نمونه سوالات فصل۳زیست و آزمایشگاه 1

نمونه سوالات فصل۳زیست و آزمایشگاه 1

 

 نمونه سوالات فصل ۳ زیست و آزمایشگاه 1

 و نقش مژک های تریکودینا را بنویسید .

 

1) واکوئل مرکزی سلول های جانوری نقش گوارشی دارد .

2) گرانوم ها مکان به دام افتادن انرژی خورشیدی هستند .

3) یکی از کارهای مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف ، در عضله ی اسکلتی ، ذخیره ی یون کلسیم است .

4) آنزیم تجزیه کننده ی گلیکوژن در شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول های کبدی جای دارد .

5) هورمون های استروئیدی در شبکه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند .

6) میکروسکپ الکترونی گذاره تصویر سه بعدی از نمونه می دهد .

7) ریبوزوم های باکتری به ریبوزوم های سیتوزول شباهت بیشتری دارند ، تا به ریبوزوم های کلروپلاست .

8 ) سلول 10 میکرومتری ، قطعاً پروکاریوت است .

 9) لیزوزوم های پروکاریوتی کوچک تر از یوکاریوتی است .

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

10) در برخی سلول های گیاهی روی .........................، دیواره ی دومین تشکیل می شود .

11) اندازه و شکل هر سلول به .....................آن سلول بستگی دارد .

12) تعداد ملکول های فسفولیپید غشای داخلی میتوکندری .................تعداد ملکول های لیپیدی آن است .

13) در سلول های گیاهی ، آنزیم های گوارشی در ........................قرار دارند .

14) نسبت S به V ، در سلول مکعبی به ابعاد 10 میکرومتر ، .........................می باشد .

15) سانتریول ها از لوله های پروتئینی به نام ................... ، ساخته شده اند .

16) مکان هایی که در کلروپلاست انرژی خورشید را به دام می اندازند ، .....................نام دارند .

17 ) عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول .................................................... می باشد .

 18) اجزای اصلی غشای سلول ، ................................................. می باشند .

سوالات تشریحی و کوتاه جواب :

19) جنس سانتریول چیست ؟ یک مورد از وظایف آن را بنویسید .

20) پادتن ها پس از ترک شبکه ی آندوپلاسمی زبر، به کدام اندامک می روند ؟  چگونه  ؟

21) هر یک از واژه های زیر را تعریف کنید : ناحیه ی نوکلئوئیدی  --   تورژسانس --  واکوئل ضربان دار

22) برای مطالعه ی DNA و پروتئین های درشت ملکول چه نوع میکروسکپی مناسب است ؟

23 )پلاسمودسم چیست ؟ و چه موادی از طریق آن از یک سلول به سلول های مجاور منتقل می شوند ؟         

24 ) عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست ؟ 

25)کوچک ترین اندازه ی سلول باید در چه حدی باشد ؟

26) سه مورد از اجزای بدون غشای درون سلول یوکاریوتی را نام ببرید .

27) پادتن در کجا ساخته می شود ؟ در کجا کامل و فعال می گردد ؟ بعد از فعال شدن به کجا می رود ؟

28) سه نقش شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول ها ی کبد را بنویسید .

29)لیزو زوم ها توسط چه ساختار هایی تولید می شوند ؟

30) سه نقش واکوئل مرکزی گیاهان را بنویسید.

31) ریبوزوم های درون سلول باکتری ، میتوکندری ، روی شبکه ی آندوپلاسمی و درون سیتوزول ، از نظر شباهت یا تفاوت با یکدیگر چگونه اند ؟

32)در مورد کلروپلاست ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده چه نام دارد ؟      ب) نقش گرانوم ها در کلروپلاست چیست ؟

33) هر یک از اعمال زیر در کدام بخش از سلول انجام می گیرد ؟

الف) تجزیه ی H2O2    ب) پروتئین سازی     ج) تولید ATP         د) سنتز هورمون استروئیدی

34) کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند ؟ تفاوت کار آن ها در چیست ؟

35) اگر یک گلبول قرمز و یک سلول گیاهی در محلولی فرو برده شوند که غلظت نمک های آن کمتر از غلظت نمک های درون سلول باشد ، چه اتفاقی برای هر کدام می افتد ؟

36) تعداد دستگاه گلژی در یک سلول به چه عواملی بستگی دارد ؟

37) در یک میکروسکپ عدسی های شیئی با بزرگنمایی 40× و 100× وجود دارد و بزرگنمایی عدسی چشمی آن 10× می باشد : الف ) این میکروسکپ چه بزرگنمایی هایی را می تواند فراهم کند ؟

 ب) با این میکروسکپ ریزنگاری از یک تک سلولی گرفته شده که 16 میلی متر طول دارد . اگر طول واقعی تک سلولی 40 میلی متر باشد ، با کدام بزرکنمایی و با کذام عدسی شیئی این ریزنگار گرفته شده است ؟

ج) مقیاس ریزنگار مورد نظر چیست   ؟

38) هر یک از اعمال زیر در کجای سلول انجام می گیرد ؟ سم زدایی ، تنفس سلولی ،  ساخت ریبوزوم ، اولین نشانه گذاری پروتئین ها

39) کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟

40) کدام عامل تولید ATP  را در میتوکندری افزایش می دهد ؟

41)دو سلول مکعبی یکی با ضلع 2 و دیگری 4 میلیمتر وجود دارد .

    الف) کدام سلول سطح بزرگتری دارد ؟

     ب) در کدام سلول نسبت سطح به حجم بیشتر است ؟

     ج) کدام سلول کارایی بیشتری از نظر تأمین احتیاجات خود را دارد ؟

42) برای تهیه ی مربا ، هسته ی آلبالو ها را در آورده ، سپس روی آن ها شکر پاشیدیم .پس از چتد ساعت عصاره ی آلبالو ها به بیرون تراوش کرد .علت چیست ؟

43) یک باکتری به طول 40 میکرومتر داریم که با کمک میکروسکپ ، تصویری به طول 6/1 سانتی متر از آن رسم کردیم.                             الف ) مقیاس تصویر را تعیین کنید .      ب) بزرگنمایی میکروسکپ چقدر بوده است ؟

44) هر یک از موارد ستون(ب) با یکی از موارد ستون ( الف ) مرتبط است . آن مورد را بنویسید .

                   ستون  « الف »                                                          ستون  « ب »

                                                                                          

ماده ی زنده ی درون منافذ دیواره ی سلولی                                             گرانوم

نگهداری حالت تورژسانس سلول گیاهی                                                سانتریول

در تولید پادتن توسط گلبول های سفید نقش دارد .                                      لان

/ 0 نظر / 3 بازدید