تشریح گوش

تشریح گوش

    وسایل مورد نیاز: استخوان گوش جمجمه گوسفند،سینی تشریح، جعبه تشریح

سؤالاتی که پس از پایان تشریح می بایستی به آن ها پاسخ داده شود.

    1- پرده صماخ چه شکلی دارد و چگونه قرار گرفته؟

    2- کشیدگی پرده صماخ به کدام طرف است؟

    3- استخوانچه های صندوق صماخ چگونه به هم اتصال دارند؟

    4- مسیر حرکتو قدرتحرکت از پرده صماخ به دریچه بیضیچه تغییریمیکند؟

مقدمه

    هدف از تشریح گوش آشنایی و توجیه مکانیسم هایی است که گوش با آنها امواج صوتی را دریافت می کند و فرکانس آنها را تمیز می دهد و اطلاعات شنوایی را به دستگاه اعصاب مرکزی می فرستد تا در آن جا مفهوم آنها مشخص شود.

    پرده صماخ (پرده گوش) به شکل مخروط است، دسته استخوان چکشی به مرکز این پرده چسبیده است و سر برجسته آن به استخوان سندانی متصل است. استخوان سندانی هم به استخوان رکابی مفصل می شود. کفه استخوان رکابی به پرده دریچه بیضی متصل می شود وقتی پرده صماخ به داخل حرکت کند مایع حلزون را به سمت داخل می راند، وقتی به خارج کشیده شود دریچه بیضی به خارج کشیده شده و مایع حلزونی به عقب بر می گردد. عضله ای پرده صماخ را پیوسته به داخل می کشد و آن را کشیده نگه می دارد تا ارتعاش هر قسمت از پرده صماخ بتواند به چکشی منتقل شود. در صورتی که اگر پرده صماخ شل بود چنین نمی شد. دامنه حرکت پرده صماخ 3/1 برابر دریچه بیضی و مساحت آن 17 برابر مساحت دریچه بیضی است. این اختلاف موجب
می شود که فشار وارد بر مایع حلزونی 22 برابر فشار وارد از سوی امواج صوتی بر پرده صماخ باشد.

نحوه عمل

    به کمک پنس استخوان صندوق صماخ را بردارید تا پرده صماخ آشکار شود. پنس را به آرامی به پرده صماخ نزدیک کنید تا حرکت کند. با حرکت پرده صماخ استخوانچه را تشخیص دهید با پنس آن ها را خارج کرده بر روی تکة کاغذ سفیدی بگذارید. دریچه بیضی، گرد و شیپور استاش را پیدا کنید.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید