در مراحل ساخته شدن پلی پپتیدی با n آمینو اسید:

 -  با در نظر گرفتن کدون پایان، (n+1) کدون در ترجمه شرکت دارند

 -  کدون آغاز (کدون شماره 1) در جایگاه A قرار نمی گیرد و کدون پایان (کدون شماره n+1) در جایگاه p قرار نمی گیرد؛ بنابراین n کدون (از کدون شماره 1 تا کدون شماره n ) در جایگاه   pو n کدون (از کدون شماره 2 تا کدون شماره n+1) در جایگاه   Aقرار می گیرد.

 -  تعداد tRNA های قرار گرفته در جایگاه P برابر با تعداد آمینواسیدها (n) است و تعداد tRNA های قرار گرفته در جایگاه A از تعداد آمینواسیدها یکی کمتر (n-1) است.

 -  تمامی وقایع مرحله ادامه ترجمه، (n-1) بار انجام می شوند و مثلا ریبوزوم (n-1) بار بر روی mRNA حرکت می کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید