مسائل ژنتیک جمعیت

 

     1-  در یک جمعیت 100 تایی ازمگس سرکه با تعدادژنوتیپ های 70GG+20Gg+10ggفراوانی آلل های G وg ، به ترتیب کدام است
؟                              ج : 8/0 و 2/0  

 

2-در یک جمعیت ، فراوانی افراد مبتلا به تالاسمی ماژور 4% است. فراوانی افراد ناقل (تالاسمی مینور ) چند درصد است ؟        ج : 32%   

                 

3- اگر فراوانی آلل غالب یک صفت5/2 باشد، در تعادل هاردی واینبرگ فراوانی فنوتیپ افراد غالب چقدر است
؟                                  ج:     25/16

 

4- اگر در جمعیتی2000تایی از مگس های سرکه که تعادل هاردی – واینبرگ در آن برقرار است ، فراوانی افراد دارای فنوتیپ مغلوب بال کوتاه 16% باشد ، چه تعدادی از افراد این جمعیت ، بال بلند خالص هستند
؟                    ج :  720 

 

5-  قدرت مزه کردن ماده’ تلخی به نام  PTC (فنیل
تیو کاربامید) را آلل بارز T کنترل می کند. دریک جمعیت 75% افراد مزه،PTC را تشخیص
می دهند . فراوانی افراد ناخالص چند درصد است
.                                                 ج : 50%

 

6-  یکی از سیستم های گروه خونی ، سیستم MN می باشد، افراد میتوانند سه نوع فنوتیپ متفاوت داشته باشند M ،MN، N که ژنوتیپهای آنها به ترتیب MM،MN،NN می باشد. در یک جمعیت با تعادل هاردی واینبرگ ، فراوانی آلل M برابر 4/0 است .فراوانی گروه های خونی N و MN  را پیداکنید
.                                                ج : 48/0 و 36/0

 

7-  در یک جمعیت ، فراوانی بیماران فنیل کتونوری  1 به 10000 است . فراوانی آلل ایجاد کننده’بیماری چقدر است ؟  
                 ج : 01/0

 

8- در صورتیکه فراوانی صفت مغلوب اتوزومی در جمعیتی که در تعادل به سر می برد ، برابر با 1 به10000 باشد ، فراوانی افراد هتروزیگوت در آن جمعیت چقدر است ؟           ج :  198/0    

  

9- اگر از هر 5000 نفر ، دو نفر به بیماری آلبینیسم ( مغلوب اتوزومی )  مبتلا باشند ، مطلوب است :     الف) فراوانی ناقلین   ب) تعداد افراد ناقل  

                           

10-  اگر فراوانی ژن Rh منفی در یک جمعیت 3/0 باشد،چه درصدی از افرادجمعیت مزبور  Rh مثبت هتروزیگوس هستند ؟       ج : 42%

 

  11-  در یک جمعیت 1000 نفری با تعادل هاردی
واینبرگ اگر 10 نفر به یک بیماری اتوزومی مغلوب مبتلا باشند ، چند نفر هتروزیگوس
هستند ؟       ج :180

 

  12- در یک جامعه ده هزار نفری ، 36 نفر مبتلا به یک بیماری مغلوب اتوزومی زندگی می کنند ، فرکانس آلل این بیماری در این جامعه چقدر است ؟   ج : 06/

 

  13- فراوانی ژنوتیپی در یک جمعیت بصورت AA24/0 ،
Aa32/0 ، aa44/0 است . فراوانی A و AA  در نسل بعد چقدر است ؟ ج : 4/0 و  24/0

 

14- فرض شود که در یکی از جمعیت های آدمی فراوانی
آلل صفت لوله کردن زبان برابر 4/0 باشد.(   C الل لوله کردن    c آلل عدم این
توانایی) . فراوانی های ژنوتیپی و فنوتیپی مورد انتظار درحالت تعادل این جمعیت کدام
اند ؟

     ج : فراوانی های ژنوتیپی cc36/0 ، Cc48/0  ،CC
16/0   و   فراوانی های فنوتیپی  cc36/0 ، (CC+Cc) 64/0

 

  15- در کدام فراوانی آللی ،ژنوتیپ هتروزیگوس (Aa)
دو برابر فراوانی ژنوتیپ هموزیگوس مغلوب (aa) در یک جمعیت با تعادل هاردی واینبرگ خواهد بود ؟            ج: 5/0

 

  16- اگر فراوانی یک عارضه اتوزومی ونهفته ژنتیکی
در یک جمعیت مندلی ودر حال تعادل  0009/0 باشد ، فراوانی آلل غالب و فراوانی
هتروزیگوت ها را حساب کنید .      ج : 97/0   058/0

 

  17- اگر فراوانی فنوتیپ بارز (غالب)یک جفت ژن اتوزومی در یک جمعیت 19/0 باشد وجمعیت بصورت تصادفی آمیزش نماید،فراوانی آلل های  بارز  و نهفته چقدر است ؟        ج : 1/0 و 9/0

 

  18- فراوانی ژن نهفته اتوزومی در یک نمونه 3/0 است ،با فرض اینکه تعداد کل این نمونه1800 نفر باشد تعدادافراد با فنوتیپ بارز چند نفر است ؟             ج : 1638          

