علایم ونشانه هایMS

علائم و نشانه های بیماری MS

بیماری MS یکی ازبیماریهای مغز – نخاع و عصب بینایی است که به علت آسیب غلاف دور عصب که اصطلاحاً بهآن میلین می گویند بوجود می آید . در اثر آسیب میلین هدایت امواج الکتریکی در مسیراعصاب مختل می شود . در سیستم عصبی تمام اطلاعات از طریق همین الیاف عصبی جابجا میشود، درنتیجه اگردرهدایت امواج اختلالی ایجادشودسبب علائم ونشانه هایی می شود کهدربیماری MS دیده می شود . هر قسمتی از مغز انسان مسئول یک عمل خاصی است ، یکجامسئول شناسایی حس ها و یک جا مسئول حرکت دست و پا و محل دیگر مسئول بینایی است . نخاع همانند شاهراه است که این اطلاعات از مغز به دست و پا می رود و از دست و پا بهمغز فرستاده می شود .اگر آسیبی در این نواحی ایجاد شود سبب اختلالات مختلفی از جملهاختلال حسی – مشکل حرکتی و بی اختیاری می شود. علت دقیق بیماری MS بدرستی شناختهنشده است ، اما دیده شده است که سیستم ایمنی بدن که مسئول از بین بردن عوامل بیگانهو مضر است بطور اشتباهی به اجزای خودی حمله می کند که در بیماری MS ، غلاف میلینسلولهای عصبی را مورد تهاجم قرار می دهد . در ایجاد بیماری عوامل محیطی مثلعفونتهای ویروسی ، استعداد ژنتیکی نقش دارند ولی هیچکدام به تنهایی عامل ایجادبیماری نیستند . در بروز بیماری M S گرچه استعداد ژنتیکی نقش دارد ولی یک بیماریارثی نیست و احتمال بروز MS در سایر افراد خانواده حدود 5% است . منطقه جغرافیایینیز در بروز بیماری MS نقش دارد . بطوریکه در برخی نقاط دنیا مثل آمریکای شمالی واروپا شیوع بیماریMS بیشتر است و اگر کسی در سنین قبل از 15 سالگی از منطقه کم خطربه این نواحی مهاجرت کند احتمال بروز بیماری در وی همانند افراد ساکن در آن محل میشود. بیماری MS بیشتر در سنین 40-20 سالگی شروع می شود، اما احتمال شروع بیماری 10سال تا 60 سال نیز وجود دارد . شیوع بیماری در خانمها بیشتر است و حدود 2-5/1 برابرآقایان است . علائم بیماری MS مشکلات بینایی : تاری دید : یکی از علائم شایع بیماری M S تاری دید یک چشم است که گاهی تا از دست دادن کامل بینایی در آن چشم پیش می رود. معمولاً تاری دید همراه با درد کره چشم است . تاری دید ظرف چند ساعت تا چند روزایجاد می شود و معمولاً بعد از چند هفته و چندماه بتدریج بهتر می شود. این حالت دراثر آسیب غلاف میلین در مسیر عصب بینایی چشم ایجاد می شود. دوبینی : برای دیدن خوبباید هر دو چشم بطور هماهنگ حرکت کرده و بر روی یک محل متمرکز شوند. کره چشم دارایعضلات و اعصابی است که سبب حرکت چشم به اطراف می شود و این حرکت در مغز کنترل میشود . اگر آسیب در محل کنترل کننده حرکت کره چشم ایجاد شود سبب عدم هماهنگی دو چشمبا یکدیگر می شود ، لذا هر دو کره چشم نمی توانند روی یک محل متمرکز شوند و هر دوچشم تصویر یک محل جداگانه را به مغز منتقل کرده و سبب ایجاد حالت دو بینی می شود ،در صورتی که یک چشم را ببندیم دو بینی بر طرف می شود. مشکلات حرکتی : همانطوریکهگفته شد کنترل تمام اعمال و حرکات توسط مغز صادر و از طریق نخاع به دست و پا منتقلمی شود لذا اگر در این مسیر ضایعه ای ایجاد شود سبب مشکلات حرکتی و ضعف در دست وپامی شود . ضعف دست و پا در بیماری M S ممکن است محدود به یک دست و یا دست و پای یکسمت و یا هر دو پا باشد از خصوصیات