سئوالات

1-     گیرنده های حسی :

1)      سلولهای پوششی تمایز یافته اند .

2)      نورون های تمایز یافته اند .

3)      سلولهای عصبی و فاقد میلین اند .

4)      واجد انشعابات آکسونی فراوان و آکسون بلند هستند .

 

2-     پوشش اطراف گیرنده های فشار از چه نوع بافتی است ؟

1) پوششی                                 2) پیوندی       

                         3) عصبی                                 4) چربی

 

3-     گیرنده های دما در پوست با کدامیک از مراکز عصبی زیر ارتباط مستقیم دارد ؟

1) تالاموس                                     2) قشر خاکستری مخ       

        3) هیپوتالاموس                       4) نخاع

 

4-     سرمای شدید ، کدام گیرنده یا گیرنده ها را تحریک می کنند ؟

1) فقط سرما                                    2) سرما و فشار                        3) سرما و گرما                        4) سرما و درد

 

5-     کدامیک از گیرنده های پوست دارای بن (بافت پیوندی اطراف پایانه های عصبی خود) نیستند؟

1) گیرنده های سرما                                       2) گیرنده های درد

3) گیرنده های فشار                                              4) گیرنده های گرما

 

6-     کدامیک از گیرنده های زیر از نوع گیرنده های مکانیکی است ؟

1) لمس             2) سرما                         

       3) درد                                     3) گرما

 

7-     کدامیک از گیرنده های زیر معمولاً در فاصله ی بیش تری از سطح پوست قرار دارند (عمیق تر قرار گرفته اند) ؟

1) گیرنده های فشار                                                                        2) گیرنده های لمس

3) گیرندهای درد                                                                            4) گیرنده های دما

 

8-     مرکز اصلی تنظیم دمای بدن در کدام قسمت قرار گرفته است ؟

1) تالاموس                                      2) مخچه                 3) بصل النخاع                         4) هیپوتالاموس

 

9-     اعصاب متصل به گیرنده های حسی پوست ، انشعابات رشته های عصبی کدام نورون ها هستند؟

1) حسی نخاع                  2) حسی قشر مخ                     3) هرمی قشر مخ                     4) گره ی نخاعی

 

10-  احساس درد مربوط به کدام بخش از دستگاه عصبی است ؟

1) گره نخاعی

2) پایانه های برهنه ی اعصاب حسی پوست

3) قشر خاکستری مخ

4) هسته های خاکستری دورن مخ

 

11-  بخش  جلویی لایه های صلبیه و مشیمیه به ترتیب چه نامیده می شوند ؟

1) قرنیه – زجاجیه                            2) قرنیه – عنبیه                        3) عنبیه – قرنیه                        4) عنبیه – شبکیه

 

12-  مواد غذایی برای عدسی و قرنیه به ترتیب توسط کدام بخش تامین می گردد ؟

1) زجاجیه – زلالیه                          2) زجاجیه – زجاجیه               3) زلالیه – زلالیه                     4) زلالیه – زجاجیه

 

13- جانورانی که فقط در شب فعال اند (مثل خفاش) و پرندگانی که فقط در روز فعال اند و شب کورند ، به ترتیب از کدام دسته سلول های گیرنده ی نورانی بیش تر دارند ؟

1) استوانه ای – مخروطی                                                                2) مخروطی – استوانه ای

3) استوانه ای – استوانه ای                                                               4) مخروطی – مخروطی

 

14-  در عمل تطابق چشم وقتی که به اشیای نزدیک می نگریم قطر عدسی .......... می شود و قطر کره ی چشم ............ می شود .

1) کم تر – بدون تغییر      2) کم تر – بیش تر   3) بیش تر – بدون تغییر            4) بیش تر – کم تر

 

15-  داخلی ترین لایه ی چشم چه نام دارد ؟

1) مشیمیه                                 2) صلبیه     

                             3) عنبیه                                    4) شبکیه

 

16-  عمل تطابق به کدام بخش صورت می گیرد ؟

1) ماهیچه ی مژگانی                                                                       2) ماهیچه عنبیه       

3) ماهیچه های حرکتی چشم                                              

           4) ماهیچه های متصل به صلبیه

 

17-  عنبیه از کدام لایه ی چشم منشا گرفته و در چه عملی دخالت دارد ؟

1) صلبیه – تغییر تحدب عدسی                   2) صلبیه – تغییر قطر مردمک

3) مشیمیه – تغییر تحدب عدسی                  4) مشیمیه – تغییر قطر مردمک

 

18-  همه ی موارد زیر از محیط های شفاف چشم محسوب می شود به جز :

1) قرنیه                                            2) عنبیه                                    3) زلالیه                                  4) زجاجیه

 

19-  رنگ چشم مربوط به وجود رنگ دانه در کدام بخش است ؟

1) مشیمیه                                2) صلبیه        

                          3) قرنیه                                    4) عنبیه

 

20-  کدام یک در کرویت چشم نقش اساسی دارد ؟

1) زلالیه                                   2) شبکیه       

                           3) زجاجیه                               4) عنبیه

 

 

21-  کدام یک در افزایش میدان دید نقش مهم تری ایفا می کنند ؟

1) قرنیه – عضلات مژکی                                                                2) قرنیه – عضلات حرکتی چشم3) زلالیه – عضلات حرکتی چشم   4) زجاجیه – زلالیه

                                         

22-  فضای جلوی عدسی را چه ماده ای فرا گرفته و از کجا ترشح می شود ؟

1) زلالیه – غدد مخاطی                                                                  2) زلالیه – مویرگ های خونی

3) زجاجیه – غدد مخاطی                                                               4) زجاجیه – مویرگ های خونی

                                         

23-  مواد غذایی کدام بخش از طریق زلالیه تامین می شود ؟

1) صلبیه                                          2) عدسی                                 3) عنبیه                                    4) جسم مژگانی

 

24-  در تشکیل تصویر در مکان مناسب همه ی مواد زیر نقش موثر دارند به جز :

1) شکل قرنیه                                   2) انعطاف عدسی                    3) قطر کره ی چشم                 4) نوع گیرنده

 

25-  در شکل مقابل تحدب عدسی ...................... و نور از فاصله .............. به چشم می رسد .

1) کم – زیاد

2) کم – کم

3) زیاد – زیاد

4) زیاد – کم

 

26-  در چشم دوربین محل تشکیل تصویر کجاست و چگونه اصلاح می شود ؟

1) پشت شبکیه – با عدسی محدب   2) پشت شبکیه – با عدسی معقر

3) جلوی شبکیه – با عدسی محدب 4) جلوی شبکیه – با عدسی مقعر

 

27-  شکل مقابل ، وضعیت چه چشمی را نشان می دهد ؟

1) دوربین

2) نزدیک بین

3) پیر چشمی

4) آستیگمات

 

28-  تصویر زیر عیب ..................چشم را نشان می دهد و با عدسی اصلاح می شود .

1) دوربینی – همگرا                                                                        2) نزدیک بینی – واگرا

3) دوربینی – واگرا                                                                          4) نزدیک بینی – همگرا

 

29-  اگر سطح ................ صاف نباشد ، پرتوهای نور به طور ................. به هم می رسند .

1) عدسی – منظم                            2) قرنیه – نامنظم                      3) قرنیه – منظم                        4) شبکیه – نامنظم

 

30-  تغذیه ی سلول های قرنیه از چه طریقی انجام می شود ؟

1) انتشار مواد و رگ های خونی     2) انتشار مواد

3) انتقال فعال و رگ های خونی      4) رگ های خونی

 

31-  کدام نوع سلول گیرنده ، عمدتاً مسئول بینایی در نور کم است و کدام نوع ، نسبت به نور حساسیت کمی دارد ؟

1) استوانه ای ها – استوانه ای ها      2) استوانه ای ها – مخروطی ها

3) مخروطی ها – استوانه ای ها                                                        4) مخروطی ها – استوانه ای ها

 

32-  قرنیه ی چشم ، حاصل از تغییرات کدام یک از بخش های زیر است ؟

1) شبکیه                                          2) صلبیه                                  3) عنبیه                                    4) مشمیه

 

33-  تغذیه ی بافت های چشم به عهده ی کدام پرده است ؟

1) شبکیه                                          2) صلبیه                                  3) عنبیه      &nbs

/ 0 نظر / 83 بازدید