سئوالات زیست شناسی سوم تجربی

فصل 1 زیست شناسی سال سوم

فصل 1

 1- به طور معمول کدام یک از انواع گلبول های سفید ترشح

مولکول های پروتئین از نوع گلبولین ها را به عهده دارد؟

1) لنفوسیت هایB        2) لنفوسیت هایT  

 3) گرانولوسیت ها         4) مونوسیت ها

 

3- در ارتباط با ویژگی های منوسیت ها ی خون گزینه ی صحیح کدام است؟

1) هسته چند بخشی- امکان ترشح سموم- حرکت آمیبی شکل     

2) هسته چند بخشی- قدرت بیگانه خواری- دیاپدز

3) یک هسته ای- توان ترشح پادتن- حرکت آمیبی- بیگانه خواری

4) یک هسته ای- داشتن قدرت بیگانه خواری – دیاپدز

 

4- تخریب و حل کردن دیواره سلولی میکروب ها به عهده کدام سلول ها است؟

1) لنفوسیت هایB  2 ) لنفوسیت هایT    3) گرانولوسیت ها        4) مونوسیت ها

 

5- ماکروفاژ از لحاظ ساختار و فیزیولوژی به کدام سلول خونی شباهت بیشتری دارد؟پ

1) مونوسیت                2) لنفوسیت              3) گرانولوسیت                  4) اریتروسیت

 

6- کدام یک مسئول واکنش های آلرژیک می باشد؟

1) مونوسیت             2) ائوزینوفیل              3) نوتروفیل                  4) لنفوسیت

 

7- کدام سلول ها مواد ضد میکروب ترشح می کنند؟

1) بشره پوست               2) لایه های مخاطی            

3) پلاکت های خون          4) گلبول های قرمز خون

 

8- ماکروفاژ ها از تغییر شکل کدام سلول ها به وجود می آیند؟

1) لنفوسیت هایB۲          2) مونوسیت ها

3) گرانولوسیت ها             4) لنفوسیت های T

 

9- آنتی ژن ها را چه گروه مواد آلی تشکیل می دهند؟

1) فقط پروتئین                       2) فقط هیدرات کربن             

3) پروتئین و هیدرات کربن         4) پروتئین و لیپید

 

10- در مقابله با عفونت های باکتریایی کدام یک مهم تر است؟

1) ایمنی سلولی              2) ایمنی هومورال

) لنفوسیت های T             4) ماکروفاژها

 

11- پلاسموسیت ها از چه سلول هایی به وجود می آیند؟

1) مونوسیت               2) گرانولوسیت         3) لنفوسیت        T4) لنفوسیت B

 

12- پس از ورود آلرژن به بدن انسان چه ماده ای از بعضی سلول ها ی بدن ترشح می شود؟

1) آنتی هیستامین                   2) هیستامین              3) آنتی ژن                  4) پرفورین

 

13- سرمی که جهت معالجه بیماری به انسان تزریق می شود شامل چه ماده ای است؟

1) آنتی ژن تولید شده در انسان              2) آنتی ژن تولید شده در حیوان                                                          3) آنتی کور تولید شده در انسان              4) آنتی کور تولید شده در حیوان

 

14- منشأ لنفوسیتT کدام است؟

1) تیموس           2) مغز استخوان       3) سلول مادر        4) طحال

 

15- ماکروفاژ ها را در کجا به فراوانی می توان یافت؟

1) خون          2) پوست آسیب دیده       3) تیموس     4) طحال

 

16- در عمل فاگوسیتوز کدام یک مستقیماً دخالت ندارد؟

1) غشای سلول     2) دستگاه گلژی    3 ) وزیکول      4) لیزوزوم

 

17- کدام یک مشابه گیرنده ی آنتی ژنی لنفوسیتB است؟

1) پادتن                       2) آنتی ژن

3) پروتئین مکمل            4) گیرنده ی آنتی ژنی پلاسموسیت

 

18- چه اندامکی در پلاسموسیت ها و سلول هایB خاطره تقریباً یکسان است؟

1) ریبوزوم ها                           2) لیزوزوم ها              

 3) شبکه آندوپلاسمی زبر          4) دستگاه گلژی

 

19- انتقال پادزهرها از مادر به جنین چه نوع ایمنی است؟

1) غیر فعال              2) فعال                 3) ذاتی                   4) غیراختصاصی

 

20- کدام یک معمولاً آزاد کننده هیستامین به شمار نمی رود؟

1) سلول های آسیب دیده              2) ماستوسیت            3) پلاسموسیت           4) بازوفیل

 

21- به کدام طریقه شخص سالم به ایدز مبتلا می شود؟

1) نیش حشره آلوده            2) سوزن آلوده                                    

3) بزاق شخص آلوده            4) اشک شخص آلوده

فصل 2 زیست شناسی سال سوم

فصل 2

 22-مخچه تنظیم کدام عمل را به عهده دارد؟

1) فشار خون      2) زنش قلب         3) عمل بلع          4) تعادل بدن

 

23- دستگاه عصبی اتونومیک یا خودکار شامل اعصاب:

1) سمپاتیک و پاراسمپاتیک است.   2) منحصراً سمپاتیک است .

3) منحصراً پاراسمپاتیک است .       4) سینه ای و کمری نخاع است.

 

24- اثر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر فعالیت قلب به ترتیب چگونه است؟

1) افزایش – کاهش          2) توقف – افزایش        3) کاهش – توقف             4) کاهش – افزایش

 

25- جهت هدایت پیام عصبی در بدن در یک نورون کدام است؟

1) از آکسون به جسم سلولی         2) از آکسون به دندریت

3) از دندریت به جسم سلولی      4) از جسم سلولی به دندریت

 

26- فعالیت های تعقلی منجر به استنتاج منطقی و ادراک از وظایف کدام بخش دستگاه عصبی است؟

1) بصل النخاع              2) مخچه              3) هیپوتالاموس               4) مخ

 

27- کدام ویژگی در تقسیم بندی سلول های عصبی دخالت ندارد؟

1) شکل زواید سلولی        2) شکل جسم سلولی         

3) وجود یا عدم میلین               4) تعداد قطب ها

 

29- نور اپی نفرین از کجای نورون و برای چه ترشح می شود؟

1) انتهای آکسون – انتقال پیام عصبی

2) انتهای دندریت – انتقال پیام عصبی

3) انتهای آکسون – دریافت پیام عصبی                                

4) انتهای دندریت – دریافت پیام عصبی

 

30- در هنگام پتانسیل عمل نفوذپذیری غشا نسبت به کدام یون زیاد می شود وچه وضعیتی دارد؟

1) +Na– موقتی                    2) +K – همیشگی         

3) +Na – همیشگی              4) +K – موقتی

 

31- سرعت هدایت موج عصبی در طول هر تار عصبی چگونه است و

 با قطر تار و وجود یا فقدان میلین چه رابطه ای دارد؟      

1) متغیر- مستقیم- با وجود میلین سرعت بیش تر                       

2) ثابت – عکس – با فقدان میلین سرعت بیش تر

3) ثابت – مستقیم – با وجود میلین سرعت بیش تر                       

4) متغیر- عکس – با فقدان میلین سرعت بیش تر

 

32- انشعابات انتهایی آکسون دارای کدام ویژگی ذیل نمی باشد؟

1) قطورتر از جاهای دیگر         2) حاوی میتوکندی         

3) حاوی غلاف میلین          4) حاوی کیسه های ترشحی

 

33- حفره های خونی که از خون مغز پر می شوند در کجای پرده ی مننژ قرار دارند؟

1) بین نرم شامه و عنکبوتیه    2) بین عنکبوتیه و سخت شامه

3) در داخل نرم شامه     4) بین دو لایه سخت شامه

 

34- مایع مغزی- نخاعی در فاصله ی کدام دو پرده ی مغز قرار داشته و چه عملی انجام می دهد؟

1) عنکبوتیه و نرم شامه – تغذیه لایه سطحی مغز                    

2) عنکبوتیه و نرم شامه – ضربه گیر مراکز عصبی

3) عنکبوتیه و سخت شامه – ضربه گیر مراکز عصبی              

4) عنکبوتیه و سخت شامه – تغذیه لایه سطحی مغز

 

35- عمل تغذیه سلول های سطحی مغز از کدام است؟

1) عنکبوتیه                 2) سخت شامه               

 3) نرم شامه              4) مایع مغزی نخاعی

 

36- گره نخاعی محل تجمع کدام یک می باشد؟

1) اجسام سلولی نورون های حرکتی ریشه شکمی                        

2) اجسام سلولی نورون های حسی ریشه شکمی

3) اجسام سلولی نورون های حرکتی ریشه پشتی                          

4) اجسام سلولی نورون های حسی ریشه پشتی

 

37- در مورد انعکاس زردپی زیر زانو کدام پاسخ صحیح نمی باشد؟

1) مسیر انعکاس تک سیناپسی ماهیچه جلو ران را منقبض می کند .         

2) ماهیچه عقب ران در مسیر چند سیناپسی شل می شود.

3) نوع نورون مربوطه آن حرکتی بازدارنده است .

4) حاصل این واکنش ها ساق پا را به جلو می راند.

 

38- ماده خاکستری نخاع حاوی چه می باشد؟

1) جسم سلولی نورون های رابط و حرکتی و بدون میلین

2) جسم سلولی نورون های حسی و حرکتی و میلین دار

3) جسم سلولی نورون های حرکتی و بدون میلین                           

4) جسم سلولی نورون های حسی و میلین دار

 

39- پایین ترین بخش مغز کدام است؟   

1) دستگاه لیمبیک        2) پل مغزی         3) مخچه          4) بصل النخاع

 

40- در نوزاد انسان که در هنگام راه رفتن دچار ناتوانی می باشد کدام یک از مراکز مغزی نارس است؟

1) دستگاه لیمبیک               2) قشر مخ                3) پل مغزی               4) مخچه

 

41- کدام یک از دستگاه های ذیل در تنظیم رفتارهای هیجانی و عاطفی شرکت دارد؟

1) هیپوتالاموس              2) دستگاه لیمبیک                 3) تالاموس                  4) مخچه

 

42- تعداد کدام یک از سلول های مغزی از بقیه بیش تر است؟

1) سلول های عنکبوتیه مخ        2) سلول های مهاجر به مخ       

3) سلول های نوروگلی مخ        4) نورون های مخ

 

43- اعصاب مغزی – نخاعی چند جفت هستند؟ 

1) 12           2) 31          3) 43            4) 23

 

44- در بخش جلویی و عقبی بالای بصل النخاع به ترتیب کدام یک قرار دارد؟

1) برجستگی های چهارگانه – پل     2) برجستگی های چهارگانه – مخچه 

3) پل – مخچه                              4) مخچه – پل

فصل 3 زیست شناسی سال سوم

فصل 3

 45- کدام نوع سلول گیرنده عمدتاً مسئول بینایی در نور کم است و کدام نوع نسبت به نور حساسیت کمی دارد؟

 1) استوانه ای ها – استوانه ای ها    2) استوانه ای ها – مخروطی ها 

3) مخروطی ها – مخروطی ها          4) مخروطی ها – استوانه ای ها

 46- گیرنده های شیرینی و تلخی به ترتیب در کجای سطح زبان قرار دارند؟

1) عقب – طرفین             2) جلو – طرفین          3) عقب – جلو          4) جلو – عقب

 47- قرنیه چشم حاصل تغییرات کدام یک از بخش های زیر است؟

1) شبکیه                   2) صلبیه             3) عنبیه             4) مشیمیه

 48- تغذیه بافت های چشم به عهده کدام پرده است؟  

1) شبکیه     2) صلبیه      3) عنبیه         4) مشیمیه

 49- کدام نوع محرک به طور مستقیم سلول های مژک دار شنوایی

 را در بخش حلزونی تحت تأ ثیر قرار می دهد؟

1) الکتریکی            2) شیمیایی               3) نوری            4) مکانیکی

 50- برای اصلاح نزدیک بینی و دوربینی به ترتیب از راست به چپ چه نوع عینکی لازم است؟

1) محدب – مقعر           2) مقعر – محدب           3) محدب – محدب              4) مقعر – مقعر

 51- دو محیط شفاف چشم از خارج به داخل به ترتیب عبارتند از:

1) قرنیه – زلالیه                2) قرنیه – عدسی            

3) زلالیه – عدسی          4) عدسی – قرنیه

 52- هرگاه قطر چشم در جهت محور نوری و تحدب عدسی بیش تر از حد معمول باشد کدام حالت است و چگونه اصلاح می شود؟

 1) نزدیک بینی – عدسی محدب&nb

/ 0 نظر / 125 بازدید