تستهای فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

تستهای فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

2- مونومر جایگاه آغاز رونویسی وپایان رونویسی به ترتیب کدامند ؟

 

1- ریبونوکلئوتید - ریبونوکلئوتید                                 2- ریبو نوکلئوتید – داکسی ریبونوکلئوتید

3- داکسی ریبونوکلئوتید – داکسی ریبونوکلئوتید                             4- داکسی ریبونوکلئوتید- ریبونوکلئوتید

3- کدامیک در مرحله آغاز ترجمه صورت نمی گیرد؟.

1- اتصال جزء بزرگ و کوچک ریبوزوم به همدیگر                              2- اشغال شدن جایگاه A  ریبوزوم توسط tRNA

3- اشغال شدن جایگاهp توسط tRNA                                         4- تشکیل پیوند هیدروژنی

4- کدامیک از اعمال RNA پلیمراز پروکاریوتی نمی باشد؟

1- جدا کردن دو نوار پلی نوکلئوتیدی DNA از همدیگر   2- ایجاد پیوند پپتیدی

3-تشکیل پیوند کووالانسی بین ریبونوکلئوتیدها                               4- ایجاد پیوند فسفودی استر

5-کدامیک رمز گردانِ کدونهای قابل ترجمه است ؟

1- اینترون                              2- اگزون                                    3- رونوشت اینترون                                      4- رونوشت اگزون

6- اگردر آزمایشی مشابه نیرنبرگ فقط از بازهای آلی دو حلقه ای استفاده شود رشته پپتپدی حاصل حداکثر چند نوع آمینواسید می تواند داشته باشد ؟

1-  2                                       2-  4                                      3-  6                                        4-  8   

7- کدامیک فاقد پیوندهیدروژنی است ؟

1- ساختار L  شکل tRNA         2- راه انداز                                3- mRNA ی بالغ                      4- اپراتور

8- در سنتز یک پروتئین در ریزوبیوم , ریبوزوم 7 بار بر روی mRNA جابجا می شود . بخشی از ملکول دو رشته ای  DNA که دستور ساخت این رشته پپتیدی را صادر کرده است . دارای چند نوکلئوتید می باشد ؟

1- 21                                   2 – 8                                        3-27                                        4-54

9- قند بکار رفته در کدامیک با بقیه متفاوت است ؟

1- عامل تنظیم کننده اپران لک              2- ژن رمز گردان کراتین               3- جایگاه پایان رونویسی                4- توالی افزاینده

10- اگر اپرانی دارای 5 محصول آنزیمی باشد تعداد راه انداز و ملکول mRNA ی ساخته شده از روی این اپران به ترتیب کدامند ؟

1- 4,5                                  2- 5,4                                      3-5,1                                       4- 1,1

11- آلولاکتوز با اتصال به کدامیک سبب روشن شدن اپران لک می شود ؟

1- ژن تنظیم کننده                 2- محصول ژن تنظیم کننده         3- توالی افزاینده                          4- اپراتور

12- هاگ نوروسپورای جهش یافته در محیط غنی شده با تمام آمینو اسیدها رشد نکرد . احتمالاً جهش در ژن سازنده کدامیک صورت گرفته است ؟

1- متیونین                             2- آرژی نین                               3- لوسین                                   4- نیاسین

13- tRNA با کدام آنتی کدون در سلول وجود ندارد ؟

1- UAC                               2-AAA                                                 3-ACU                                   4-UAA

14- سنتز انسولین از مونومرهای آن در ...................... سلول صورت می گیرد و این یک فرآیند متابولیسمی ..................... می باشد ؟

1- هسته – انرژی زا 2- هسته -انرژی خواه                    3- سیتوپلاسم- انرژی زا                4- سیتوپلاسم -  انرژی خواه

15- کدامیک در محیط کشت حداقل نوروسپورا وجود ندارد ؟

1- بیوتین                              2- ساکارز                                   3- نمک                                     4- لاکتوز

16- ژن رمزگردان RNA پلیمراز II توسط کدامیک رونویسی میشود ؟

1- RNA پلیمراز پروکاریوتی     2-  RNA پلیمراز I                  3- RNA پلیمراز II                  4- RNA پلیمراز III 

17- در فرآیند تبدیل mRNA  ی اولیه به mRNA ی بالغ دریوکاریوتها کدامیک رخ نمی دهد؟

1- حذف اینترونها                    2- شکستن پیوند فسفودی استر    3- تشکیل پیوند فسفودی استر          4- کوتاه شدن RNA

18 – تبدیل لاکتوز به آلو لاکتوز در ............. باکتری اشریشیاکولی صورت میگیرد و اتصال آن به پروتئین تنظیم کننده سبب .............. شدن اپران میشود ؟

1- خارج – روشن                    2- داخل – روشن                       3- خارج – خاموش                       4- داخل – خاموش

19 – محل سنتز و فعالیت RNA  پلیمر از I  به ترتیب کدامند ؟ 

1- سیتو پلاسم-  سیتو پلاسم    2-  سیتو پلاسم -  هسته                3- هسته -  هسته                          4- هسته -  سیتو پلاسم 

 

20 – پیوند بین آخرین tRNA  و آمینو اسید در جایگاه ...... ریبوزوم توسط ......... شکسته می شود ؟

/ 1 نظر / 27 بازدید
maryam

to ke in test haro copy kardii javabsham copy mikardi kasi ham shak nakoone.....harchi sait miram hamin test haro daran ye mosht taghlid kar neshastan dore ham weblog zadan khoshhalan bara khodeshuun vala be khooda