فصل 5 پیش دانشگاهی

فصل پنج پیش دانشگاهی

 

سوالات ص-غ

 

1- انتخاب طبیعی تنها روی آن دسته از تفاوت های ژنتیکی اثر می کند که به شکل فنوتیپ بروز کرده باشند

2- انتخاب طبیعی روی فرد اثر می کند نه روی کل جمعیت.

3- شایستگی یک ژنوتیپ بیان گر پتانسیل تولید مثلی افراد است.

4- کاهش فراوانی یک آلل یا حذف آن از یک جمعیت در زمانی کوتاه و به علل محیطی رانش ژنی نام دارد.

5- در یک سلول گیاهی تتراپلوئید 28n= 4 تعداد 7 گروه ژن پیوسته وجود دارد.

6- جهش عامل اصلی تغییر فراوانی آلل هاست.

7- تکامل در جمعیت اتفاق می افتد نه در فرد

8- حذف فنوتیپ های استانه ای، نتیجه انتخاب طبیعی از نوع پایدار کننده است.

9- گندم نان 42 کروموزومی دارای شش مجموعه کروموزومی غیر همولوگ می باشد.

10- انتخاب طبیعی روی تفاوت های فردی ناشی از بیماری، حوادث، شرایط محیطی و غیره نیز اثر می کند.

11- رانش ژن هم در جمعیت های کوچک رخ می دهد هم بزرگ.

12- خود لقاحی در گل میمونی به مرور زمان باعث کاهش گل صورتی می شود.

13- جهت تکامل جانداران را وقوع جهش های مشخص تعیین می کند.

 14- شارش دو طرفه مانع از گونه زایی می شود.

15- درون آمیزی فراوانی نسبی آلل ها را تغییر نمی دهد.

 

سوالات تکمیل کردنی:

1- از مهمترین عوامل جدایی گونه های جانوری که از نظر ظاهر به هم شبیه اند جدایی ……… می باشد.


سوالات تکمیل کردنی:

1- از مهمترین عوامل جدایی گونه های جانوری که از نظر ظاهر به هم شبیه اند جدایی ……… می باشد.

2- انتخاب پایدار کننده در جهت خذف فنوتیپ های ........... عمل می کند.

 

سوالات پاسخ کوتاه  و تشریحی:

1-   در این جدول کدامیک از جمعیتها در تعادل هاردی واینبرگ هستند؟  

 

aa

Aa

AA

جمعیت

/04

/32

/64

Ι

/22

/42

/36

П

/6561

/3078

/036

Ш

 

 

3- کدامیک از موارد زیر با قانون هاردی واینبرگ مطابقت دارد؟

1- AA× AA                2- Aa×Aa                 3-  aa × aa               4- AA×Aa

 

4- در مدرسه ای با 1000 دانش آموز ، 60 درصد تشخیص دهنده طعم ماده فنیل تیو کاربامید(چشا) هستند و 40 درصد تشخیص دهنده نیستند(ناچشا) این افراد اخیر مغلوب tt هستند، چه تعداد افراد با ژنوتیپ های TT و Tt در این جمعیت وجود دارد؟

 

5- فراوانی آلل های M و N در یک جمعیت سیاهپوستان بترتیب برابر 78/ و 22/ می باشد. درصد افرادی که دارای گروه خونی M, MN,N   هستند را محاسبه کنید.

 

6- در صورتی که فراوانی صفت مغلوب اتوزومی در جمعیتی که در تعادل هاردی واینبرگ به سر می برد 0001/ باشد، فراوانی افراد هتروزیگوت در آن جمعیت چقدر است؟

 

7- فراوانی زالی در جمعیتها برابر 0004/ است، فراوانی افراد هتروزیگوت در این جمعیت برای ژن مغلوب زالی چقدر است؟

 

8- در یک جمعیت 1000 نفری با تعادل هاردی واینبرگ اگر 10 نفر به یک بیماری اتوزومی مغلوب مبتلا باشند، چند نفر هتروزیگوت هستند؟

 

9- در یک جمعیت با تعادل هاردی واینبرگ ، فراوانی آلل M برابر با 4/ است، فراوانی÷ گروههای خونی N و MN چقدر است؟

 

10- فراوانی نسبی ژنوتیپ ها در جامعه ای چنین است:  aa= /16, Aa= /2 , AA= /64  فراوانی نسبی آلل های A و a در این جامعه چقدر است؟

 

11 - هر گاه در یک جمعیت 10000 نفری از انسان ها  فراوان افراد زال01/ باشد محاسبه نمائید چند نفر از افراد این جمعیت دارای آلل زالی هستند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید