تعداد سیناپس ها در انعکاس زرد پی زیر زانو

تعداد سیناپس ها در انعکاس زرد پی
زانو

به طور کلی سیناپس های شرکت کننده در
انعکاس زردپی زیر زانو عبارتند از :

الف) نورون حسی ماهیچه جلوی ران (چهار
سر ران) با نورون حرکتی آن : سیناپس فعال کننده

ب)نورون حسی ماهیچه جلوی ران با نورون
رابط : سیناپس فعال کننده

ج) نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران با
ماهیچه جلوی ران : سیناپس فعال کننده

د) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه
عقب ران (دوسر ران):سیناپس بازدارنده توجه داشته باشید که :بین نورون حرکتی ماهیچه
عقب ران و خود ماهیچه عقب ران اگر چه سیناپس وجود دارد اما این سیناپس در انعکاس
زردپی زیر زانو هیچ دخالتی ندارد زیرا در این جا از انتهای نورون حرکتی ماهیچه عقب
ران هیچ انتقال دهنده ای آزاد نمی شود .

/ 0 نظر / 176 بازدید