همانند سازی DNA

سوال:در یک حباب همانند سازی چند ملکول DNAپلیمراز شرکت دارد؟

پاسخ:همانند سازی replication)DNA):در اولین مرحله مارپیچ مضاعف (به رنگ آبی) به وسیله یک هلیکاز باز می شود (شکستن پیوند های هیدروژنی) سپس یک ملکول  DNA پلی مراز3( به رنگ سبز )به یک رشته DNAمتصل می شودو در طول رشته حرکت می کند و از آن به عنون رشته الگو استفاده می کند و با اضافه کردن نوکلئوتیدها رشته راهنماleading (به رنگ قرمز)را تشکیل می دهدو یک مارپیچ مضاعف را تشکیل می دهد.یک ملکول DNA پلی مراز۱(به رنگ سبز)به رشته الگوی دیگر متصل می شود ورشته  lagging را می سازدو مارپیچ مضاعف دیگری را تشکیل می دهد.برای تشکیل این رشته آنزیم بایستی قطعات جدا جدائی از رشته های پلی نوکلئوتیدی را سنتز کند (قطعات اکازاکی).سپس آنزیم دیگری(DNA لیگاز)(به رنگ بنفش)این قطعات را به هم متصل کند  تا رشته lagging ساخته شود.در هر دو راهی همانند سازی  دو آنزیم DNA پلیمراز شرکت دارد و در هر حباب همانند سازی که از 2 دو راهی همانند سازی تشکیل شده 4 ملکول DNA پلیمراز شرکت دارند.

/ 0 نظر / 14 بازدید