سئوالات زیست شناسی نهایی سال سوم تجربی

 ایمنی بدن

۱- مکانیسم های بدن

۳۶- مایع مخاطی موجود در سطح داخلی لوله گوارش علاوه بر داشتن لیزوزیم به چه روشی با میکروب ها مبارزه می کند؟ ( 5/0 )                                                                                                                                                                     خرداد88

37- فاگوسیتوز میکروب ها چگونه انجام می شود؟ ( 5/0 )                                                                                      خرداد88

38- سلول های T کشنده چگونه باعث نابودی سلول های سرطانی می شوند؟ ( 5/0 )                                                شهریور 88

39- الف ) در طی روند تکاملی لنفوسیت های نابالغ در مغز استخوان و تیموس علاوه بر شناسایی مولکول ها و سلول های خودی از غیر خودی چه توانایی دیگری حاصل می شود؟

ب ) دو مورد از علایم نشان دهنده ی التهاب در محل آسیب دیده را بنویسید.  ( 1 )                                                     شهریور 88

40- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید  ( 5/0 )                                                                دی 88

الف ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند.

ب ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود                 خرداد 89

ج ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است                              شهریور 89

41- نقش های عرق موجود در پوست را در دفاع غیر اختصاصی بنویسید .                                                               دی 88

42- در شکل زیر میکروب ( ب ) توسط کدام یک از پادتن های داده شده شناسایی می شود ؟ چرا ؟ ( 5/0 )                    دی 88

     ( شکل خود آزمایی 2-1 )

43- در مبارزه با سلول های سرطانی نقش اصلی بر عهده کدام سلول ها می باشد ؟ ( 5/0 )                                          دی 88

44- در مواجهه با عامل مولد کزاز کدامیک از بخش های دفاعی زیر دیرتر وارد عمل می شود ؟ چرا ؟ ( 5/0 )              خرداد89

                              الف ) پاسخ التهابی                        ب ) پاسخ هومورال

45- دستگاه ایمنی چگونه سلول های عادی را از سلول های سرطانی تشخیص می دهد ؟ کدام یک ازراه های دفاع اختصاصی به مبارزهبا سلول های سرطانی می پردازد؟  ( 5/0 )  

۲- اختلال در دستگاه ایمنی

۱۱- الف ) چرا بدن افراد مبتلا به ایدز قدرت دفاعی کمی دارد و به راحتی به بسیاری از بیماری ها مبتلا می شوند؟

ب ) سلول های ماستوسیت مشابه کدام سلول های خونی هستند؟ ( 75/0 )                                                             خرداد88

12- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و علامت بزنید. ( 25/0 )                                  شهریور 88

الف ) تیغ ریش تراشی آلوده به ویروس HIV تنها در صورت بریدن پوست بدن می تواند باعث انتقال بیماری ایدز شود.

13- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ( 25/0 )                                                                                     شهریور 88

الف ) بیماری مالتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری ......................... است.

ب ) افزایش دمای بدن به دلیل وجود عوامل بیماری زا ........................ نامیده می شود                                              دی 88

14- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید  ( 5/0 )                                                                دی 88

الف ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند.

ب ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود              خرداد 89

ج ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است                          شهریور 89

15- در مورد دستگاه  ایمنی انسان به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )

الف ) اینترفرونی که در پاسخ به یک ویروس تولید می شود از نظر زمانی سبب چه نوع مقاومتی در برابر ویروس ها می گردد؟

ب ) در بروز آلرزی پادتن های تولید شده در اثر اولین برخورد بدن با آلرزن روی چه سلول هاییقرار می گیرند؟

ج ) چرا قدرت دفاعی بدن افراد مبتلا به ایدز کم است ؟

16- در مورد دفاع اختصاصی به سوالات زیر پاسخ دهید :                                                                              شهریور 89

الف ) چگونه لنفوسیت ها آنتی زن را شناسایی می کنند؟

ب ) سلول های T کشنده از چه طریقی باعث مرگ سلول های سرطانی می شوند؟

17- در مورد اختلال در دستگاه ایمنی به سوالات زیر ÷اسخ دهید :   ( 75/0 )                                                    شهریور 89

الف ) یکی از بیماری های خود ایمنی در مغز و نخاع مالتیپل اسکلروزیس می باشد علایم مختلف این بیماری بر اساس چه عواملی بروز می کند؟

ب ) وسایل تیز و برنده ی آلوده به ویروسHIV در چه صورت می توانند باعث انتقال بیماری شوند؟

   ۲- دستگاه عصبی 

۱- ساختار و کار نورون   

- الف ) شکل زیر یک نورون را نشان می دهد :  ( صفحه 30 )  ( 1 )                                                   شهریور 87- خرداد88

1- این شکل کدام نوع نورون است ؟

2- بخش شماره گذاری شده چیست ؟

ب ) چرا در حالت استراحت نورون داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی تر است ؟

18- اثر فعالیت پمپ سدیم پتاسیم بر غلظت یون پتاسیم درون نورون را بنویسید. ( 25/0 )                                     خرداد88

19-  صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و علامت بزنید. ( 25/0 )                                      شهریور 88           

ب ) در هنگام پتانسیل عمل ابتدا کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و پتاسیم وارد سلول می شود.

20- الف ) سرعت هدایت پیام عصبی در کدام یک از  نورون های زیر بیشتر است؟ علت را بنویسید.                        شهریور 88

1 )تصویر نورون فاقد پوشش میلین                                     2 )تصویر نورون دارای پوشش میلین

ب ) انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی سبب چه نوع تغییراتی در پتانسیل الکتریکی آن می شوند؟ ( 1 )

 21- هنگام پتانسیل آرامش در صورت ادامه روند خروج پتاسیم ازسلول سرانجام تراکم پتاسیم داخل به شدت کاهش می یابد سلول چگونه بر این مشکل چیره می شود؟ ( 75/0 )                                                                                                دی 88  

 22-  جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید                                                                                                       دی 88 

  عملکرد ماده ی اعتیاد آور موجود در برگ توتون در مغزشبیه به عملکرد .....................است

هدایت پیام عصبی در رشته هایهم قطر دارای ......................سریع تر است                                                         شهریور 89

23- به چه علت در حالت استراحت نورون داخل سلول در مقایسه با خارج آن منفی تر است ؟   ( 5/0 )                      خرداد89

24- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید. ( 5/0 )                                                                           خرداد89

الف ) در چه مناطقی ازیک نورون میلین دار غشاء با مایع اطراف آن در تماس است؟

ب ) بطور طبیعی چگونه از انتقال پیام درد به مغز جلوگیری می شود ؟

25- هنگام پتانسیل عمل ابتدا کدام کانال دریچه دار غشایی بازشده و در این حالت پتانسیل داخل سلول نسبت یه خارج چه تغییری می کند( 5/0 )                                                                                                                                                شهریور 89   

۲- ساختار و کار دستگاه عصبی

الف )علل چین خوردگی زیاد قشر مخ در انسان چیست؟ ( 75/0 )                                                                        خرداد88

ب ) گرههای عصبی در مغز پلاناریا از چه اجزایی تشکیل شده است؟

27- جمله زیر را با عبارت مناسب کامل نمایید؟ ( 25/0 )                                                                                   خرداد88

الف ) در تشریح مغز گوسفند محل کیاسمای بینایی سطح ........................مغز  می باشد

ب ) دستگاه عصبی پیکری شامل نورون های ......................محیطی می باشد                                                     خرداد89

28- الف ) شکل رو به رو سطح شکمی مغز گوسفند را نشان می دهد.(75/0)                                                   شهریور 88

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید

ب ) کدام ویژگی مویرگ های مغزی سبب می شود فقط گلوکز و اکسیژن بتوانند وارد سلول های مغزی شوند؟

29- در ارتباط با ساختار و عملکرد دستگاه عصبیبه سوالات زیر پاسخ دهید ( 1 )                                                  دی 88

الف ) بیشترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در کدام بخش مخ صورت می گیرد؟

ب ) مراکز انعکاس زرد پی زیر زانو و احساس رضایت به ترتیب کدامند؟

ج ) دستگاه عصبی هیدر فاقد کدام بخش می باشد؟

30- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید. ( 5/0 )                                                                       خرداد89                                                                       

ج) اسیب به چه قسمتی از شکل روبرو ( شکل صفحه 51 فعالیت 5-2 ) منجر به عدم توانایی در عملکرد هوشمندانه می شود؟

د ) در کدام یک از جانوران زیر تقسیم بندی مرکزی ومحیطی در دستگاه  عصبی وجود ندارد؟

31- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید.0 ( 25/1 )                                                                 شهریور 89

الف ) انتقال دهنده ی اصلی در ماهیچه های آدمی چه ماده ای است؟

ب ) مغز انسان علاوه بر مخ و مخچه از چه بخش اصلی دیگری تشکیل شده است ؟

ج ) شکل روبرو برش عرضی نخاع را نشان می دهد کدام شماره نورون حرکتی می باشد

د ) به جز پستانداران نیمکره هایمخ کدام گروه از جانوران نسبت به سایرین رشد بیشتریدارد؟                                                                            

/ 0 نظر / 4 بازدید