم آمریکا اعلام کردند که موضوع مطالعه خود را فقدان ژنى موسوم به ״بکس ״Bax قرار دادند. این ژن در کنترل مرگ برخى از سلولهاى عصبى در حال رشد نقش دارد. موشهاى ماده معمولا بیش از موشهاى نر در ناحیه خاصى از مغز موسوم به nucleusperiventricular anteroventral داراى سلولهاى عصبى هستند در عوض شمار سلولهاى عصبى موشهاى نر در ناحیه دیگرى که هسته اصلى بخش موسوم به ״استریا ترمینالیس ״ را تشکیل مىدهند بیشتر است . نکته جالب در این میان آنکه در موشهایى که به شیوه هاى ژنتیکى ژن بکس از بدنشان حذف شده بود هیچ تفاوتى از نظر تعداد سلولهاى عصبى در این دو ناحیه در مغز موشهاى نر و ماده به چشم نمى خورد. دانشمندان درگذشته چنین مىاندیشیدند که برخى از هورمونها مانند تستوسترون (هورمون مردانگى ) موجب بقاى سلولهایى مى شوند که با تفاوت جنسیت ارتباط دارند. اما پژوهش اخیر نشان مىدهد که ژن بکس فعالیت هورمونى را تحت الشعاع قرار مى دهد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید