ژنتیک جمعیت

 

1- منظور از خزانه ژنی یک جمعیت چیست؟

الف) مجموع ژنهای افراد همه گونه ها                          ب) مجموع آللهای همه ژنهای افراد همه گونه ها

ج) مجموع آللهای همه ژنهای افراد یک جمعیت         د) مجموع آللهای همه ژنهای جمعیتها

 

2- چه جمعیتی را در حال تعادل می دانیم؟

الف) جمعیتی که در آن ژنوتیپ زاده ها شبیه ژنوتیپ والدین باشد

ب) جمعیتی که در آن فنوتیپ زاده ها شبیه فنوتیپ والدین باشد

ج) جمعیتی که فراوانی فنوتیپ زاده ها با فراوانی فنوتیپ والدین برابر باشد

د) جمعیتی که فراوانی ژنوتیپ زاده ها با فراوانی ژنوتیپ والدین برابر باشد

 

3- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) جهش به تنهایی قادر به تغییر فراوانی آللها در حمعیت است

ب) در اغلب جمعیتهای طبیعی مهاجرت دو سویه اتفاق می افتد

ج) شارش ژنی در جهت واگرایی جمعیتها عمل می کند

د) درون آمیزی نوعی آمیزش تصادفی است

 

4- درون آمیزی، آمیزش ناهمسان پسندانه و آمیزش همسان پسندانه به تدریج بر فراوانی چه افرادی می افزایند؟

الف) ناخالص- ناخالص- ناخالص                                ب) خالص- ناخالص- خالص

ج) ناخالص- خالص- ناخالص                                                     د) خالص- خالص- خالص

 

5- اثر رانش ژنی در جمعیتهای .................. شدیدتر است و همواره به ..................... می انجامد.

الف) کوچک- کاهش تنوع                           ب) کوچک- افزایش تنوع                             ج) بزرگ- کاهش تنوع              د) بزرگ- افزایش تنوع

 

6- جمعیت امروزی چیتاهای افریقای جنوبی بدنبال وقوع کدام پدیده ایجاد شده اند؟

الف) شارش ژنی                ب) جهش ژنی                    ج) انتخاب طبیعی                              د) رانش ژنی

 

 

7- کدام جمله زیر صحیح است؟

الف) در خود لقاحی، فراوانی افراد ناخالص در هر نسل کاهش می یابد

ب) در درون آمیزی فراوانی نسبی آللها تغییر نمی یابد

ج) در درون آمیزی فراوانی افراد خالص افزایش می یابد

د) هر سه گزینه صحیح است.

 

8- آمیزش همسان پسندانه:

الف) آمیزشی است که احتمال آمیزش هر فرد با هر یک از افراد جنس مقابل برابر باشد

ب) آمیزشی است که ارتباطی با زنوتیپ یا فنوتیپ افراد نداشته باشد

ج) آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش بین افراد با ژنوتیپ یا فنوتیپ یکسان بیشتر است

د) آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش بین افراد با ژنوتیپ یا فنوتیپ مختلف بیشتر است

 

9- در گیاه شبدر کلاله .................... و دانه گرده ................. می باشد. اگر آلل دانه گرده با آلل های کلاله مادگی ..................... باشد لوله گرده بوجود نمی آید.

الف) دیپلوئید- هاپلوئید- مشابه                                     ب) هاپلوئید- دیپلوئید- مشابه

ج) دیپلوئید- هاپلوئید- متفاوت                                     د) هاپلوئید- دیپلوئید- متفاوت

 

10- اگر در جمعتی فراوانی افراد Rh‑، 16% باشد، فراوانی افراد هتروزیگوت کدام است؟

الف) 6/0                                            ب) 36/0                              ج) 24/0                               د) 48/0

 

11- آمیزش همسان پسندانه:

الف) معمولاً جمعیت را به دو زیر گروه فنوتیپی تقسیم می کند                ب) جمعیت را به دو زیر گروه ژنوتیپی تقسیم می کند

ج) جمعیت را به چند زیر گروه فنوتیپی تقسیم می کند                              د) جمعیت را به چند زیر گروه ژنوتیپی تقسیم می کند

 

12- انتخاب طبیعی جهت دار در چه محیطی روی می دهد؟

الف) ناهمگن                      ب) متغیر                              ج) پایدار                                            د) همه محیطها

 

13- انتخاب طبیعی بر .............. اثر دارد و آللهای نا مطلوب.............. آهسته تر از آللهای نامطلوب .............. از جمعیت حذف می شوند.

