تست های زیست پیش دانشگاهی فصل سوم

طبق الگوی حباب و سوپ بنیادین، مواد آلی ساده به ترتیب در کجا تشکیل شدند؟

1: جو- جو

2: اقیانوس- جو

3: اقیانوس- اقیانوس

4: جو- اقیانوس

گزینه 2

عنصر اکسیژن، چه نقشی را در ابتدای پیدایش حیات بر عهده داشت؟

1: تنفس سلولی

2: جذب الکترون های پرانرژی

3: جلوگیری از نفوذ پرتو فرابنفش

4: شرکت در ساختار مواد آلی اولیه

گزینه 4: عنصر اکسیژن، در ابتدای پیدایش حیات، در مواد آلی شرکت جست.

امروزه نیز الکترون های پر انرژی را جذب می کند.

کدام مورد از خواص کواسروات ها نیست؟

1: جوانه زدن

2: آب دوست بودن

3: داشتن آمینواسید

4: توانایی افزایش اندازه

گزینه 2: کواسروات ها، آب گریز هستند.

کدام یک جزء ویژگی های میکروسفرهای اولیه نیست؟

1: انسجام ساختار

2: ارتباط با محیط اطراف

3: توانایی کسب انرژی

4: خصوصیات وراثتی

گزینه 4: گزینه های 1 و 2و و3 ، در جهت حفظ میکروسفرهای اولیه است.

در حالی که داشتن خصوصیات وراثتی،

در راستای تبدیل میکروسفر به موجود زنده است.

در تکامل موجودات زنده، کدام یک از خصوصیات RNA

به عنوان ماده ژنتیک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1: ساختار سه بعدی

2: خاصیت آنزیمی

3: توالی نوکلئوتیدی

4: امکان تغییر در توالی نوکلئوتیدی

گزینه 4

در پیدایش مسیرهای متابولیسمی، نقش کدام یک مقدم تر است؟

1: تغییر شرایط محیط

2: خودهمانندسازی مولکول RNA

3: پیدایش آنزیم های پروتئینی

4: کمبود مواد لازم جهت شروع متابولیسم

گزینه 2: خودهمانندسازی مولکول RNA دقیق صورت نگرفته و

آنزیم های متنوع ایجاد شده است.

حال با کاهش ماده اولیه، برخی RNA های تغییر یافته اولیه،

فعال خواهند شد.

در دستگاهی که میلر در آزمایش خود، تعبیه کرده بود،

در پایان آزمایش کدام ترکیب زیر در دستگاه حضور نداشت؟

1: آمینواسید

2: اسیدهای نوکلئیک

3: اسیدهای چرب

4: کربوهیدرات ها

گزینه 2

کدام یک از اعمال زیر در هنگام پروتئین سازی،

 احتمالاً مربوط به فعالیت آنزیمی rRNA است؟

1: اتصال جزء بزرگ به جزء کوچک ریبوزوم

2: اتصال tRNA به آمینواسید

3: اتصال جزء کوچک به مولکول mRNA

4: اتصال آمینواسیدها و تشکیل پیوند پپتیدی

گزینه 4: به نظر می رسد؛ اتصال آمینواسیدها را در ریبوزوم،

هنگام پروتئین سازی rRNA انجام می دهد.

کدام یک منشأ ابتدایی وراثت و انتقال صفات بود؟

1: میکروسفرهای حاوی DNA

2: میکروسفرهای حاوی RNA

3: کواسروات های حاوی DNA

4: کواسروات های حاوی RNA

گزینه 2

گرچه سنگ بنای اولین موجود زنده از مواد غیر زنده فراهم شد،

تنها مسئله ای که برای پیدایش حیات در این مرحله مطرح بود، کدام است؟

1: وجود مواد اولیه

2: غلظت کافی مواد اولیه

3: گذشت زمان طولانی

4: وجود انرژی لازم

گزینه 3

در تشکیل اولین ماده وراثتی در پیدایش حیات،

کدام نوکلئوتید شرکت نداشت؟

1: آدنین دار

2: گوانین دار

3: تیمین دار

4: سیتورین دار

گزینه 3: ماده وراثتی اولیه، RNA بوده و در آن نوکلئوتید

تیمین دار وجود ندارد.

علت انقراض های گروهی جانداران در دوران های گذشته چه بود؟

1: به وجود آمدن گروه های جدیدی از جانداران

2: تخریب اکوسیستم های طبیعی توسط انسان

3: تغییرات وسیع زمین شناختی و آب و هوایی

4: به هم خوردن روابط و زنجیره های غذایی جانداران

گزینه 3

اولین جانداران پرسلولی ساکن خشکی، .......... بودند.

1: حشرات

2: گیاهان

3: دوزیستان اولیه

4: گلسنگ ها

گزینه 4: اولین جانداران پرسلولی ساکن خشکی: گلسنگ ها

اولین جانوران ساکن خشکی: حشرات

اولین مهره داران ساکن خشکی: دوزیستان اولیه

ریبوزوم کدام یک با بقیه متفاوت است؟

1: کلروپلاست

2: پارامسی

3: میتوکندری

4: اشریشیا کلای

گزینه 2: پارامسی، یوکاریوت است .

اشریشیا کلای پروکاریوت است.

کلروپلاست و میتوکندری نیز منشأ پروکاریوتی دارند.

.......... در اولین انقراض گروهی از بین رفتند.

1: دایناسورها

2: دوزیستان

3: ماهی های بدون آرواره

4: پرندگان

گزینه 3: اولین انقراض گروهی، 440 میلیون سال پیش بوده است.

ماهی های بدون آرواره حدود 500 میلیون سال پیش ایجاد شده اند.

