فصل هشتم زیست شناسی سوم تجربی

فصل هشتم

1-      از آمیزش موش سیاهبا یک موش قهوه ای،همه موشها حاصل سیاه زنگ شده اند؟(دی83)                        الف:کدام صفت غالب است؟                                                                                                ب:صفت غالبخالص است یا ناخالص ؟دلیل خود را بیان کنید؟

2-      به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(دی 83)                                                                                الف:مشاهدات نایت از آمیزش گیاهان نخود فرنگی گلبرگ سفید وگلبرگ ارغوانی چه بود؟             ب:آزمایش های مندل چه تفاوتی با کارهای نایتداشت؟

3-      به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(شهریور83)                                                                       الف:تفاوت گلبولهای قرمز، در افراد مبتلا به تالاسمی ماژوروتالاسمی مینوردرچیست؟                        ب:آمیزشدی هیبریدی،چهنوع آمیزشی است؟

4-      اگر پدر ومادری سالم ،دارای فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژورباشند؟(شهریور83)                                             الف:ژنوتیپ پدرومادررا تعیین کنید؟                                                                                                      ب:با مساحبات ژنتیکیاحتمال آنکه فرزندبعدی این خانواده پسری مبتلا به تالاسمی ماژورباشد را بدست آورید                                                                                                                                       ژن فردسالم:C                                                      ژن تالاسمی:C

5-      با توجه به دودمانه مقابل استدلال کنیدکه صفت مورد نظرغالب است یا مغلوب؟(خرداد83)

6-      هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟(خرداد83)                                                                                       الف:هتروزیگوس                            ب:الل                             ج:ژنوتیپ

7-      باگروه خونیAB وپدریبا گروه خونیA ،دختری باگروه خونیB دارند باذکر دلیل ژنوتیپ پدر را بنویسید؟(خرداد83)

8-      الف:از انواع رابطه بین آللها،همتوانی را تعریف کنید؟                                                                              ب:در چه صورت ، فرزندی مبتلابه تالاسمی ماژور متولد میشود؟(دی80)

9-      الف: این اصطلاحات را تعریف کنید؟       الف:الل                   ب:ژن مغلوب                                                       ب:قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟(دی80)

10-  یک گیاه نخودفرنگی ،رنگ ارغوانی گل (R) نسبت به رنگ سفید)r) وبلندی ساقه (A )نسبت به کوتاهی (a) آن غالب است                                                                                                                    الف:فنوتیپ هریک از ژنوتیپ های زیر رادرگیاه مشخصکنید؟1-AaRr     2-aarr                     ب:ژنوتیپ های احتمالی گیاه ساقه بلند گل سفید را بنویسید؟(مرداد81)

11-  الف:قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟                                                                                           ب:چه تفاوتی بین همتوانی صفات وصفاتغالب ناقص وجود دارد؟(مرداد81)

12-  ناقل هموفیلی ومبتلابه تالاسمی مینوربا مردی  سالم از نظرهموفیلی ولی مبتلابه تالاسمی مینورازدواج می کند احتمالبوجود آمدن پسرمبتلا به هموفیلی وتالاسمیماژوردر این خانواده چقدر است؟(خرداد81)

13-  قانون جورشدن مستقل ژنهارا بنویسید؟(خرداد81)

14-  آمیزش آزمون چیست؟(دی81)

15-  آمیزش نخود فرنگی پابلنددانه صاف که در هردو صفت خالصاست با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ،ژنوتیپ وفنوتیپ اول(F1 )را بنویسید؟(با نوشتن را حل)(دی81)                                    پاکوتاه =1             پا بلند=                             دانه چروکیده=a        دانه صاف=A

16-  در عمل لقاحی نخود فرنگی دانه زرد (Aa)تقریبا چند درصد دانههای حاصل سبز خواهند بود(خرداد82)      1-25                  -50           3-75                  4-100

17-  آمیزش لاله عباسی گل قرمز با لاله عباسی گل سفید نسل اول همگی گل صورتی شده اندحال اگر گل صورتی های نسل اول عمل خود لقاحی انجام دهند؟                                                                   ژنو تیپ هایحاصل از این آمیزش را با محاسبات ژنتیکی بنویسید؟(خرداد82)                                  الل سفیدرنگ=                                                   الل قرمز رنگ=R

18-  یک گیاه نخود فرنگی آلل های PوPوآللهایAوa به تر تیب بیانگر صفات گلبرگ ارغوانی،گلبرگ سفیددانه صاف دانه چروکیده میباشد                                                                                                 فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر رابنویسید؟(شهریور82)                                                     الف:PPaa                      ب:PPaa                   ج:PPAa                      د:PPaa 

19-  نوعی خرگوش زنوتیپ هایWWرنگ سفیدBB رنگ سیاه BWرنگخاکستری ایجاد می کند حال اگر دو خرگوش به ژنوتیپ هایBW،BWرا با هم آمیزش دهیم                                                  الف:ژنوتیپ های جدیددر فرزندان را مشخص کنید؟                                                                   ب:با استفاده از محاسبات ژنتیکی،ژنوتیپهای جدیددر فرزندان را مشخص کنید؟(شهریور82)

20-  در خانواده ای مادر گروه خونیAB

/ 0 نظر / 41 بازدید