تست های زیست پیش دانشگاهی فصل سوم

 

طبق الگوی حباب و سوپ بنیادین، مواد آلی ساده به ترتیب در کجا تشکیل شدند؟

1: جو- جو

2: اقیانوس- جو

3: اقیانوس- اقیانوس

4: جو- اقیانوس

گزینه 2

عنصر اکسیژن، چه نقشی را در ابتدای پیدایش حیات بر عهده داشت؟

1: تنفس سلولی

2: جذب الکترون های پرانرژی

3: جلوگیری از نفوذ پرتو فرابنفش

4: شرکت در ساختار مواد آلی اولیه

گزینه 4: عنصر اکسیژن، در ابتدای پیدایش حیات، در مواد آلی شرکت جست.

امروزه نیز الکترون های پر انرژی را جذب می کند.

کدام مورد از خواص کواسروات ها نیست؟

1: جوانه زدن

2: آب دوست بودن

3: داشتن آمینواسید

4: توانایی افزایش اندازه

گزینه 2: کواسروات ها، آب گریز هستند.

کدام یک جزء ویژگی های میکروسفرهای اولیه نیست؟

1: انسجام ساختار

2: ارتباط با محیط اطراف

3: توانایی کسب انرژی

4: خصوصیات وراثتی

گزینه 4: گزینه های 1 و 2و و3 ، در جهت حفظ میکروسفرهای اولیه است.

در حالی که داشتن خصوصیات وراثتی،

در راستای تبدیل میکروسفر به موجود زنده است.

در تکامل موجودات زنده، کدام یک از خصوصیات RNA

به عنوان ماده ژنتیک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1: ساختار سه بعدی

2: خاصیت آنزیمی

3: توالی نوکلئوتیدی

4: امکان تغییر در توالی نوکلئوتیدی

گزینه 4

در پیدایش مسیرهای متابولیسمی، نقش کدام یک مقدم تر است؟

1: تغییر شرایط محیط

2: خودهمانندسازی مولکول RNA

3: پیدایش آنزیم های پروتئینی

4: کمبود مواد لازم جهت شروع متابولیسم

گزینه 2: خودهمانندسازی مولکول RNA دقیق صورت نگرفته و

آنزیم های متنوع ایجاد شده است.

حال با کاهش ماده اولیه، برخی RNA های تغییر یافته اولیه،

فعال خواهند شد.

در دستگاهی که میلر در آزمایش خود، تعبیه کرده بود،

در پایان آزمایش کدام ترکیب زیر در دستگاه حضور نداشت؟

1: آمینواسید

2: اسیدهای نوکلئیک

3: اسیدهای چرب

4: کربوهیدرات ها

گزینه 2

کدام یک از اعمال زیر در هنگام پروتئین سازی،

 احتمالاً مربوط به فعالیت آنزیمی rRNA است؟

1: اتصال جزء بزرگ به جزء کوچک ریبوزوم

2: اتصال tRNA به آمینواسید

3: اتصال جزء کوچک به مولکول mRNA

4: اتصال آمینواسیدها و تشکیل پیوند پپتیدی

گزینه 4: به نظر می رسد؛ اتصال آمینواسیدها را در ریبوزوم،

هنگام پروتئین سازی rRNA انجام می دهد.

کدام یک منشأ ابتدایی وراثت و انتقال صفات بود؟

1: میکروسفرهای حاوی DNA

2: میکروسفرهای حاوی RNA

3: کواسروات های حاوی DNA

4: کواسروات های حاوی RNA

گزینه 2

گرچه سنگ بنای اولین موجود زنده از مواد غیر زنده فراهم شد،

تنها مسئله ای که برای پیدایش حیات در این مرحله مطرح بود، کدام است؟

1: وجود مواد اولیه

2: غلظت کافی مواد اولیه

3: گذشت زمان طولانی

4: وجود انرژی لازم

گزینه 3

در تشکیل اولین ماده وراثتی در پیدایش حیات،

کدام نوکلئوتید شرکت نداشت؟

1: آدنین دار

2: گوانین دار

3: تیمین دار

4: سیتورین دار

گزینه 3: ماده وراثتی اولیه، RNA بوده و در آن نوکلئوتید

تیمین دار وجود ندارد.

علت انقراض های گروهی جانداران در دوران های گذشته چه بود؟

1: به وجود آمدن گروه های جدیدی از جانداران

2: تخریب اکوسیستم های طبیعی توسط انسان

3: تغییرات وسیع زمین شناختی و آب و هوایی

4: به هم خوردن روابط و زنجیره های غذایی جانداران

گزینه 3

اولین جانداران پرسلولی ساکن خشکی، .......... بودند.

