پلاسمودسماتا

 پل‌های سیستوپلاسمی که دو سلول مجاور را به هم وصل می‌نمایند پلاسمودسم (در حالت جمع آن ر ا پلاسمودسماتا
می‌گویند) گویند .

 پلاسمودسم ممکن است در هر جای دیوارة وجود داشته باشد اما تجمع آن در پیت‌ها بسیار زیاد می‌باشد . از اختصاصات مهم سلول‌های گیاهی ارتباط آن‌ها به وسیله پلاسمودسماتا است. از آنجا که سلول‌های گیاه به وسیله هزاران پلاسمودسم بهم مرتبط می‌شود . لذا دانشمندان پیکر گیاه را توده ای سنوسیتی می‌دانند .

توده سنوسیتی به معنی توده سیتوپلاسمی ای است که در آن تعداد زیادی هسته وجود دارد . در واقع این زیست‌شناسان عقیده دارند سلول‌های گیاهی مستقل از هم نبوده کل پیکر گیاه یک توده یک پارچه سنوسیتی است.

 

غالب پلاسمودسم ها به هنگام تشکیل تیغه میانی در هنگام تقسیم شدن سلول گیاهی به دو سلول بو جود می‌آید. در واقع این پل‌های سیتوپلاسمی مکان‌هایی از ناحیه استوایی سلول مادر(سلول در حال تقسیم) است که
در آن مکان‌ها تیغه میانی تشکیل نشده .اگر سلول گیاهی را پلاسمولیز نمایند معمولاً پلاسمودسم ها مشخص‌تر دیده می‌شود در این حالت غشاء سیتوپلاسم در بیشتر مناطق از
دیواره فاصله می‌گیرد و در مکان پلاسمودسم اتصال غشاء به دیواره باقی می‌ماند.

 

/ 0 نظر / 369 بازدید