اعمال کلیه در هموستازی

اعمال کلیه در هموستازی  : img/daneshnameh_up/5/58/kidney.jpg  تنظیم تعادل آب و الکترولیت ها :

         به منظور حفظ هوموستازی ، دفع آب والکترولیتها باید دقیقا با مقدار ورودی آنها هماهنگ باشد. اگر مقدار ورودی از مقداردفع شده تجاوز کند مقدار آن ماده در بدن افزایش خواهد یافت. اگر مقدار ورودی ازمقدار دفع شده کمتر باشد، مقدار آن ماده در بدن کاهش خواهد یافت. مقادیر ورودیآب و بیشتر الکترولیتها معمولا بطور عمده تحت تاثیر عادات خوردنی و آشامیدنی شخص قراردارد و این امر ایجاب می‌کند که کلیه‌ها میزان دفع خود را تنظیم کنند. تا با مقادیرورودی مواد مختلف هماهنگی داشته باشد اگر فردی میزان مصرف سدیم خود را یک دفعه 10برابر کند و از مقدار کم 30 میلیاکی والاندر روز به مقدار زیاد 300 میلیاکی والان در روز نشان می‌دهد. در ظرف 2 تا 3 ساعت بعد از زیاد کردن سدیمخوراکی ، دفع کلیوی نیز به حدود 300 میلی اکی والان افزایش می‌یابد. بطوری که تعادلبین مقدار ورودی و مقدار خروجی دوباره برقرار می‌شود. اما در جریان 2 تا 3 ساعتسازش کلیوی با این مقدار ورودی زیادسدیم ، تجمع مختصر سدیم بوجود می‌آید که حجم مایع خارج سلولی را مختصر بالا می‌برد وموجب بروز تغییرات هورمونی و سایر پاسخهای جبرانی می‌شود که به کلیه‌ها علامتمی‌دهند تا دفع سدیم خود را افزایش دهند. ظرفیت کلیه‌ها برای تغییر میزان دفع سدیمدر پاسخ به تغییرات مقدار ورودی سدیم فوق العاده عظیم است.

) دفع فرآورده‌های زاید متابولیک و مواد شیمیایی خارجی :

       کلیه‌ها راه اصلیبرای دفع فراورده‌های زاید متابولیسم که دیگر مورد نیاز نیستند به شمار می‌رود. اینفراورده‌ها شاملاوره (از متابولیسماسیدهایآمینه)،کراتینین (از کراتین عضله) ،اسید اوریک (ازاسیدهاینوکلئیک)، فراورده‌های نهایی تجزیههموگلوبین (از قبیل بیلی روبین) و متابولیتهایهورمونهای مختلف هستند.
همانند الکترولیتها ، این فرراوردهای زاید باید به همان سرعتیکه تولید می‌شوند از بدن دفع گردند کلیه‌ها همچنین سموم و سایر مواد شیمیایی خارجیرا که یا توسط بدن تولید می‌شوند یا خورده می‌شوند از قبیلسموم دفع آفات، داروهای و مواد اضافه شدهبه غذاها را دفع می‌کنند.

)تنظیم فشار شریانی:

        کلیه‌ها با دفع مقادیر متغیر سدیم و آب نقش برتر را درتنظیم دراز مدت فشار شریانی بازی می‌کنند. علاوه بر آن کلیه‌ها با ترشح عوامل یامواد موثر بر عروق از قبیل رنین که منجر به تشکیل فراورده‌های موثر بر عروق می‌شوندبه تنظیم کوتاه مدت فشار شریانی کمک می‌کنند.

4) تنظیم تعادل اسید – بازی  :

         کلیه‌ها همرا باریه‌هاو بافرهای مایعات بدن با دفع اسیدها و تنطیم ذخایر با فرهای مایعات بدن با دفعاسیدهاو تنظیم ذخایر بافرهایمایعات بدنبه تنظیم اسیدی - بازی کمکمی‌کنند. کلیه‌ها تنها راه برای دفع بعضی انواع اسیدهای تولید شده توسط متابولیسمپروتئینها از قبیلاسیدسولفوریک واسید فسفریکاز بدن هستند.

4) ترشح هورمون :

        کلیه‌ها اریتروپویتین ترشح می‌کنند که تولیدگویچه‌هایسرخ خونرا تحریک می‌کند. یک محرک مهم برای ترشح اریتروپویتین توسط کلیه‌هاهیپوکسی است. در شخص طبیعی ، کلیه‌ها تقریبا مسئول تمام اریتروپویتین ترشح شده بهداخل گردش خون هستند در افراد مبتلا به بیماری شدید کلیوی یا کسانی که کلیه‌هایشانخارج شده وهمودیالیز می‌شدند آنمی شدید در نتیجه کاهش تولیداریتروپوتینبوجود می‌آید.

5) تنظیم اسمولالیته و غلظت الکترولیتهای مایعات بدن :           کلیه‌ها نوع فعالویتامین Dیعنی 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D3 را توسط هیدروکسیلاسیون این ویتامین دروضعیت شماره «1» تولید می‌کنند. ویتامین D نقش مهمی در تنظیمکلسیمو فسفات بازی می‌کند.                                                                                            
6) نوسازی گلوکز :

        کلیه‌ها گلوکز را از آمینواسید ها  و سایر پیش آهنگها درجریان روزه داری طولانی توسط روشی موسوم به نوسازی گلوکز یا گلوکونئوژنز سنتزمی‌کنند. ظرفیت کلیه‌ها برای اضافه کردن گلوکز به خون در جریان دوره‌های طولانیروزه دازی با ظرفیت کبد رقابت می‌کند. در بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی حاد کلیه‌ها، این اعمال هموستاتیک مختل می‌شوند و اختلالات شدید حجم و ترکیب مایعات بدن بهسرعت ایجاد می‌شوند. در نارسایی کامل کلیه تجمع کافیپتاسیم ، اسیدها ، مایع و سایر مواد در ظرف چند روز در بدن به وجود می‌آید که می‌تواندموجب مرگ شود مگر اینکه دخالتهای بالینی از قبیل همولیز انجام شوند تا لااقل تاحدودی تعادل مایع و الکترولیتهای بدن را مجددا برقرار سازد .

                                      html>

/ 0 نظر / 2 بازدید