دستگاه گلژی

دستگاه گلژی این دستگاه اعمال زیاد و مهمی را انجام می‌دهد و از آن به پلیس راه سلول یاد می‌کنند. اعمال آن را تیتروار بیان می‌کنیم :


 • پردازش و آماده سازی محصولات تازه سنتز شده سلولی.

 • گلیکوزیلاسیون پروتئینهای ترشحی: این فرایند در شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار آغاز می‌شود اما طویل شدن و پردازش زنجیره پلی‌ساکارید در گلژی انجام می‌گیرد.

 • سولفاتاسیون: افزودن گروه‌های سولفات به پروتئینها در سطح دور یا ترانس انجام می‌گیرد.

 • افزودن گروه‌های فسفات به پروتئینها.

 • راهنمایی پروتئینها به سوی هدف نهایی.

 • دخالت در سازماندهی برخی از اندامکهای سلولی از جمله لیزوزومها.

 • دخالت در تشکیل ، گسترش و رشد غشای سلولی.

 • دخالت در ترشحات نورونی یا تشکیل کیسه‌های سیناسپی محتوی نوروترانسیمتر

 • ترشح موسیلاژها و مواد ژله‌ای با زیر بنای پلی ساکاریدهای اسیدی بویژه در سلولهای گیاهی.

 • دخالت در تولید و ترشح پولک و پوشش سیلیسی سطح جلبکها.

 • دخالت در اگزوسیتوز سلول.

 • ایجاد تغییرات شیمیایی در مولکولها.
/ 0 نظر / 22 بازدید