تفاوت‌های عمده ترکیبات گیاهان و جانوران

سؤال

 

چه تفاوت‌هایی بین ترکیبات موجود و ساختار بیوشیمیایی گیاهان و جانوران از نظر نوع و مقدار وجود دارد؟

جواب

 

از تفاوت‌های عمده ترکیبات گیاهان و جانوران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- گیاهان دارای میزان کربوهیدرات بیش‌تری نسبت به جانوران بوده (دلیل شیرین بودن اکثر غذاهای گیاهی) و دارای ذخیره نشاسته‌ای هستند. در جانوران ماده ذخیره‌ای قندها گلیکوژن است. پلیمر ساختاری در گیاهان سلولز ولی در جانوران کیتین می‌باشد.

2- به دلیل وجود ماهیچه‌های حرکتی، جانوران دارای پروتئین بیش‌تری‌ هستند (گیاهان فاقد حرکت و ماهیچه‌اند)، همچنین جانوران دارای پروتئین کامل می‌باشند؛ به این معنی که همه‌ی آمینواسیدهای حیاتی را دارند (گیاهان فاقد پروتئین کامل هستند).

3- جانوران دارای لیپید بیشتری در مقایسه با گیاهان هستند ( این لیپیدها عایق حرارتی و منبع و ذخیره انرژی جانوران را تامین می‌کند). لیپیدهای جانوران اکثرا اشباع شده‌اند (در دمای معمولی جامدند) در حالی‌که گیاهان دارای لیپیدهای اشباع نشده‌اند. همچنین جانوران دارای کلسترول بوده که گیاهان فاقد آن هستند.

4- گیاهان مواد معدنی خود را مستقیما از خاک دریافت کرده و نسبت به جانوران دارای میزان وتنوع مواد معدنی بیش‌تری هستند در نتیجه میزان ویتامین‌های تولیدی بیشتر از جانوران است. لذا گیاهان دارای مقادیر ویتامین C، E و B بیش‌تری هستند.

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید