سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی  فصل هشتم – شارش انرژی در جهان  1 – اکسیژنی که در فرآیند فتوسنتز از گیاه دفع می شود ناشی از .... فتوسنتر است.

الف) تجزیه آب در مرحله 1
ب) تجزیه گلوکز در مرحله 1
ج) تجزیه گلوکز در مرحله 2
د) واکنش آب و گلوکز در مرحله 2
   2 – کدام یک از موارد زیر از محصولات فرآیند فتوسنتز نمی باشد؟

الف) آب
ب) کربن دی اکسید
ج) گلوکز
د) گاز اکسیژن
   3 – کاروتینوئیدها به ترتیب کدام نورها را بیش تر جذب و منعکس می کنند؟

الف) سبز و آبی – زرد و نارنجی
ب) سبز و زرد – قرمز و نارنجی
ج) غشای میتوکندری
د) آبی و نارنجی – زرد و قرمز
   4 – واکنش های مرحله نوری فتوسنتز در کدام قسمت انجام می شوند؟

الف) فضای داخل تیلاکوئید
ب) غشای تیلاکوئید
ج) غشای میتوکندری
د) استروما
   5 – حاصل مرحله تاریکی فتوسنتز کدام است؟

الف) ATP
ب) NADPH
ج) قند سه کربنی
د) استروما
   6 – کدام گزینه نادرست است؟

الف) سرعت فتوسنتز با افزایش شدت نور، تا حدی که همه انگیزه ها مورد استفاده قرار گیرند، زیاد می شود.
ب) سطح بهینه ی فتوسنتز هر گیاه به شدت نور، تراکم دی اکسیدکربن و دما بستگی دارد.
ج) افزایش تراکم گازدی اکسید کربن همواره باعث افزایش سرعت فتوسنتز می شود.
د) سرعت فتوسنتز برای هر گیاه دردامنه خاصی از دماهای محیطی، بیشتر است.
   7 – چرخه کالوین مربوط به کدام مرحله از فتوسنتز است و در کدام قسمت انجام می گیرد؟

الف) مرحله 2 – کلروپلاست
ب) مرحله 2 – میتوکندری
ج) مرحله 3 – سیتوپلاسم
د) مرحله 3 – کلروپلاست
   8 – افزایش بیش از حد کدام مورد می تواند سرعت فتوسنتز را کاهش دهد؟

الف) رطوبت
ب) دی اکسید کربن
ج) دما
د) شدت نور
   9- به ازای هر مولکول اسید پیروویک در مرحله دوم تنفس سلولی چند مولکول ATP و چند مولکول NADH تولید می شود؟

الف) 1و2
ب) 1و4
ج)2و4
د)1و1
   10 – به ازای هر مولکول گاز در تنفس هوازی چند ATP به طور خالص تولید می شود؟

الف) 2
ب) 34
ج) 38
د) 72
   پاسخ به گزینه های فصل هشتم

1 الف 6 ج 2 ب 7 د 3 الف 8 ج 4 ب 9 ب 5 ج 10 ج
 
/ 0 نظر / 6 بازدید