سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی  فصل دوم – تکنولوژی زیستی  1 – برای جداسازی ژن از DNA نوترکیب کلون شده چه باید کرد؟

الف) حرارت دادن و پس افزودن آنزیم لیگاز
ب) اضافه کردن آنزیم ECORI و سپس حرارت دادن
ج) الکترو فورزدژل و سپس افزودن تتراسایکلین به محیط
د) اضافه کردن آنزیم محدود کننده سپس الکتروفورز درژل
   2 – هر وکتورمورد استفاده برای انتقال ژن خارجی به باکتری دارای چند جایگاه تشخیص آنریم است؟

الف) صفر
ب) یک
ج) دو
د) سه
   3 – DNA نوترکیب از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

الف) DNA باکتریوفاژ و پلازمید
ب) ژن خارجی و کروموزوم اصلی باکتری
ج) کروموزوم اصلی باکتری و وکتور
د) ژن خارجی و پلازمید
   4 – پلازمید TI در گیاه توتون موجب ایجاد کدام بیماری می شود؟

الف) زنگ
ب) خشک شدن
ج) گال
د) موزائیک
   5 – ژنوم هسته ای انسان شامل کدام است؟

الف) کروموزوم های جنسی X,Y
ب) 22 اتوزوم و 2 کروموزوم جنسی
ج) 21 کروموزوم غیرجنسی و 2 کروموزوم جنسی
د) DNA های هسته ای و سیتوپلاسمی
   6 – کلون شدن ژن یعنی چه؟

الف) ساخته شدن نسخه های یکسان از روی ژن
ب) جداشدن ژن ها از DNA های نوترکیب
ج) ساخته شدن نسخه های متفاوت از روی ژن
د) ساخته شدن نسخه های نوترکیب از روی ژن
   7 – سلول های کلون شده به چه منظورغربال می شوند؟

الف) جدا کردن سلول های مقاوم به آنتی بیوتیک از سلول های میزبان
ب) جدا کردن سلول های حاوی وکتور از بقیه ی سلول ها
ج) جدا کردن سلول ها از آنزیم محدود کننده
د) جدا کردن سلول های میزبان از وکتورها
   8 – در مهندسی ژنتیک برای برقراری پیوند فسفودی استر میان دو DNA از کدام مولکول استفاده می شود؟

الف)آنزیم محدود کننده
ب) آنزیم لیگاز
ج) RNA پلی مراز
د) آنتی بیوتیک
   9 – کدام گزینه در مورد پلازمید نادرست است؟

الف) پلازمیدها نوعی مولکول های DNA کوچک حلقوی هستند که در بعضی از باکتری ها وجود دارند
ب) ژن مقاومت در برابر آنتی بیوتیک روی پلازمید می باشد.
ج) پلازمیدها قادر به همانند سازی با کمک کروموزوم های اصلی باکتری می باشند.
د) پلازمیدها حاوی ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری وجود ندارند.
   10 – برای کدام عمل زیر از آنزیم محدود کننده استفاده می شود؟

الف) غربال کردن
ب) برقراری پیوند فسفودی استر میان دو DNA
ج) جدا کردن ژن خارجی از پلازمید
د) جدا کردن دو رشته DNA از هم
   پاسخ به گزینه های فصل دوم

1 د 6 الف 2 ب 7 ب 3 د 8 ب 4 ج 9 ج 5 ب 10 ج
 
/ 0 نظر / 2 بازدید