گلی اکسیزوم:

گلی اکسی زوم:


بررسی های فراساختاری نشان داد که گلی اکسیزوم ها دارای ماده زمینه ای پروتئینی بی شکلی هستند که بوسیله یک غشا محدود شده است. آنزیم های گلی اکسیزومی تبدیل ذخایرلیپیدی دانه ها به قندها را از مسیر گلی اکسالات موجب می شوند، در برخی از سلول ها و بافت

ها مثل سلول ها و بافت های ذخیره کننده چربی در دانه های گیاهان]استات از راه تجزیه اسیدهای چرب ایجاد می شود. بنابراین گلی اکسیزوم در تبدیل چربی ها به قند نقش دارد.


/ 0 نظر / 314 بازدید