1: حشرات

2: گیاهان

3: دوزیستان اولیه

4: گلسنگ ها

گزینه 4: اولین جانداران پرسلولی ساکن خشکی: گلسنگ ها

اولین جانوران ساکن خشکی: حشرات

اولین مهره داران ساکن خشکی: دوزیستان اولیه

ریبوزوم کدام یک با بقیه متفاوت است؟

1: کلروپلاست

2: پارامسی

3: میتوکندری

4: اشریشیا کلای

گزینه 2: پارامسی، یوکاریوت است .

اشریشیا کلای پروکاریوت است.

کلروپلاست و میتوکندری نیز منشأ پروکاریوتی دارند.

.......... در اولین انقراض گروهی از بین رفتند.

1: دایناسورها

2: دوزیستان

3: ماهی های بدون آرواره

4: پرندگان

گزینه 3: اولین انقراض گروهی، 440 میلیون سال پیش بوده است.

ماهی های بدون آرواره حدود 500 میلیون سال پیش ایجاد شده اند.

کدام گزینه مفهوم انقراض گروهی را بهتر بیان می کند؟

1: مرگ تمام اعضای یک گونه

2: مرگ اکثر اعضای بسیاری از گونه های مختلف

3: مرگ تمام اعضای بسیاری از گونه های مختلف

4: مرگ تمامی جانداران موجود در یک اکوسیستم

گزینه 3

کدام یک توانایی بسیار اندکی برای کنترل تغییرات محیط خود دارد؟

1: خزه

2: زنبور

3: پارامسی

4: قارچ چتری

گزینه 3: موجودات تک سلولی، توانایی بسیار کمی برای

کنترل تغییرات محیط دارند.

چه عاملی سبب حضور و تکامل جانوران بر سطح خشکی ها شد؟

1: همیاری جلبک ها و قارچ ها

2: گسترش گلسنگ ها بر سطح خشکی ها

3: ایجاد جنگل های وسیع در سطح خشکی ها

4: همیاری حشرات و گیاهان گل دار

گزینه 3: ایجاد جنگل های وسیع در سطح خشکی ها،

سبب حضور و تکامل جانوران بر سطح خشکی ها شد که

البته قبلاً بایستی همیاری جلبک ها و قارچ ها صورت می گرفت.

کدام یک سبب سازگاری بیشتر دوزیستان اولیه با شرایط خشکی شد؟

1: به وجود آمدن پوسته محافظ بر روی تخم

2: لقاح داخلی

3: داشتن پوست محکم

4: به وجود آمدن کیسه های هوایی مرطوب جهت تنفس

گزینه 4

اولین جانورانی که در خشکی ظاهر شدند، کدامند؟

1: دوزیستان

2: بندپایان

3: قارچ ها و جلبک ها

4: خزندگان

گزینه 2

در شکل گیری ساختار سلولی،

پیدایش کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1: غشاء

2: RNA

3: پروتئین

4: مسیرهای متابولیسمی

گزینه 1

در اولین موجود زنده ساکن کره زمین،

به ترتیب کدام مولکول عامل ژنوتیپ و فنوتیپ بوده است؟

1: DNA- پروتئین

2: RNA- پروتئین

3: RNA- RNA

4: پروتئین- RNA

گزینه 3: در گذشته، علاوه بر ژنوتیپ،

فنوتیپ نیز به دلیل خاصیت آنزیمی RNA توسط RNA مشخص شده است.

در ارتباط با مراحل پیدایش پروکاریوت ها، کدام صحیح است؟

1: هتروتروف بی هوازی، هتروتروف هوازی، اتوتروف

2: اتوتروف، هتروتروف هوازی، هتروتروف بی هوازی

3: اتو تروف، هتروتروف بی هوازی، هتروتروف هوازی

4: هتروتروف بی هوازی، اتوتروف، هتروتروف هوازی

گزینه 4

کدام یک زودتر از سایرین پدید آمده است؟

1: پروکاریوت های هوازی

2: میتوکندری

3: کلروپلاست

4: سیانوباکتری ها

گزینه 4

کدام یک تأییدی بر نظریه درون همزیستی نیست؟

1: نحوه ذخیره اطلاعات

2: نحوه تقسیم میتوکندری

3: نوع ژن های کلروپلاست

4: اندازه ریبوزوم های کلروپلاست

گزینه 1: شواهد مؤید درون همزیستی:

1:اندازه و ساختار2: ماده ژنتی 3: ریبوزوم ها 4: نحوه تقسیم

در همه موجودات زنده، اطلاعات وراثتی در DNA ذخیره شده

و تفاوتی ندارند. اما بقیه موارد متفاوتند.