کدام گزینه مفهوم انقراض گروهی را بهتر بیان می کند؟

1: مرگ تمام اعضای یک گونه

2: مرگ اکثر اعضای بسیاری از گونه های مختلف

3: مرگ تمام اعضای بسیاری از گونه های مختلف

4: مرگ تمامی جانداران موجود در یک اکوسیستم

گزینه 3

کدام یک توانایی بسیار اندکی برای کنترل تغییرات محیط خود دارد؟

1: خزه

2: زنبور

3: پارامسی

4: قارچ چتری

گزینه 3: موجودات تک سلولی، توانایی بسیار کمی برای

کنترل تغییرات محیط دارند.

چه عاملی سبب حضور و تکامل جانوران بر سطح خشکی ها شد؟

1: همیاری جلبک ها و قارچ ها

2: گسترش گلسنگ ها بر سطح خشکی ها

3: ایجاد جنگل های وسیع در سطح خشکی ها

4: همیاری حشرات و گیاهان گل دار

گزینه 3: ایجاد جنگل های وسیع در سطح خشکی ها،

سبب حضور و تکامل جانوران بر سطح خشکی ها شد که

البته قبلاً بایستی همیاری جلبک ها و قارچ ها صورت می گرفت.

کدام یک سبب سازگاری بیشتر دوزیستان اولیه با شرایط خشکی شد؟

1: به وجود آمدن پوسته محافظ بر روی تخم

2: لقاح داخلی

3: داشتن پوست محکم

4: به وجود آمدن کیسه های هوایی مرطوب جهت تنفس

گزینه 4

اولین جانورانی که در خشکی ظاهر شدند، کدامند؟

1: دوزیستان

2: بندپایان

3: قارچ ها و جلبک ها

4: خزندگان

گزینه 2

در شکل گیری ساختار سلولی،

پیدایش کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1: غشاء

2: RNA

3: پروتئین

4: مسیرهای متابولیسمی

گزینه 1

در اولین موجود زنده ساکن کره زمین،

به ترتیب کدام مولکول عامل ژنوتیپ و فنوتیپ بوده است؟

1: DNA- پروتئین

2: RNA- پروتئین

3: RNA- RNA

4: پروتئین- RNA

گزینه 3: در گذشته، علاوه بر ژنوتیپ،

فنوتیپ نیز به دلیل خاصیت آنزیمی RNA توسط RNA مشخص شده است.

در ارتباط با مراحل پیدایش پروکاریوت ها، کدام صحیح است؟

1: هتروتروف بی هوازی، هتروتروف هوازی، اتوتروف

2: اتوتروف، هتروتروف هوازی، هتروتروف بی هوازی

3: اتو تروف، هتروتروف بی هوازی، هتروتروف هوازی

4: هتروتروف بی هوازی، اتوتروف، هتروتروف هوازی

گزینه 4

کدام یک زودتر از سایرین پدید آمده است؟

1: پروکاریوت های هوازی

2: میتوکندری

3: کلروپلاست

4: سیانوباکتری ها

گزینه 4

کدام یک تأییدی بر نظریه درون همزیستی نیست؟

1: نحوه ذخیره اطلاعات

2: نحوه تقسیم میتوکندری

3: نوع ژن های کلروپلاست

4: اندازه ریبوزوم های کلروپلاست

گزینه 1: شواهد مؤید درون همزیستی:

1:اندازه و ساختار2: ماده ژنتی 3: ریبوزوم ها 4: نحوه تقسیم

در همه موجودات زنده، اطلاعات وراثتی در DNA ذخیره شده

و تفاوتی ندارند. اما بقیه موارد متفاوتند.

در میتوکندری، به ترتیب منشأ غشای خارجی و داخلی چیست؟

1: پروکاریوت- یوکاریوت

2: یوکاریوت- پروکاریوت

3: پروکاریوت- پروکاریوت

4: یوکاریوت- یوکاریوت

گزینه 2

همزیستس کدام پروکاریوت با پیش یوکاریوت،

منجر به تشکیل کلروپلاست شد؟

1: سالمونلا

2: اشریشیا کلای

3: پلاسمودیمم

4: سیانوباکتری

گزینه 4

کدام نمی تواند علت فراوانی پرندگان و پستانداران ،

پس از پنجمین انقراض گروهی باشد؟

1: نابودی دایناسورها

2: تغییرات آب و هوایی

3: جابه جایی قاره ها

4: افزایش منابع غذایی

گزینه 3

فراوان ترین و متنوع ترین گروه جانوران

در تاریخ زمین کدامند؟

1: ماهی ها

2: حشرات

3: دوزیستان

4: خزندگان

گزینه 2

اولین جانوران خشکی، دارای کدام ویژگی زیر بوده اند؟

1: دفع آمونیاک

2: لقاح خارجی

3: داشتن 4 تا بال

4: گردش خون بسته

 

گزینه 3: اولین جانوران خشکی، حشرات بودند که 4 بال داشته اند.

منشأ یوکاریوت ها کدام جاندار یا جانداران است؟

1: پروکاریوت اولیه

2: همزیستی بین پروکاریوت با یوکاریوت

3: همزیستی بین پروکاریوت با پروکاریوت

4: یوکاریوت اولیه

گزینه 3: دانشمندان معتقدند که یوکاریوت ها از

همزیستی پروکاریوت ها با پروکاریوت ها ایجاد شده اند.

روش کسب غذا به روش فاگوسیتوز(ریزه خواری)،

از چه نوعی است؟

1: شیمیواتوتروف

2: انگلی

3: فتواتوتروف

4: هتروتروف

گزینه 4

سلول پیش یوکاریوت، سلولی .......... بوده است.

1: اتوتروف و هوازی

2: اتوتروف و بی هوازی

3: هتروتروف و هوازی

/ 0 نظر / 25 بازدید