پاسخ سئوالات متن کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی

بحث کنید .ص 3

زیرا اراتو ستن از روش علمی برای حل مسئله استفاده کرد و روش بکار رفته توسط وی به روشهای امروزی نزدیکتر است (روشهای ساده ریاضی )‌

فعالیت . صفحه 4

نشان دهندة‌ حرکت زمین بدور خود و مسیر دایره ای حرکت است .

تفسیر کنید .4

1)زمین به دور خود می چرخد . ولی اینرسی گلوله سنگین آن را در وضع ثابتی نگه می دارد و ظاهراً گلوله سنگین یک مسیر دایره ای طی می کند .

2)در قطبین – زیرا نصف النهارها در قطبین یکدیگر را قطع می کنند و آونگ مسیر دایره ای شکلی را طی می کند . در حالی که در استوا نصف النهار موازی می باشند و آونگ در امتداد یک خط حرکت می کند .

3)بلی ، آونگ فوکو عکس جهت چرخش زمین می چرخد .(زمین خلاف حرکت عقربه های ساعت می چرخد .)

جمع آوری اطلاعات . ص7 (شکل )‌

از وسط و بالا شروع می کنیم

حالت اول  در نیمکرة شمالی انقلاب تابستانی یعنی اول تیرماه می باشد .

حالت دوم  اعتدال پائیزی – اول پائیز

حالت سوم  در نیمکرة شمالی انقلاب زمستانی اول دی ماه می باشد .

حالت چهارم اعتدال بهاری – اول بهار

علت ایجاد فصول انحراف محور زمین و چرخش زمین بدور خورشید می باشد .

1- اول بهار و اول پائیز

2- انقلاب تابستانی :  زمانی که قسمت بیشتری از زمین رو به خورشید قرار می گیرد و طول روز از طول شب بیشتر می باشد .

انقلاب زمستانی  :   زمانی که قسمت کمتری از زمین رو به خورشید قرار می گیرد و طول روز از طول شب کمتر است .

فکر کنید . صفحه 8

1- به علت انحراف محور زمین که در نیمکرة شمالی تابستان است قطب شمال بیشترین تمایل را به سمت خورشید دارد و قطب جنوب کمترین تمایل را ،بنابراین در نیمکرة‌ جنوبی زمستان خواهد بود .

2- 1)بدلیل کوچک بودن زاویة تابش   2)طولانی بودن روز زیرا سطح بیشتری از زمین رو به خورشید می باشد .

3- زیرا در تابستان زمین بیشترین تمایل یا انحراف را به سمت خورشید دارد .

4- زیرا کشور ما در  نیمکرة شمالی و بالای مدار رأس السرطان قرار دارد و خورشید را در جنوب آسمان می بینیم . بنابراین همیشه سایه ها رو به شمال تشکیل می شود و در نیمکرة جنوبی این پدیده عکس خواهد بود .

- زیرا در تیر ماه خورشید بیشتر بصورت عمود می تابد و طول سایه ها کوتاهتر می شود . در حالی که در اول دی ماه چون خورشید مایل می تابد بنا براین سایه ها بلند تر می شود .

فکر کنید   صفحه 23

زیرا در افیولیتها میزان سیلیس کم و آهن و منیزیم به دلیل ترکیب بازی و فوق بازی سنگها زیاد می باش دکه میل ترکیبی بسیار زیادی با اکسیژن دارد به همین علت به سرعت هوازده می شوند .

سؤال شکل 7-2  صفحه 22

به علت وجود هسته خارجی (مایع) که امواج S از آن عبور نمی کنند و همچنین شکست امواج P در مرز هسته و گوشته باعث ایجاد منطقه سایه برای امواج لرزه ای می باشد .

سؤال صفحه 23

زیرا این عناصر از عناصر فراوان کیهانی نیستند و همچنین خاصیت مغناطیسی زمین را توجیه نمی کنند .

شکل 8-2 صفحه 25

در نمونه های خشکی ملاحظه می شو دکه به دلیل تأثیر عوامل فرسایش و تغییر و دگرگونی در رسوبات بررسی وارونگی مغناطیسی دشوار می باشد .

شکل 9-2 صفحه 25

1- عرض جغرافیایی 2- ارتفاع ( فاصله ) 3–جرم (چگالی ) بستگی دارد .

سؤال صفحه 27  ، فکر کنید :

شدت نیروی گرانشی منفی در منطقه ای که دارای کانیهایی با چگالی کم می باشد دیده می شود مانند کانیهای هالیت ، ژیپس ، انیدریت .

شدت نیروی گرانشی مثبت در منطقه ای که دارای کانیهای با چگالی زیاد می باشد دیده می شود مانند کانیهای مانیتیت ، باریت ، گالن .

فکر کنید :

سواحل دایماً در حال فرسایش و تخریب بوده و نیز محل انباشت رسوبات آورده از خشکی می باشند بنابراین از خط ساحلی بر هم منطبق نمی شوند .

شکل 6-3  صفحه 36

با توجه به جهت آرایش دانه های مانتیت در سنگها جهت میدان در آنها مشخص می شود .

سؤال صفحه 36

با استفاده از خاصیت مغناطیسی سنگها بر روی زمین ( یا عرضهای جغرافیایی ) می توان فاصله آنها را نسبت به قطب به دست آوریم .

شکل 7-3  صفحه 37

از مقایسه دو شکل می توان نتیجه گرفت اروپا و امریکای شمالی در گذشته به یکدیگر متصل بوده اند .

شکل 8-3   صفحه 38

با توجه به وجود جریانهای کنوکسیونی که در گوشته رخ می دهد و خروج مواد از گوشته بستر اقیانوسها به دو طرف رانده می شوند و در این صورت پوسته جدیدی در محل شکاف تشکیل می شود .

شکل 9-3  صفحه 39

با توجه به شکل نوعی قرینگی وارونه و طبیعی در وضع مغناطیس سنگها که در دو طرف شکاف میان اقیانوس قرار گرفته اند دیده می شود . علت این قرینگی وارونگی مغناطیس است که هر چه از محل شکاف دورتر می شویم سنگها قدیمی تر می شوند .

شکل 12-3  صفحه 42

زیرا با دور شدن د وقاره مواد مذاب موجود در درون زمین خارج شده است و باعث ایجاد گسترش بستر اقیانوسها می شود و آتشفشان به وجود می آید .

شکل 14-3  صفحه 44

الف) پیدایش آتشفشان در قاره ها و دراز گودال در حاشیه قاره ها و اقیانوسها

ب) پیدایش آتشفشان در اقیانوسها و جزایر قوسی

ج) پیدایش کوهها ( پدیده

/ 1 نظر / 59 بازدید
محمدرضا

عالی بود واقعا دستتون درد نکنه خیلی بهش نیاز داشتم[تایید]