اعمال لیزوزوم ها1)انجام گوارش درون سلولی

2)انجام گوارش برون سلولی

3)اتولیز( پس از مرگ آنزیم های لیزوزومی باعث تخریب غشا شده به سیتوپلاسم رها می شوند و باعث تخریب اندامک ها و سلول می شوند)

4)دخالت در ایمنی سلول ها

5)دخالت در تشکیل اکروزوم

6)نقش بیماری زایی(1- بیماری ناشی از تخریب غشا لیزوزوم مثل سیکلوزیس و 2- بیماری ناشی از آسیب به آنزیم های لیزوزومی مثل تی – ساکس)

/ 0 نظر / 66 بازدید