وجود کلسترول در غشائ سلول

وجود کلسترول در غشائ سلول بر سیالیت آن می افزاید یا از مقدار سیالیت غشإ می کاهد ؟

کلسترول به عنوان یک مولکول واسطه ای درغش إ سلول عمل کرده وباعث حالت بینابینی از سیال بودن غشا میشود. به این معنی که مولکول کلسترول بین فسفولیپید های غشإ قرار گرفته ، بطوریکه گروه هیدروکسیل آن درتماس با محیط آبی بوده و مابقی مولکول در داخل لایه غشإ قرار میگیرد. دردماهی بالا تر از دمای انتقالی (دمایی که غشإ از حالت منظم به حالت نا منظم در می آید=  Transition temprature)حلقه استرول این مولکول با زنجیره اسید چرب فسفولیپیدها ارتباط بر قرار کرده و حرکت آنها را محدود می کند،و در نتیجه سیالیت غشا را کاهش می دهد.از طرفی هنگامی که دما به حدود دمای انتقالیمی رسد، ارتباط بین کلسترول و زنجیره اسید چرب فسفو لیپیدها مانع قرار گیری مرتب آنها در کنار یکدیگر می شودوبه این ترتیب سیالیت غشا دما های پایین حفظ می شود.

/ 0 نظر / 119 بازدید