فصل 3 پیش دانشگاهی

فصل 3 پیش دانشگاهی :

1- در مراحل پیدایش حیات، اولین مرحله در تشکیل حباب کدام است؟

1)وارد شدن گاز ها به اتمسفر          2)وارد شدن ترکیبات ساده و پیچیده به درون آب

3) محبوس شدن گاز ها درون حباب   4)حفاظت گاز ها درون حباب از تاثیر اشعه ماوراء بنفش

2- جو زمین در َآغاز فاقد.....، بعد از آن به وسیله کدام جانداران در جو زمین ساخته شده است؟

1) متان - جلبک های سبز        2)هیدروژن - گلسنگ ها

3)نیتروژن - کپک پنی سیلیوم      4)اکسیژن - سیانوباکتری ها

3- کواسروات ها فاقد کدام ویژگی بودند؟

1)جوانه زدن      2)پروتئین سازی       3)رشد کردن              4)دوتا شدن

4- قدیمی ترین سنگواره بدست آمده مربوط به ... است.

1)پروکاریوت         2)یوکاریوت هوازی   3)یوکاریوت بی هوازی       4)ویروس ها

5- منشاء یوکاریوت اولیه فتوسنتز کننده از ...است.

1)یوکاریوت بی هوازی      2)پروکاریوت بزرگ

3)پیش یوکاریوت هوازی      4)پیش یوکاریوت بی هوازی

6- منشاء گروه های جانوری... است.

1)تک سلولی های تاژکدار           2)تک سلولی مژکدار

3)انواعی از تاژکداران یوکاریوتی با تشکیل کلنی

4)انواعی از فتوسنتز کنندگان دارای چرخه تناوب نسل

7- پدید آمدن سیانوباکتری ها بدنبال... بوده است.

1)کاهش مواد آلی در اقیانوس ها       2)نبودن مواد آلی در اقیانوس ها

3)افزایش مواد آلی در اقیانوس ها      4)فراهم بودن فتوسنتز

8- نخستین مهره داران خشکی زی از دگرگونی... بوجود آمده اند.

1)دوزیستان اولیه    2)کلونی تاژکداران   3)ماهی ها    4)کلپ ها

9- سر آغاز زندگی در زمین با .... صورت پذیرفت.

1)سرد شدن زمین        2)تشکیل پوسته

3)پیدایش مواد مذاب      4) متراکم شدن بخار آب در اتمسفر

10- ماهی های بدون آرواره چگونه از مواد غذایی بهره می برند؟

1)خرد کردن        2)انتشار           3)همزیستی        4)مکیدن

11- آزمایشات استانلی میلر:..........

1)تشکیل مواد شیمیایی پایه ای حیات را از مواد غیر آلی نشان داد.

2)تشکیل مواد غیرآلی پایه ای حیات را از مواد آلی نشان داد.

3)تشکیل مواد شیمیایی پایه ای حیات را از مواد آلی نشان داد.

4)تشکیل مواد غیر شیمیایی پایه ای حیات را از مواد معدنی نشان داد.

12- منشا اولیه غشای داخلی و خارجی میتوکندری به ترتیب کدام است؟

1)باکتری - غشای سلولی      2)باکتری - دستگاه گلژی   

3)دستگاه گلژی - باکتری     4)شبکه آندوپلاسمی - استافیلو کوکوس

13-بوجود آمدن ماهی های آرواره دار حدودا مصادف با کدام واقعه در خشکی بوده است؟

1)پیدایش نهاندانگان                  2)پیدایش خزه ها   

3)هم یاری بین قارچ و جلبک     4)همیاربین حشرات و گیاهان گلدار

14- نخستین سلول های هتروتروفی که بر روی زمین ظاهر شدند......

1)پروکاریوت و هوازی       2)یوکاریوت و هوازی      3)یوکاریوت و بی هوازی     4)پروکاریوت و بی هوازی

15- در مقایسه ا.کلای و کلروپلاست کدام یک در کلروپلاست وجود ندارد؟

1)ریبوزوم         2)دیواره        3)ژنوم حلقوی        4)تقسیم دوتایی

16- فراوان ترین و متنوع ترین گروه های جانوری.....هستند.

1)ماهی ها        2)حشرات       3)پستانداران        4)کلپ ها

17- ورود ... به درون .... منجر به تشکیل ... شده است.

1)پروکاریوت هتروتروف هوازی - پیش یوکاریوت - یوکاریوت هوازی

2)پروکاریوت اتوتروف هوازی - پروکاریوت بزرگ - یوکاریوت هوازی

3)پروکاریوت اتوتروف هوازی - پیش یوکاریوت هوازی - یوکاریوت اولیه

4)پروکاریوت هتروتروف هوازی - پروکاریوت بزرگ - پیش یوکاریوت هوازی

18- کدام اشتقاق نادرست است؟

1)دوزیستان از ماهی ها   2)پرندگان از خزندگان    3)خزندگان از دوزیستان   4)پستانداران از پرندگان

19- کدام یک زودتر پدید آمده است!!؟

1) خزه          2)سرخس           3)کاج       4) نهاندانگان    

 

/ 0 نظر / 30 بازدید