الف) فنوتیپ- غالب- مغلوب                                        ب) ژنوتیپ- غالب- مغلوب

ج) فنوتیپ- مغلوب- غالب                                                          د) ژنوتیپ- مغلوب- غالب

 

14- در یک جمعیت 10000 نفری از سوسکها،  افرا ژنوتیپ BB و  افراد ژنوتیپ bb دارند. تعداد افراد با ژنوتیپ غالب ناخالص چقدر است؟

الف) 625                            ب) 5625                             ج) 3750                              د) 1875

 

15- کدامیک از جمعیت های زیر در حال تعادل هستند؟

جمعیت                                A2A2                                A1A2                                A1A1

الف)                                    64/0                                     42/0                                     90/0

ب)                                       26/0                                     48/0                                     26/0

ج)                                        25/0                                     5/0                                       25/0

د)                                         27/0                                     6/0                                       67/0

 

16- در یک جمعیت 5000 نفری، 15 نفر به بیماری گالاکتوزمیا مبتلا هستند. در صورتی که بدانیم ژن مربوط به این بیماری نهفته اتوزومی است، در بین افراد این جمعیت، به ازاء هر 1000 نفر احتمالاً چند نفر ناقل هستند؟

الف) 3                                 ب) 104                               ج) 15                                  د) 75

 

17- در جمعیتی برخوردار از تعادل هاردی- واینبرگ پس از چندین نسل درون آمیزی، انتظار بروز کدام پدیده را در جمعیت نداریم؟

الف) افزایش فراوانی افراد خالص                                  ب) کاهش فراوانی افراد ناخالص

ج) کاهش فراوانی نسبی آللa                           ج) ثابت ماندن فراوانی آلل A

 

18- کدام مورد باعث تغییر در فراوانی نسبی آلل های جمعیت نمی شود؟

الف) انتخاب طبیعی            ب) رانش ژنی                     ج) خودلقاحی                    د) شارش ژنی

 

19- کدامیک، از نیروهای پدیدی آورنده تنوع در جمعیت نیست؟

الف) شارش ژن                  ب) نوترکیبی                      ج) انتخاب گسلنده             د) جهش

 

20- در کدام نوع انتخاب طبیعی فنوتیپ های آستانه ای به تدریج خذف می شود؟

الف) متوازن                        ب) جهت دار                      ج) مصنوعی                        د) پایدار کننده

 

 

21- در انتخاب ................. عملاً جمعیت به دو گروه تقسیم می شود که این دو گروه توانایی آمیزش با هم را .................. .

الف) پایدار کننده- دارند                 ب) گسلنده- دارند                            ج) گسلنده- ندارند             د) پایدار کننده- ندارند

 

22- خرچنگ نعل اسبی از کدام الگوی انتخاب طبیعی پیروی کرده است؟

الف) پیادار کننده                              ب) مصنوعی                       ج) گسلنده                          د) جهت دار

 

23- از خود لقاحی فردی با زنوتیپ AaBbCcDD چند نوع ژنوتیپ جدید ایجاد خواهد شد؟

الف) 8 نوع                          ب) 27 نوع                          ج) 26 نوع                           د) 24 نوع

 

24- در مناطقی که شیوع مالاریا زیاد است، شایستگی تکاملی برای افراد با ژنوتیپ HbA  HbS و HbA  HbA به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف) 8/0-1                        ب) 8/0-8/0                       ج) 1-8/0                            د) 1-1

 

25- در یک جمعیت 300 نفری از مگسها 150 مورد بال بلند، 100 مورد بال متوسط و 50 مورد بال کوتاه هستند به دلیل هجوم نوعی پرنده حشره خوار، 40 مورد از مگس های بال کوتاه از بین می روند. فراوانی آلل کنترل کننده بال کوتاه پس از این واقعه چقدر خواهد بود؟

الف) 77/0                           ب) 33/0                              ج) 10/0                               د) 23/0

 

26- در یک جمعیت فرضی، توزیع فراوانی ژنوتیپی بصورت aa 49/0 + Aa 42/0 + AA 09/0 می باشد که میزان شایستگی برای افراد هموزیگوت غالب برابر با یک، هتروزیگوت برابر با 5/0 و هموزیگوت نهفته برابر با 2/0 می باشد، فراوانی آلل نهفته پس از انتخاب چقدر است؟

الف) 203/0                         ب) 098/0                           ج) 51/0                               د) 70/0

 

27- مفهوم گونه ی زنده از نظر ارنست مایر کدام است؟

الف) گروهی از جانداران که شباهت های زیادی با هم دارند و از جانداران دیگر متمایزند.

ب) گروهی از جانداران که شباهت های زیادی با هم دارند و می توانند با هم آمیزش کنند.

ج) گروهی از جانداران که می توانند با هم آمیزش کنند و زاده های زایایی را به وجود آورند.

د) گروهی از جانداران که می توانند با هم آمیزش کنند و زاده های زایا و زیستایی را به وجود آورند.

 

28- کدامیک از موارد زیر جزء سدهای پیش زیگوتی محسوب نمی شود؟

الف) جدایی رفتاری          ب) جدایی زمانی                               ج) نازایی هیبرید                 د) جدایی مکانیکی

 

29- از مهمترین عوامل جدایی گونه های جانوری که ظاهری شبیه به هم دارند کدام است؟

/ 0 نظر / 118 بازدید