تهیه گسترش خونی وتشخیص انواع گلبولها

موادووسایل لازم : لام- لامل- لانست- الکل- پنبه بهداشتی- گیمسا

روش کار : نوک انگشت سبابه راضدعفونی کرده وسپس توسط لانست جراحتی درآن ایجادمی کنیم ویک قطره خون برروی لام ریخته ویک لام دیگربرداشته وبه جلوقطره وبازاویه 45درجه اتصال می دهیم لام رابه آهستگی حرکت داده تا یک لایه نازک ویکنواخت روی لام ایجادگردد.سپس لام رامدتی کنارگذاشته تاسطح آن خشک شود.بعدازاین عمل جهت تثبیت نمونه مقداری الکل راروی لام ریخته ومدت15ثانیه روی آن نگه داشته وسپس نمونه راشستشومی دهیم. جهت رنگ آمیزی هسته سلولهاازگیمسااستفاده می کنیم.بعدازگذشت 25-20دقیقه مجدداًنمونه راشسته وخشک می کنیم لام رازیرمیکروسکوپ نوری قرارداده وموردمطالعه می دهیم.شکلی ازنمونه مشاهده شده رسم می کنیم.

سؤال 1 : چه تفاوتی ازلحاظ رنگ پذیری درسلولها مشاهده شد؟

سؤال 2 : کدام نوع ازگلبولهای سفیددرنمونه فراوانترمی باشد؟به چه شکلی دیده می شود؟

/ 0 نظر / 5 بازدید