فصل نهم زیست شناسی سوم تجربی

فصل نهم

1-هر یک ازبافتهای زیرچند n کروموزوم هستند؟(دی83وشهریور82)

الف:آندوسپرم                        ب: بافت خورش                        ج:آلبومن             د:پوسته دانه

2- به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف:آب ومواد معدنی گیاهانآوندداراز چه طریقی از ریشه به سایر نقاط منتقل می شود؟(دی83)

ب:چرا خزه گیان را گیاهان بدونآوند می نامند؟

3- پیوند زدن چگونه انجام می شود؟(دی 83)

4- با ذکر دلیل بگوییدآیا این گفته که:(( تخمک در گیاهان نهان دانه همان گامتوفیت ماده است))صحت دارد؟(دی83)

5- سلول تخم زای خزه در چه محلی از گیاه وجود دارد؟(شهریور83)

الف:آرکگن                     ب:هاگدان                        ج:پروتال                       د:آنتریدی

6- پروتال سرخس از رشد کدام سلول تولید می شود وچه ویژگی هایی دارد؟(شهریور83)

7- انواع گیاهان بی دانه را نام ببرید؟(شهریور83)

8- سلول های دانه گرده رسیده نهاندانگان را نام ببریدونقش آنها را بنویسید؟(خرداد83)

9- در رابطه با خزه به سوالات زیر پاسخ دهید؟(خرداد83)

الف:سلول تخم از ترکیب کدام سلول تولید می شود؟

ب:تخم در کدام بخش از گامتوفیت پدید می آید؟

ج: از رشد تخم چه بخشی بوجود می آید؟

10- طرح مربوط به چرخه زندگی کدام گیاه است؟به جای علامت سوال کلمه مناسب کدام است؟(مرداد82)

آرکگن                                                      میتوز

       آنتریدی        پروتال                 هاگ                          هاگدان              اسپروفیت مستقل

11- شکل روبرو قسمتی از چرخه زندگی سرخس رانشان می دهد؟(خرداد83)

الف:شماره های 1و2 را در برگ امتحان نام گذاری کنید؟

ب:شماره ی4کدام نوع تقسیم سلولی را معرفی می کند؟

12- شکل قسمتی از چرخه زندگی خزه را نشان می دهد؟(شهریور82)

الف:شماره های1و2 را در برگ امتحانی نام گذاری کنید؟

ب: شماره های 3و4 کدام تقسیم سلولی را معرفی می کنند؟

13- به جای علامت سوال کلمات مناسب قرار دهید؟(خرداد82)

الف:گامتوفیت خزه                                      آنتریدی                            ؟

ب:پروتال سرخس                                        ؟                                  تخم زا

14- شکل زیر دانه کاج را نشان می دهد؟

الف:اجازه شماره گذاری شده را در برگ امتحانی نام گذاری کنید؟(خرداد82)

15- اجزای ساختمانی بخش گامتوفیتی خزه را نام ببرید؟(دی 81)

16- سلول تخمزا در تخمک باز دانگان چگونه تشکیل می شود؟(دی81)

17- اصطلاحاتزیر را در سرخس تعریف کنید؟(خرداد81)

الف:هاگینه

ب:برگ شاخه

18-در شکل مقابل بخشهای مشخص شده را نام گذاری کنید؟(خرداد81)

19-برای تکثیر گیاه برگ بیدی وگیاه بنفشه آفریقایی از کدام بخش رویشی استفاده میشود؟(مرداد82)

20- اجزای ساختمانی دانه گرده نهان دانگان را بنویسید؟(خرداد81)

21- پاسخ سوالات زیر را بنویسید؟(مرداد82)

الف:در دانه گیاه گندم ودانه کاج بافت حاوی مواد غذایی کدام است؟

ب:گلهای بیدوگلهای گل ستاره چگونه گرده افشانی می شوند؟

22- تخمک نهانانگان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟(شهریور81)

23- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(شهریور81)

الف:نحوه تشکیل سلول جنسی نر را در خزه بنویسید؟

ب:چگونگی رسیدن سلول جنسی نر به سلول تخمزا (گامت ماده)را در خزه توضیح دهید؟

24- الف:سلول های درون دانه گرده نهان دانگان را نام ببرید؟

ب:لپه را تعریف کنید؟(دی80)

25- شکل روبه رو قسمتی از چرخه زندگی سرخس رانشان می دهداجزای شماره گذاری شده را با ذکر شماره در برگه امتحانی نامگذاری کنید؟(دی80)

26- در شکل زیر بخشهایی که با شمارههای1و3 مشخص شده است را نام گذلری کنید؟(مرداد84)

27- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟(مرداد84)

الف:در کاج آرکگن بر روی بافتی به نام...............تشکیل می شوند؟

ب:کامبیوم آوندسازازسمت خارج.................ایجاد می کند؟

28-ویژگیهای گلهایی راکه توسط باد گرده افشانی می کنند رانام ببرید؟0مرداد81)

29- هریک ازشکل های زیر قسمتی از یک گیاه را در چرخه تولید مثلی جنسی نشان می دهد نام بخشهای شماره گذاری شده را بنویسید؟(خرداد84)

30-الف:نتیجه حاصل ازرشد سلول رویشی وتقسیمسلولی در سلول زایشی در دانه گرده را بنویسید؟

   ب:نقش لپه دردانه گیاهان چیست؟(خرداد84)

31- الف:چرا نهانزادان آوندی همانند خزه گیان در مکانهای مرطوب وسایه دارگسترش دارند؟

  ب:در هنگام نمو رویان نهاندانگان ازتقسیم ورشدسلول تریپلوئید چه بخشی ازدانه تشکیل میشود؟(ش84)

32- اجزای تشکیل دهنده تخمک کاج را بنویسید؟(ش84)

33- شکل زیردانه لوبیا رانشان می دهدبخشهای شماره گذاری شده رانام گذاریکنید؟(ش84)

34- به سوالات زیر پاسخ دهید؟(خرداد81)

الف:هاگ درچه مرحله ای ازچرخه زندگی گیاهان تولید می شود؟

ب:گیاهی که ازنموهاگ حاصل می شودچه نام دارد؟

35- اسپوروفیت خزه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟(خرداد81)

36- شکل زیر دانه ذرت را نشان می دهد اجزاءشماره گذاری را در برگ امتحانی نامگذاری کنید؟(خرداد81)

37- به پرسشهای زیر پاشخ دهید؟(شهریور81)

الف:هر یک ازسلول های سازنده هاگ وگامت در چه مرحله ای از زندگی گیاه قرار دارند؟

ب:گامت از چه تقسیمی حاصل مخی شود؟

38-به سوالات زیر پاسخ دهید؟(شهریور81)

الف:آنتریدی در گیاه خزه چیست؟

ب:در سرخس آنتریدی هاوآرکگن ها در کجا به وجود می آیند؟

39-در موردخزه پاسخ دهید؟(شهریور82)

الف:گیاه اصلی اسپوروفیت است یا گامتوفیت؟

ب:اسپروفیت وگامتوفیت هر کدام چگونه تغذیه می کنند؟

ج:چرا فقط در محیط مرطوب امکان تولید مثل خزه گیان فراهم است؟

40- الف:چگونگی تشکیل آندوسپرم را درتخمک کاج بنویسید؟(شهریور82)

ب:بافت غذایی رادردانه ذرت ودانه لوبیا مشخص کنید؟

41-شکل زیربخشی از اندام تولید مثلی گیاهان (گل)است نام کلی ساختارمربوطه رانوشته وبخش های مشخص شده را نامگذاری نمایید؟(دی81)

42-با استفادهاز شکل روبرو به سوال های زیر پاسخ دهید؟(دی82)

 1-چه اندام هایی درقسمت(الف)تشکیل می شود؟

2-چه چیزی درقسمت(ب)تشکیل می شود؟

 

 

 

 

 

43-علت نامگذاری لقاح درنهانداگان به((لقاح مضاعف)) را بنویسید؟(دی82)(مفهوم لقاح رادرنهانداگان بنویسید؟(خرداد83)

44- حشره هایی که درشب تغذیه می کنندموجب گرده افشانی چه نوع گل هایی می شوند؟(دی83)

45- شکل زیرچرخه زندگی خزه رانشان می دهد؟

هریکازسه شماره خواسته شده چه فرایندی را نشان می دهد؟

 

 

 

 

 

 

46- روش فن کشت بافت برای تکثیر گیاهان چگونه انجام می شود؟(شهریور81ومرداد84ودی82)

47- در هر یک از گیاهان زیر تولید مثل رویشی به وسیله کدام بخش گیاه انجام می شود؟(دی81)

الف:سیب زمینی                      ب: لاله                            ج:زنبق

48- کیسه های گرده وتخمک هادرچه بخشهایی ازپولک های مخروط تشکیل می شوند؟(شهریور83)

49- درباره رویان نهاندانگان به پرسش های زیرپاسخ دهید؟(مرداد83)

الف:محرومیت از کدام عوامل رشدرویان رامتوقف می کند؟

ب:چراپوسته دانه ازروش سریع

/ 0 نظر / 32 بازدید