نمونه سؤالات زیست و آزمایشگاه 1 – فصل ۵

  نمونه سؤالات زیست و آزمایشگاه 1 – فصل ۵                                                                                                                                           

    درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید : 

1) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج از نوع صاف است .

2) حرکات تخلیه ای معده با حجم کیموس و میزان کشیدگی دیواره ی آن نسبت عکس دارد .

3) مرکز تنفس با اثر بر مرکز بلع باعث قطع تنفس هنگام بلع می شود .

4)  اسید معده از سلول های حاشیه ای غدد بالاتر از پیلور ترشح می شود .

5) پپسین پروتئین ها را به آمینو اسید تبدیل می کند .

6) کرم کدو مواد غذایی را از راه لوله ی گوارش جذب می کند .

7) کارایی دستگاه گوارش گوزن از فیل بیشتر است .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

8) گاسترین از ....................... به .................. ترشح می شود .

9) موجودات تک سلولی مانند آمیب به روش ..................... تغذیه می کنند .

10) اسفنج ها فقط گوارش .......................... دارند .

11) سنگدان در کرم خاکی کاری مشابه ...........................  در انسان انجام می دهد .

12) حرکات دودی در روده ی باریک  ........................ است .

13) سلول های کلنی ولوکس هر کدام دارای کلروفیل و .................... می باشند .

14) در زنبور عسل جذب مواد غذایی در ........................ انجام می شود .

15) در گاو ، غذا پس از جویدن مجدد ( نشخوار ) برای ادامه ی گوارش وارد ............... می شود

و پس از آن به ............ وارد می شود .

16) هورمون ....................... از غدد مجاور پیلوت ترشح می شود و به خون می ریزد .

17)روده ی ملخ ، محل جذب …………………  است .

18) در پرندگان ، گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در …………………. آغاز می شود .

19) نقش عمده ی روده ی بزرگ در انسان ………………….. است .

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

20) دریچه ی بین مری و معده چه نام دارد ؟

21) کدام آنزیم در دهان ، باکتری های بیماریزا را از بین می برد؟

22) الف) در کدام قسمت معده ی نشخوار کنندگان ، آنزیم های لازم جهت گوارش غذا ترشح

می شود ؟

       ب) در کجا جذب آب صورت می گیرد ؟

       ج) علوفه ی خورده شده ، ابتدا وارد کدام قسمت می شود ؟ 

23) چرا مدفوع اسب از گاو بیشتر است ؟

24) چگونگی گوارش درون سلولی در هیدر را بنویسید .

25) در رابطه با دستگاه گوارش انسان :

    الف) بیکربنات سدیم از کدام بخش ترشح می شود ؟

     ب) در کدام بخش پپتید ها به آمینواسید ها تبدیل می شوند .

     ج) صفرا در کدام بخش تولید می شود ؟

26) نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :

الف)  عنکبوت       ب) توتیا         ج) گوریل

27) اجزای تشکیل دهنده ی لوله ی گوارش گنجشک را در فاصله ی مری تا روده ،

به ترتیب ذکر کنید .

28) الف) نوع بافت پوششی در معده و روده کدام است ؟

      ب) کدام پروتئین بزاق نقش آنزیمی ندارد ؟

29) الف) در لوله ی گوارش ملخ ، بین مری و سنگدان چه بخشی قرار دارد ؟

      ب) نقش دندان های آسیای کوچک در گوارش مکانیکی دهان چیست ؟

30) با وجود اینکه موریانه ها در دستگاه گوارش خود قادر به تولید آنزیم تجزیه کننده ی

سلولز نیستند ، از سلولز می توانند به عنوان غذا استفاده کنند . دلیل این امر چیست ؟  

31) چگونه روده از اثر Hclموجود در کیموس معدی در امان می ماند ؟

32) چگونه در هنگام بلع عمل تنفس قطع می شود ؟

33) نقش برجستگی روده ی کرم خاکی چیست ؟

34) مواد رنگی صفرا را نام ببرید . این مواد چگونه ساخته می شوند ؟

35) گاسترین از کدام قسمت لوله ی گوارش ترشح می شود ؟ نقش آن چیست ؟

36) جذب هر یک از مواد زیر از روده به خون چگونه صورت می گیرد ؟

الف) قند های ساده                            ب) آمینو اسید ها

ج)  ویتامین D                                     د) آب

37) در رابطه با دستگاه گوارش نشخوار کنندگان به پرسش های زیر پاسخ دهید :

      الف) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت زندگی می کنند ؟

      ب) جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

      ج) غذا پس از بلعیده شدن مجدد ، به کدام قسمت معده وارد می شود ؟

      د) ترشح شیره ی گوارشی سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

       38) الف) انواع ساختار های گوارشی در جانداران را نام ببرید .   

/ 0 نظر / 4 بازدید