پلاسمید

پلاسمید چیست ؟

یک مولکول dsDNA   حلقوی  است که  وارد باکتری میشود و همانند سازی آن داخل سیتوپلاسم باکتری وبطورمستقل از ژنوم باکتری انجام میگیردوبه آسانی هم از باکتری استخراج میشود.  هرپلاسمید دارای یک(ori)      Origin of Replication  ( منشاء همانند سازی ) است که همانند سازی  پلاسمید از آن نقطه شروع میشود . قسمتی از ترادف پلاسمید که برای تعدادی از Restriction enzymeها فقط یک جایگاه برش دارد و این آنزیم ها در قسمتهای دیگرترادف پلاسمید جایگاه برش ندارند  Multiple Cloning Site   گفته میشود  وبرای  تهیه  Recombinant DNA  از آن استفاده میشود یعنی  مولکول DNA خارجی در این قسمت کلون ( Clone )   میگردد.تعدادی از پلاسمید ها در طبیعت یافت میشوند (در باکتریها و مخمرها ) ولی در مقایسه با کروموزوم سلول میزبان بسیار کوچکتر  می باشند و اغلب در خارج کروموزوم باکتری دیده میشوند.( تعدادی از پلاسمید ها برای کارهای خاصی در آزمایشگاه طراحی و ساخته شده اند ).  اگر چه پلاسمیدها برای زندگی سلول باکتری ضروری نیستند ولی حاوی ژن مقاومت  به یک آنتی بیوتیک میباشند که برای کارهای مهندسی ژنتیک لازم و ضروری است. بعضی از پلاسمیدها تعداد زیادی کپی در داخل سلول باکتری دارند که بنام High copy number plasmid  گفته میشوند(همانند سازی  این پلاسمید ها به کروموزوم  باکتری بستگی ندارد) و Relaxed Plasmid هم گفته میشوند . تعداد دیگری ازپلاسمیدها تعداد کپی محدود تری در داخل سلول باکتری ایجاد میکنند که بنام Low copy number plasmid معروف هستند و باکتری شدیدا" Replication آنها را کنترل میکند و به Stringent Plasmid هم معروف میباشند.  با تغییراتی که در Sequence  پلاسمید ها ایجاد میکنند صفات خاصی در آنها بوجود می آید که در مهندسی ژننتیک استفاده میشوند .چنانچه ori دو پلاسمید  از یک منشا باشند هنگام ترانسفورماسیون با هم رقابت کرده و فقط یکی از آنها وارد باکتری میشود اما اگر منشا  ori  انها با هم اختلاف داشته باشد هنگام ترانسفور ماسیون  دو پلاسمید نیز میتوانند وارد یک سلول بشوند ( این مسئله در کارهای کلونینگ اهمیت خاصی دارد ).


پلاسمید
/ 0 نظر / 19 بازدید