در میتوکندری، به ترتیب منشأ غشای خارجی و داخلی چیست؟

1: پروکاریوت- یوکاریوت

2: یوکاریوت- پروکاریوت

3: پروکاریوت- پروکاریوت

4: یوکاریوت- یوکاریوت

گزینه 2

همزیستس کدام پروکاریوت با پیش یوکاریوت،

منجر به تشکیل کلروپلاست شد؟

1: سالمونلا

2: اشریشیا کلای

3: پلاسمودیمم

4: سیانوباکتری

گزینه 4

کدام نمی تواند علت فراوانی پرندگان و پستانداران ،

پس از پنجمین انقراض گروهی باشد؟

1: نابودی دایناسورها

2: تغییرات آب و هوایی

3: جابه جایی قاره ها

4: افزایش منابع غذایی

گزینه 3

فراوان ترین و متنوع ترین گروه جانوران

در تاریخ زمین کدامند؟

1: ماهی ها

2: حشرات

3: دوزیستان

4: خزندگان

گزینه 2

اولین جانوران خشکی، دارای کدام ویژگی زیر بوده اند؟

1: دفع آمونیاک

2: لقاح خارجی

3: داشتن 4 تا بال

4: گردش خون بسته

 

گزینه 3: اولین جانوران خشکی، حشرات بودند که 4 بال داشته اند.

منشأ یوکاریوت ها کدام جاندار یا جانداران است؟

1: پروکاریوت اولیه

2: همزیستی بین پروکاریوت با یوکاریوت

3: همزیستی بین پروکاریوت با پروکاریوت

4: یوکاریوت اولیه

گزینه 3: دانشمندان معتقدند که یوکاریوت ها از

همزیستی پروکاریوت ها با پروکاریوت ها ایجاد شده اند.

روش کسب غذا به روش فاگوسیتوز(ریزه خواری)،

از چه نوعی است؟

1: شیمیواتوتروف

2: انگلی

3: فتواتوتروف

4: هتروتروف

گزینه 4

سلول پیش یوکاریوت، سلولی .......... بوده است.

1: اتوتروف و هوازی

2: اتوتروف و بی هوازی

3: هتروتروف و هوازی

4: هتروتروف و بی هوازی

گزینه 4: سلول پیش یوکاریوت دارای میتوکندری بوده ولی

بدون کلروپلاست است.

علت موفقیت و افزایش ناگهانی یوکاریوت ها پس از پیدایش آن ها

در چه مورد بوده است؟

1: تقسیم میتوز

2: داشتن هسته غشادار

3: تقسیم میوز

4: بزرگ تر بودن

گزینه 3: یوکاریوت ها به دلیل تولیدمثل جنسی،

گوناگونی یافته که باعث تغییرات سریع تکاملی می شود.

در صورتی که پروکاریوت ها تولید مثل جنسی ندارند.

کدام یک از خصوصیات پروکاریوت ها نیست؟

1: تک سلولی بودن

2: نداشتن اندامک های غشا دار

3: داشتن DNA حلقوی

4: داشتن دیواره سلولزی

گزینه 4

اولین آنزیم ها و اولین مولکول های همانندساز، به ترتیب

کدام مولکول ها بوده اند؟

1: پروتئین-  DNA

2: پروتئین-  RNA

3: RNA- RNA

4: DNA- RNA

گزینه 3

ساعت تولد حیات، زمانی بود که :

1: پروتئین های آنزیمی به وجود آمدند.

2: صفات به نسل بعد منتقل شدند.

3: مولکول DNA تشکیل شد.

4: RNA از روی DNA زونویسی شد.

گزینه 2

ریبوزوم موجود در سیتوسل کدام یک،

قادر است در آنابنا عمل پروتئین سازی را انجام دهد؟

1: پارامسی

2: آمیب

3: اشریشیا کلای

4: زنگ گندم

گزینه 3: آنابنا،سیانوباکتری است و ریبوزوم آن شبیه باکتری است.

کدام یک از جانداران اولیه زودتر توانستند اتم های

هیدروژن لازم برای سنتز ترکیبات را از شکستن آب به دست آورند؟

1: پروکاریوت بی هوازی

2: یوکاریوت هوازی

3: پروکاریوت کلروفیل دار

4: یوکاریوت کلروفیل دار

گزینه 3: اولین جانداران فتوسنتز کننده که در آب ظاهر شدند،

سیانوباکتری ها(پروکاریوت کلروفیل دار) بودند.

کدام یک از مهره داران، تخم های خود را در آب رها

نمی کنند؟

1: لاک پشت های دریایی

2: دوزیستان

3: ماهی های دو تنفسی

4: حشرات خشکی زی

گزینه 1

همیاری بین حشرات با کدام نوع گیاهان ممکن است؟

1: بازدانه

2: سرخس

3: نهاندانه

4: نهانزاد آوندی

گزینه 3: در بازدانگان گرده افشانی توسط باد است.

در نهانزادان آوندی مثل سرخس ها، گل وجود ندارد.

در نهاندانگان، گرده افشانی توسط حشرات صورت می گیرد.

با پیدایش کدام یک، جانداران موفق شدند آب را ترک کرده و

در سطح خشکی اقامت کنند؟

1: پروکاریوت هتروتروف بی هوازی

2: پروکاریوت هتروتروف هوازی

3: یوکاریوت فتوسنتزکننده

4: پروکاریوت اتوتروف بی هوازی

گزینه 3

اندازه میتوکندری و کلروپلاست، نزدیک به اندازه کدام جاندار است؟

1: پارامسی

2: کلامیدوموناس

3: دیاتوم

4: هموفیلوس آنفلوآنزا

گزینه 4: هموفیلوس آنفلوآنزا پروکاریوت و بقیه یوکاریوت هستند.

برای تشکیل جاندارانی مانند آمیب و اوگلنا به روش درون همزیستی،

به ترتیب ادغام چند سلول لازم است؟

1: 2- 2

2: 2- 3

3: 3- 2

4: 3- 3

گزینه 2: برای تشکیل آمیب، باکتری هوازی وارد پروکاریوت بزرگ می شود.

برای تشکیل اوگلنا، باکتری هوازی و باکتری فتوسنتزکننده،

وارد پروکاریوت بزرگ می شود.

پروکاریوت ها کدام یک از روش های تغذیه ای را ندارند؟

1: فتوسنتز

2: شیمیوسنتر

3: فاگوسیتوز

4: کودرست

گزینه 3: فاگوسیتوز، مخصوص سلول های یوکاریوتی است.

وجه تشابه RNA های آنزیمی با آنزیم ها در کدام مورد است؟

1: نوع مونومرها

2: پیوند بین مونومرها

3: ساختار سه بعدی

4: اتم های تشکیل دهنده مونومرها

گزینه 3

طبق مدل حباب، کدام واکنش شیمیایی در درون حباب های زیردریایی انجام نمی شود

1: تبدیل آمونیاک و متان به آمینواسید

2: تبدیل آمینواسید به پروتئین

3: تبدیل مولکول های غیر زیستی به به مولکول آلی ساده

4» تبدیل متان و آب به هیدرات کربن

گزینه 2: در حباب ها، مولکول های غیرزیستی به مولکول های آلی ساده تبدیل می شود.

بنابراین، تبدیل آمینواسید به پروتئین انجام نمی شود.

در جریان تکوین مولکول های آلی احتمالاً کدام پس از سایرین،

 به وجود می آید؟

1: DNA

2: RNA

3: پلی پپتید

4: فسفولیپید

گزینه 1: چون ابتدا، کواسرواتا و میکروسفرها ایجاد شده اند،

 پس لیپیدها و آمینواسیدها قدیمی هستند.

RNA، نیز اولین مولکول خودهمانند ساز بوده است.

پس جواب DNA است.

روش تغذیه ای اولین مهره داران ساکن اقیانوس ها کدام بوده است؟

1: لقمه خواری

2: مایع خواری

3: ریزه خواری

4: زنده خواری

گزینه 2: اولین مهره داران ساکن اقیانوس ها، ماهی های بدون آرواره بوده اند.

ماهی های بدون آرواره، مایع خوار هستند.

لامپری(مارماهی) و نوزاد انسان نیز مایع خوار هستند.

سنجاقک ها که اولین جانوران ساکن خشکی بودند،

همزمان با آن ها درختان جنگل های باتلاقی از چه نوع بوده اند؟

1: بازدانگان

2: نهاندانگان

3: نهانزادان آوندی

4: خزه گیان

گزینه 3: نهانزادان آوندی شامل: (سرخس ها، دم اسبیان، پنجه گرگیان) هستند.

در دوران های گذشته، درختی بوده اند ولی در حال حاضر، علفی هستند.

در نظریه درون همزیستی، کدامیک دارای کلروپلاست و میتوکندری است؟

1: پروکاریوت بزرگ

2: پیش یوکاریوت

3: پروکاریوت کوچک

4: یوکاریوت اولیه

گزینه 4: یوکاریوت اولیه دارای میتوکندری و کلروپلاست است.

پیش یوکاریوت دارای میتوکندری اما بدون کلروپلاست است.

ساختار اولین یوکاریوتی که حدود 1/5 میلیارد سال قبل،

پا به عرصه وجود گذاشت، شبیه کدام یک است؟

1: باکتری

2: اسپیروژیر

3: اوگلنا

4: ریزوپوس

گزینه 3: باکتری، پروکاریوت است.

اسپیروژیر، جلبک پر سلولی یوکاریوت است.

اوگلنا، یوکاریوت وتاژک دار و فتوسنتز کننده است.

ریزوپوس، قارچ پرسلولی و یوکاریوت است.

به ترتیب منشأ گیاهان و جانوران کدام گروه بوده اند؟

1: آغازیان- آغازیان

2: آغازیان- قارچ ها

3: قارچ ها- آغازیان

4: قارچ ها- قارچ ها

گزینه 1: آغازیان، اولین یوکاریوت هایی هستند که در طی تکامل

به وجود آمده اند.

آغازیان، منشأ گیاهان، جانوران و قارچ ها بوده اند.

کدام مولکول ها می توانند نقش آنزیمی داشته باشند؟

1: فقط پروتئین ها

2: پروتئین و اسید نوکلئیک

3: پروتئین و RNA

4: پروتئین و لیپید

گزینه 3

اتصال آمینواسیدها به یکدیگر در ریبوزوم،

توسط کدام مولکول تسریع می شود؟

1: پروتئین

2: tRNA

3: rRNA

4: mRNA

گزینه 3: به نظر می رسد که:

در اتصال آمینواسیدها به هم در ریبوزوم، rRNA نقش دارد.

محصول عمل کدام گروه، قبل یا بعد از ترجمه خاصیت آنزیمی دارد؟

1: RNA پلی مرازII و باکتریایی

2: RNA پلیمرازII و I و باکتریایی

3: RNA پلی مرازII و III و باکتریایی

4: RNA پلیمرازI و II و III و باکتریایی

گزینه 2: RNA پلیمرازI ، منشأ rRNA است پس خاصیت آنزیمی دارد.

RNA پلی مرازII منشأ mRNA بوده و بعد از ترجمه،

پروتئین که آنزیمی می تواند باشد را می سازد.

RNA پلی مرازIII منشأ tRNA است که آنزیمی نیست.

RNA پلی مراز باکتریایی، رونویسی از تمام ژن ها را بر عهده دارد.

بنا براین برخی خاصست آنزیمی دارند.

به ترتیب کلروپلاست و میتوکندری به کدام باکتری،

شباهت بیشتری دارند؟

1: هتروتوف هوازی- هتروتروف بی هوازی

2: اتوتروف- هتروتوف هوازی

3: هتروتوف هوازی- متوتروف

4: هتروتوف هوازی- هتروتوف هوازی

گزینه 2

کدام گرینه نادرست است؟

1: در طی تکامل ابتدا میتوکندری و سپس کلروپلاست ایجادشد.

2: متنوع ترین جانوران زمین حشرات هستند.

3: اولین موجود زنده در کره زمین شامل RNA و میکروسفر بود.

4: در میون محصول عمل دو نوع RNA پلی مراز خاصیت آنزیمی دارد.

گزینه 4: همه درست به نظر می رسند، اما در میون(سلول ماهیچه ای)

علاوه بر RNA پلی مراز I و II که محصول آن ها خاصیت آنزیمی دارد،

محصول RNA موجود در میتوکندری نیز خاصیت آنزیمی دارد.

در نظریه سوپ بنیادین به ترتیب انرژی لازم برای ساخت مونومرها و پلی مرها

چگونه تأمین می شود؟

1: رعد و برق- رعد و برق

2: رعد و برق- انفجارهای آتشفشانی

3: انفجارهای آتشفشانی- رعد و برق

4: انفجارهای آتشفشانی- انفجارهای آتشفشانی

گزینه 2: در نظریه سوپ بنیادین، جو اولیه دارای CH4 و NH3 و H2 و غیره

بوده که با انرژی رعد و برق با هم ترکیب و مونومرهای مولکول های آلی را ایجاد کرده اند.

سپس این مونومرها در آب با کمک انفجارهای آتشفشانی،

با هم ترکیب و درشت مولکول ها را ایجاد کرده اند.

در نظریه حباب به ترتیب، انرژی لازم برای ساخت مونومرها و پلی مرها،

چگونه تأمین شد؟

1: : رعد و برق- رعد و برق

2: رعد و برق- انفجارهای آتشفشانی

3: انفجارهای آتشفشانی- رعد و برق

4: انفجارهای آتشفشانی- انفجارهای آتشفشانی

گزینه 3: بر طبق نظریه حباب، گازهای آتشفشانی در حباب ها قرار گرفته

وبا انرژی حاصل از انفجارهای آتشفشانی،با هم ترکیب و مونومرهای آلی را ایجاد کردند.

سپس با ترکیدن حباب ها در سطح آب مونومرها وارد هوا شده و در

آنجا با کمک رعد و برق و اشعه ماورای بنفش خورشید، با هم ترکیب و

پلی مرهای مواد آلی ایجاد شدند.

در طی تکامل، کدام اندامک قبل از سایرین به وجود آمد؟

1: کلروپلاست

2: میتوکندری

3: ریبوروم

4: لیزوزوم

گزینه 3: چون ریبوزوم هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها وجود دارد،

شاید بتوان گفت قدیمی ترین ساختار سلولی بدون غشاء است.

اولین صیادان کره زمین کدام بوده اند؟

1: یوکاریوت بی هوازی

2: پروکاریوت بی هوازی

3: یوکاریوت هوازی

4: پروکاریوت هوازی

گزینه 2: پروکاریوت هوازی از مواد آلی آماده استفاده کردند و

با کاهش این مواد، عده ای توانایی فاگوسیتوز پیدا کرده و از سایرین استفاده کردند

و برخی صید را هضم نکرده و با آن ها به صورت درون همزیست ارتباط برقرار کردند.

جد کلروپلاست .......... و .......... بوده است.

1: بی هوازی- اتوتروف

2: بی هوازی- هتروتروف

3: هوازی- اتوتروف

4: هوازی- هتروتروف

گزینه 1: جد کلروپلاست ها، سیانوباکتری ها هستند که

فعالیت آن ها باعث تولید اکسیژن شده است.

بنابراین زمانی که آن ها ایجاد شده اند،

در جو اکسیژن نبوده است و آن ها بی هوازی و اتوتروف بوده اند.

وجه تمایز کلروپلاست با سیانوباکتری کدام است؟

1: تقسیم دوتایی

2: ژنوم حلقوی

3: دیواره

4: لیزوزوم

گزینه 3: کلروپلاست، دیواره ندارد اما سیانوباکتری دیواره دارد.

هر دو بدون لیزوزوم هستند.

هر دو تقسیم دوتایی و ژنوم حلقوی دارند.

نخستین جانداران کره زمین انرژی مورد نیاز خود را

از کدام طریق به دست می آوردند؟

1: فتوسنتز

2: تجزیه مواد آلی

3: اکسایش مواد معدنی

4: تبدیل مواد غیر آلی به آلی

گزینه 2

پیدایش سیانوباکتری ها، کدام نتیجه را به دنبال نداشت؟

1: تولید گاز اکسیژن

2: پیدایش لایه اوزون

3: گسترش حیات به خشکی

4: حذف پروکاریوت های بی هوازی

گزینه 4

کدام یک احتمالاً طی تکامل دیرتر ایجاد شده است؟

1: تاژک

2: میوز

3: فاگوسیتوز

4: کلونی

گزینه 4: احتمالاً تاژکدار اولیه برای تشخیص سلول های هم گونه خود

برای تولید مثل جنسی(میوز) و نیز تشخیص سلول های هدف برای فاگوسیتوز،

نیاز به درک علایم سلولی داشته اند.

یعنی کلونی در انتهای مسیر تکامل ایجاد شد.

کواسروات ها مجموعه ای از مولکول های لیپیدی هستند و

می توانند جوانه بزنند و به دو کواسروات تقسیم شوند.

این مجموعه لیپیدی، شباهت زیادی به کدام اندامک سلولی دارند؟

1: سانتریول

2: غشاء

3: کلروپلاست

4: میتوکندری

گزینه 2: کواسروات ها، زنده نیستند اما شباهت زیادی به غشای سلولی دارند.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید