ویژگی های تریکودینا

 

ویژگی های تریکودینا:

 

 

 

 

 

1-

تک سلولی مژک دار و هتروتروف

2-

زندگی تک سلولی با ماهی و تغذیه از باکتری های سطح بدن ماهی

3-

دهان سلولی برای ورود باکتری ها به درون سلول

 

ویژگی مژک ها

:

1-

باعث حرکت سلول

2-

انتقال باکتری به سوی دهان سلولی

 

:DNA

1-

 

ویژگی ریخت شناسی

2-

 

تولید پروتئین های اختصاصی: شکل اختصاصی سلول و کار اختصاصی سلول

ویژگی هایی مانند داشتن مژک

 

دهان سلولی و خارهای اتصال دهنده موجب می

 

شود تا این جاندار بسیار تخصص یافته باشد

 

.

 

میکروسکوپ

 

:1-نوری: بزرگنمایی 1000 2-الکترونی:بزرگنمایی

100000

 

با استفاده از میکروسکوپ نوری اجزای بزرگ سلولی مانند هسته

- میتوکندری و

کلروپلاست قابل مشاهده هستند ولی به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی همه ی

اجزای سلولی و ملکول های درشت مانند پروتئین ها قابل مشاهده هستند

.

 

 

از میکروسکوپ الکترونی گزارهبرای مطالعه ی سلول های زنده استفاده

می شود

.

ولی با میکروسکوپ الکترونی نمی توان سلول های زنده را

مطالعه کرد

.

در ساختارهای سلول های جانداران بخش مشترک

:

غشای پلاسمایی

تریکودینا تک سلولی از

:

پروکاریوت های مژک دار

 

نسبت سطح به حجم در سلول های بزرگ تر در مقایسه با سلول های کوچکتر هم

شکل خود کوچکتر است

.

ساختار پروکاریوت ها

:1- دیواره ی سلولی باکتریایی 2-

غشای پلاسمایی

3-

 

سیتوپلاسم:

شامل ریبوزوم و ناحیه ی نوکلئوئیدی

کپسول و پیلی در چسباندن باکتری به سطوح مختلف مشترکند

.

 

نقش پیلی

: الف )اتصال به سطوح مختلف ب)

انتقال مواد ژنی

 

باکتری

: 1- دارای یک کروموزوم 2-

پلیمری از هر سه نوع کروموزوم

 

ساختار سلول های پروکاریوت

:

1

-

2-

غشای پلاسمایی

3-

 

اندامک غشادار (دستگاه غشایی درونی

)

دستگاه غشایی درونی شامل

 

: هسته- میتوکندری- کلروپلاست- پراکسیزوم

-

لیزوزوم

 

- واکوئل –

گلژی و شبکه آندو پلاسمی

 

ساختار های سلولی بدون غشا

:

1-

اسکلت سلولی 2- ریبوزوم ها 3- سانتریول 4-

تاژک

سانتریول از

9 دسته لوله ی 3 تایی بدون غشا تشکیل شده است

.

سلول های گیاهی ابتدایی مثل سرخس ها و خزه ها سانتریول دارند ولی در گیاهان

پیشرفته مانند نهاندانگان سانتریول ندارد

.

سلول های جانوری ممکن است یک یا چند تاژک داشته باشند همچنین سلول های

 

گیاهی که سانتریول دارند سلول جنسی نر آنها سانتریول دارد

.

 

ساختار غشا

:الف ) سطح خارجی غشا(ملکول های گلیکو پروتئین وگلیکو لیپید

)

ب

) سطح داخلی غشا(ریز رشته های اسکلت سلولی متصل به غشا

)

ج

 

)

عرض غشا(

پروتئین های ناقل و کلسترول در عرض غشا بین ملکول های

در سلول های گیاهی جوان واکوئل های کوچک زیادی وجود دارد واکوئل

 

کوچک به یکدیگر متصل شده و تشکیل واکوئل مرکزی می دهند که ازهسته

 

بزرگ تر است

.

 

 

عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول ها نسبت سطح به حجم است

.

سطح باید به اندازه ای باشد که بتواند به مقدار کافی برای سلول تبادل انجام دهد

.

 

 

 

دیواره ی سلولی برای همه ی گیاهان مسن

 

:

تیغه ی میانی

- دیواره ی نخستین –

دیواره ی دومین

 

در فسفولیپید بخش فسفات اب دوست

 

و

زنجیره ی هیدرو کربن اب گریز

 

در سلول گیاهی با لغ واکوئل مرکزی از هسته بزرگتر است

.

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
گلناز

mercccccccccccccc vaqean be in matlaba niaz dashtam