              

19- در کشور آمریکا از هر 10000 نوزادی که به دنیا می آید ، یک نوزاد مبتلا به بیماری PKU  ( فنیل کتونوریا ) می باشد . این بیماری  نوعی ناهنجاری متابولیسمی است که منجر به عقب افتادگی ذهنی می شود . چنانچه بدانیم
که این بیماری در اثر یک آلل مغلوب ایجاد می شود ، مطلوب است فراوانی :   الف )
افراد مبتلا به PKU       ب) افراد هتروزیگوس      ج) افراد سالم 

ج :0001/0  ،   0198/0  ،   98/0

 

   20- دریک جمعیت که برای یک ژن ، دو آلل  B  و b  وجود دارد فراوانی آلل B برابر با 7/0 است ، چنانچه جمعیت در تعادل باشد فراوانی افراد هتروزیگوت چیست ؟   ج :42/

 

21- دریک جمعیت باتعادل هاردی واینبرگ،16% افرادیک صفت نهفته رانشان میدهند.فراوانی آلل غالب رادراین جمعیت بدست آورید. ج:6/0   

 

22- در یک جمعیت 400 تایی از مگس سرکه ، چنانچه فراوانی افراد بال بلند (  LL ) برابر 325/0 ، فراوانی افراد بال بلند نا خالص ( Ll
)  49/0 وفراوانی افراد بال کوتاه ( ll ) 185/0 باشد : 

الف)تعداد افراد با هر یک از ژنوتیپهای  LL  ، Ll 
، ll  چیست ؟

ب) فراوانی الل L و l  را محاسبه کنید .     ج :
130،196،74     57/0 ، 43/0

 

  23-  اگر فراوانی آلل تالاسمی ( t ) در یک جمعیت
10% باشد ،فراوانی افراد دارای آلل تالاسمی چقدر است ؟  ج : 19/0  

 

  24- در یک جمعیت متعادل ، اگر فراوانی ژن بیماری کم خونی داسی شکل 2/0 باشد ، فراوانی افراد سالم ناقل چقدر است ؟ ج: 32/0 

 

  25- در یک جمعیت متعادل ، اگر فراوانی گامت های رنگ سفید در گیاه لاله عباسی 6/0 باشد ، فراوانی گل های صورتی چیست؟ ج: 48/0 

 

  26- حدود 70% از کل سفیدپوستان آمریکای شمالی
مزه’ فنیل تیو کاربامید را درک می کنند و بقیه نمی توانند این مزه را تشخیص دهند .
قابلیت درک مزه با آلل غالب T وعدم قابلیت در درک این مزه با  آلل مغلوب t تعیین می
شود . اگر فرض شود که این جمعیت در حال تعادل باشد ، فراوانی های ژنوتیپی و آللی
این جمعیت چقدر است ؟ 

        ج:فراوانی های آللی pوq : 0/45 و 55/0   
tt3/0،Tt5/0،TT2/0 

 

27- در جمعیتی که 01/0 افراد به کم خونی داسی شکل مبتلا هستند چند در صد افراد جامعه زنان هموزیگوت غالب هستند ؟  ج:5/40

 

  28- در یک جمعیت که در تعادل هاردی واینبرگ است
اگر  فراوانی ژن هموفیلی (b) 05/0 باشد ، چه نسبتی از مردان و زنان این جمعیت 
هموفیل هستند ؟         ج: 5%      25/0  

        

  29- صفت کوررنگی توسط ژن مغلوب وابسته به جنس
کنترل می شود در جمعیتی فراوانی مردان کوررنگ 10% گزارش  شده است . فراوانی خانم های حامل ولی به ظاهر سالم چند در صد است ؟     ج: 18%  

        

  30- یک ژن وابسته به جنس و نهفته در مگس سرکه نر،
در یک جمعیت وحشی با فراوانی 05/0دیده می شود . فراوانی هموزیگوت های نهفته این ژن و هتروزیگوت های آن در افراد ماده به ترتیب چقدر است ؟   : 0025/0     
095/0  

   

  31- سفیدی چشم مگس سرکه ، وابسته به جنس است . در
مگس سرکه 9% نرها چشم سفید دارند که توسط یک آلل نهفته کنترل می شوند . فراوانی
هتروزیگوت ها در ماده ها با توجه
به تعادل هاردی واینبرگ چقدر است ؟    ج: 1638/0 

 

32- اگر فراوانی الل کوررنگی ( وابسته به جنس مغلوب ) در جمعیتی متعادل0/1 باشد چه نسبتی از مردان و زنان این جامعه مبتلا  به این بیماری خواهند بود ؟  ج:200/11

 

33- اگر در جمعیتی متعادل 15 درصد مردها هموفیل باشند چه نسبتی از اعضای این جمعیت ، زنان ناقل هموفیلی خواهند بود ؟  ج: 2درصد

 

34- اگردرجمعیتی نسبت مردهای هموفیل به نسبت زن های
هموفیل 10 به 1 باشد،در این جامعه چنددرصد ، مرد هموفیل وجود خواهد داشت؟  ج:5
درصد  

    

/ 0 نظر / 118 بازدید