سوال:چراگیاهان باوجود کم بودن دی اکسید کربن آن رااز هواجذب می کنند ولی نیتروژن ر

 

پاسخ:میزان دی اکسید کربن هوا حدود 03/0 %و میزان نیتروژن هوا حدود 80 % می باشد گیاه دی اکسید کربن هوا را از طریق روزنه به صورت حل شده در آب
سطح داخلی اتاق های زیر روزنه جذب می کند اما قادر نیست نیتروژن را که درصد زیادی از هوا را تشکیل می دهد جذب نماید .دلیل این امر چند چیز می باشد:
1-N2ملکول بسیار پایداری است(پیوند سه گانه موجود در ملکول نیتروژن قوی ترین پیوند موجود در
طبیعت است و برای شکستن آن انرژی زیادی مورد نیاز است و در نتیجه تبدیل آن به سایر ترکیبات بسیار دشوار است****) و گیاهان مکانیسمی برای شکستن آن ندارد.بعضی از باکتری ها می توانند N2 را به ملکول های بار دار نسبتا ناپایداری مانند آمونیوم -نیتریت و نیترات تبدیل کنند(تثبیت نیتروژن- البته این عمل توسط صاعقه نیز قابل انجام می باشد*) که این مواد به سرعت جذب شده و گیاه مکانیسمی برای شکستن آنها و استفاده از نیتروژن آنها رادارد.نیتروژن در هوا در حکم محیط اتمسفری غیر فعالی  است که سایر گازهای فعال را در خود نگه میدارد(نیتروژن زمینه بقیه گازها است).
2-میزان انحلال نیتروژن در آب بسیار کمتر از دی اکسید کربن می باشد.در 25 درجه  سانتی گراد  میزان انحلال نیتروژن در آب 0.0138  g/kgمیباشد در حالی که برای دی اکسید کربن 1.30 g/kg می باشد(حدود 100 برابرکمتر از دی اکسید کربن).

 

/ 1 نظر / 33 بازدید