عمل بلع :

عمل بلع : بلع به سه مرحله تقسیم می شود : 1.    مرحله ی دهانی ؛‌ ارادی ؛ شامل جویدن غذا ، تبدیل آن به  تکه های دهانی و انتقال آن به طرف حفره ی خلفی حلق است که به کمک زبان صورت می گیرد. 2.    مرحله ی حلقی ( pharyngeal ) : غیر ارادی ؛ غذا از حلق و از میان اسفنکتر فوقانی مری عبور کرده ،‌به سمت قسمت پروگزیمال مری می رود . کل زمان این عمل حدود یک ثانیه طول می کشد و شامل پنج مرحله است : ü       کام نرم جهت جلوگیری از برگشت غذا از حلق به داخل بینی به بالا کشیده شده و جمع می شود . ü    طناب های صوتی بسته می شوند و اپی گلوت به طرف عقب برای بستن حنجره حرکت می کند ، در نتیجه از آسپیراسیون جلوگیری می شود . ü       اسفنگتر فوقانی مری شل می شود . ü       حنجره به طرف بالا کشیده شده ،‌در نتیجه باعث کشیده شدن مدخل مری و اسفنگتر فوقانی آن می شود . ü       انقباض عضلات فوقانی مری نیروی لازم را برای پیش بردن غذا به داخل مری فراهم می کند . 3 . مرحله ی مروی : غیر ارادی ؛ در این مرحله غذای خورده شده از اسفنگتر فوقانی مری به طرف معده منتقل می شود و این در حالی است که اسفنگتر تحتانی مری شل شده است .این انتقال عمدتا ً توسط امواج منظمی که با بلع شروع شده و در طول مری گسترش پیدا می کنند ، انجام می شود .بعد از عبور غذا اسفنگتر تحتانی مری مجددا ً انقباضات تونیک خود را آغاز می کند و این انقباضات مانع برگشت محتویات معده به داخل مری می شوند .    منبع : کتاب دستگاه گوارش ( درس آزمون دانشجویان پزشکی )– ترجمه دکتر محمد ضرغام-دکتر امیر قادی پاشا
/ 0 نظر / 18 بازدید