سلّولهای عصبی

 

دستگاه عصبی دو نوع سلول دارد

نورون ها neurons که از کلمه nervous می آید و کلا هر جا که نورو دیدید بدانید منظور درباره عصب است

سلول های پشتیبان.

تقسیم بندی نورون ها

از لحاظ کار:

۱. حسی afferent که اطلاعات را از مراکز حسی مثل پوست و ماهیچه ها به مراکز می برند

۲.حرکتی eefferent که اطلاعات را از مراکز عصبی به ماهیچه ها و غده ها می برند.

۳. رابط Rabet (البته برای شوخی) که ارتباط بین این دو است

ـ در کتاب زیست و آزمایشگاه ۲ گفته شده که نوع سوم رابط است و نوع سوم مختلط مربوط به قسمت های مختلف PNS (peripheral nervous system است

سوال: چرا نورون های حرکتی در پوست منشعب نمی شوند؟

ج: زیرا اگر فرضا سوزن در پوست فرو رود پوست نمی تواند شخصا عکس العملی داشته باشد چون نمی تواند جابجا شود پس عامل هایی مثل ماهیچه ها فعال می شوند و نقطه چین

تقسیم بندی از نظر شکل

۱. یک قطبی: مثل اکثر نورون های حسی که جسم سلولی در میان دندریت و آکسون قرار ندارد بلکه از آن یک شاخه خارج که آن شاخه از راست (فرضا)آکسون و از چپ دندریت را میسازد و یک شاخه است( سعی میکنم یک عکس قشنگ از این سلول تهیه کنم

۲.دو قطبی: اکثر نورون ها حرکتی که جسم سلولی از پایین آکسون و از بالا دندریت را میسازد(فرضا)

۳. چند قطبی: مانند دو قطبی فقط دندریت ها هر دسته از یک جای سوما یا جسم سلولی پراکنده شده اند (تنها عکس از نورون کتاب زیست و آزمایشگاه ۱)

تقسیم بندی سلول های پشتیبان

۱. الیگو دندروگلیا: سازنده ی میلین

۲. استروگلیا:۱. ایجاد سد مغزی مویرگ های مغز

                 ۲. فاگوسیتوز و پاک سازی آلودگی های محیط اطراف نورون

 

دندریت: زواید غشا دار منشعب از جسم سلولی که پیام عصبی را گرفته به سوما یا جسم سلولی می برند

آکسون: زواید غشادار منشعب از جسم سلولی در خلاف جهتی که دندریت ها منشعب شده اند و پیام عصبی را از جسم سلولی به سلول بعدی می برند

 

/ 0 نظر / 42 بازدید