سئوالات تولید مثل گیاهان

فصل 9 ( تولید مثل گیاهان ) 1-سلول های کدام، هاپلوئید است؟ (سراسری 83) 1)تار خزه.                              2)آرکگن سرخس. 3)لپه ی گندم.                         4)ریزوم زنبق. 2-کدام سلول برای ژن آنزیم کاتالاز، تنها یک نوع آلل دارد؟ ( با استفاده از سراسری 83) 1)تار خزه.                              2)لپه ی سویا. 3)ریزوئید سرخس.                  4)اندوخته ی لوبیا. 3-گامتوفیتِ ماده ی کدام، فاقد آرکگن است؟ (سراسری 83) 1)خزه.                       2)پنبه.               3)سرو.                          4)سرخس. 4-همتای آندوسپرمِ کاج، در سرخس کدام است؟ (سراسری 83) 1)پروتال.                   2)هاگینه             3)خورش                       4)اسپوروفیت جوان. 5-گرده افشانی کدام را، حشرات انجام می دهند؟ (سراسری 82) 1)گل چمن.                 2)گل ستاره.       3)بید.                            4)بلوط.   6-به طور معمول، در دانه ی رسیده ی کدام گیاه، تمامی سلول ها، عدد کروموزومی یکسان دارند؟ (سراسری 82) 1)نخود.                     2)ذرت               3)گندم                          4)کاج. 7-در گیاه کاج، کدام جزء گامتوفیت ممحسوب می شود؟ (سراسری 82) 1)تخمک                    2)پولک            ۳)دانه ی بالدار                4)آرکگن. 8-کدام نوع گرده افشانی به طور معمول در یک گل هرمافرودیت که پرچم و مادگی آن با هم در یک زمان می رسند، انجام می شودو افراد حاصل به هم و به والد خود شباهت بیشتری دارند؟ (آزاد 83) 1)مستقیم.           2)به وسیله ی باد         3)مصنوعی         4)به وسیله ی حشرات. 9-در گیاهان عالی محصول فعالیت اندام های زایا تشکیل کدام گزینه می باشد؟ (با استفاده از آزاد 83) 1)دانه ی گرده و سپس سلول زایشی.      2)تخمک و سلول زاینده ی تخمک. 3)سلول زاینده ی گرده و دانه گرده.        4)سلول تخم و سپس دانه. 10-در کدام گیاهان دو گامت نر با دو سلول از گامتوفیت ماده ترکیب می شوند؟ به همین دلیل به آن لقاح دوتائی گفته می شود؟ (آزاد 83) 1)نهان زادان آوندی                 2)نهاندانگان. 3)مخروط داران.                      4)خزه گیان. 11-کدام گزینه یک سلول تولید مثلی هاپلوئید است و گیاهی که از نمو آن حاصل می شود، چه نام دارد؟ (پزشکی 82) 1)هاگ ـ گامتوفیت                               2)هاگ ـ اسپوروفیت. 3)گامت ـ گامتوفیت.                             4)گامت ـ اسپوروفیت. 12-کدام گزینه برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می دهند و کار آن ها ذخیره یا انتقال مواد غذائی به رویان است؟ (پزشکی 83) 1)لپه ها.                     2)غلاف ها                      3)قلاب ها.         4)پوشش های دانه. 13-هاگ که یک سلول تولید مثلی هاپلوئید است به کدام طریق حاصل شده و گیاهی که از نمو آن به وجود می آید، چه نام دارد؟ (آزاد 82) 1)میوز ـ گامتوفیت                                2)میتوز ـ اسپوروفیت. 3)تقسیم دوتائی ـ گامتوفیت.                  4)تقسیم دوتائی ـ اسپوروفیت.

 

14-گامتوفیت ماده در گیاه نهاندانه همان ..... ....است.

4)تخمزا   2  )کیسه رویانی                            1)اسپوروفیت ماده        2)گرده رسیده

15-در تخمک کدامیک بیش از یک گامت ماده بوجود می آید؟

1   )کاج                         2)نخود                        3)گندم                      4)نعناع

16-لقاح در کدام گیاه بوجود آب در محیط وابسته است؟

1)پنبه                      2)سیاه دانه                      3  )بسپایک                    4)سرو

17-کدام بخش خزه تک سلولی است؟

1)آنتریدی       2)آرکگن          3)انتروزوئید                   4)تار

18-در سرخس تعداد کروموزومهای کدامیک با بقیه متفاوت است؟

1   )هاگینه            2)برگ شاخه            3 )پروتال           4)ریزوم

19-از یک سلول مادر هاگ ماده(پارانشیم خورش)چند کیسه رویانی تولید میشود؟

 1)1                   2)2                  3 )4                     4)8

20-منبع تغذیه اسپوروفیت نورسته سرخس کدام است؟

1)آندوسپرم         2)برگ شاخه     3)هاگدان       4)پروتال

 

/ 0 نظر / 29 بازدید