پاسخ به پرسشها

۱-جنس اسفنج چیست و چگونه در تهیه آن از آنزیم کاتالاز استفاده می شود ؟

اسفنج ها جنس های متنوعی دارند اما تفاوتهای مولکولی کمی با هم نشان می دهند  .به هر حال اسفنج از ترکیبات آلی پیچیده ای ساخته شده است اما اکثر آنها از نظر داشتن یک ماده حاوی سوبسترای مناسب برای کاتالاز به هم شباهت دارند . کاتالاز با تاثیر بر این ماده در مرحله خمیری سبب آزاد شدن مقداری گازاکسیژن می شود که تشکیلات مشبک و حجره ای را در بافت اسفنج ایجاد می کند .

 ۲-چرا سلول گیاهی در محیط هیپوتونیک متورم می شود اما نمی ترکد؟

سلول های گیاهی در محلول های هیپوتونیک آب را به طریقه اسمز جذب می کنند و متورم می شوند . برخی از سلولهای جوان گیاهی در محلولهای بارقت پایین به دلیل نازکی دیواره سلولی پاره می شوند اما سلولهای با دیواره اولیه ضخیم ترغالبا پس از جذب آب متورم شده ولی پاره نمی شوند .در این سلولها فشار ناشی از تورژسانس قادر به گسستن میکرو فیلامنت های سلولزی و غلبه بر نیروی مقاومت دیواره  نیست . سلولهای دارای دیواره ثانویه غالبا به حد نهایی تمایز خود رسیده و مرده اند. این سلولها به محلوهای هایپرتونیک یا هایپوتونیک هیچ پاسخی نمی دهند .

 ۳-ارتباط بیماری کمبود پروتئین (کواشیور کور)با تجمع آب در بافتها چیست ؟


با کمبودطولانی پروتئین در رژیم غذایی و یا سوء تغذیه ناشی از کاهش اسید های آمینه ضروری در بدن  , کاهش معنی دار مقدار پروتئین های خون نیز اتفاق می افتد . برخی پروتئن های خون مثل آلبومین ها نقش بسیار موثری در تنظیم فشار اسمزی خون دارند . کاهش آلبومین ها سبب رقت  و کاهش ویسکوزیته خون می شود .بنا براین فشار اسمزی خون کاهش یافته و باز جذب آب از مایع میان بافتی با کاستی مواجه می گردد .  (در انتهای سیاهرگی مویرگها همیشه حدود 90% پلاسمایی که در انتهای سرخرگی مویرگ به درون مایع میان بافتی وارد شده به خون بر می گرددو 10%بقیه توسط مویرگهای لنفی باز جذب می شود . )  تدریجا خروج پلاسما و عدم باز جذب کامل آن باعث تجمع آب در بافتهای بدن و خیز  یا عدم  عمومی  می شود و به دنبال آن چهره پف کرده و شکم بر آمده خواهد شد .

/ 0 نظر / 9 بازدید