دیگر ضعف ناشی از بیماری M S ایجاد سفتی در دستو پا است بعضاً اگر بیمار بخواهد دست و پای را شل کند باز هم دست و پا سفت است و بهسختی حرکت می کند. مشکلات حسی : مشکلات حسی بیماری MS بعلت ایجاد ضایعه ای در مسیرالیاف منتقل کننده حس از دست و پا به مغز رخ می دهد که این ضایعه ممکن است در نخاعیا در مغز باشد و یا گاهی اوقات بصورت ایجاد احساسات کاذبی مثل سوزش ، سوزن – سوزنشدن و خواب رفتن دست و پا باشد. گاهی اوقات نیز مشکلات حسی بصورت دردهای تیر کشندهدر دست و پا است . مشکلات تعادلی : یکی از مشکلات شایع در بیماری M S مشکل در حفظتعادل موقع ایستادن و راه رفتن و یا مشکل در انجام کارهایی مثل خیاطی است برایانجام هر کاری باید انقباض عضلات و حرکتدست و پا کاملاً هماهنگ باشد . مرکزی کهمسئول این هماهنگی است مخچه است . اگر ضایعه ای در مخچه ایجاد شود عدم تعادلدرانجام کارها و راه رفتن ولرزش در دست ایجاد می شود. اختلال تکلم و اختلال بلع : برای صحبت کردن و بلعیدن غذا نیز عضلات زبان و حلق باید هم قدرت کافی برای انقباضداشته باشند و هم با یکدیگر کاملاً هماهنگ عمل کنند ، لذا اگر اختلالی در این موضوعایجاد شود سبب تغییر تن صدا و مشکل در صحبت کردن روان و همینطور مشکل در بلع غذا ومایعات می شود . مشکلات ادراری و مدفوع : برای اجابت مزاج و برای ادرار کردن بایدعضلات این نواحی بطور هماهنگ و یا قدرت کافی حکت کنند. برای ادرار کردن باید عضلهای که همانند یک دریچه جلوی خروج ادرار از مثانه را می گیرد شل شده و در عوض عضلهمثانه منقبض شود ، ادرار براحتی خارج شود . اگر این هماهنگی مختل شود سبب مشکلاتادراری مثل نیاز به زور زدن زیاد برای دفع ادرار و یا خروج قطره قطره ادرار و یانیاز مکرر به ادرار کردن می شود . همین حالت نیز برای دفع مدفوع وجود دارد و اشکالدر عملکرد عضلات روده سبب ایجاد یبوست و یا دفع بی اختیار مدفوع می شود0 خستگی : ازخصوصیات بیماریMS ایجادحالت خستگی است که سبب ایجادمشکلات درانجام کارها می شودبطوریکه بیمار بدون اینکه ضعف و یا مشکلی درحرکت داشته باشد بر خلاف قبل از بیماریزودتر خسته می شود . دلیل خستگی گاهی اوقات مشکلات روحی بویژه افسردگی است ولیبسیاری از اوقات خود بیماری MS عامل آن است . یعنی میتوان با استفاده از تکنیکهاییحالت خستگی را کنترل نمود0 حساسیت به گرما : از خصوصیات دیگر بیماری MS عدم تحملگرما است .به این صورت که با افزایش حرارت محیط ویا درجه حرارت بدن دچاراحساس خستگیوضعف وهمینطورتشدیدعلائمی که داشته است می شود. این تشدید علائم موقتی است و بااستراحت در محیط خنک برطرف می شود. علائم بیماری MS در اینجا توضیح داده شده منحصربه بیماری M S نیست و هر بیماری که سبب اختلال در کارکرد سیستم عصبی شود می توانداین علائم را ایجاد کند ، لذا با بروز این علائم نباید به غلط گمان کرد که بهبیماری MS مبتلا شده ایم . بیماریهای زیادی علائم فوق را می توانند ایجاد کنند . لذا تشخیص بیماری MS فقط توسط پزشک مغز واعصاب و بعد از معاینه بیمار باید صورتگیرد . روشهای مختلفی برای تائید بیماری MS وجود دارد ولی هیچکدام از این روشها نیزمی توانند به تنهایی تشخیص بیماری را مسجل نمایند بلکه این روشها تنها تائید کنندهعلائم و نشانه هایی که از طریق صحبت با بیمار و معاینه وی بدست می آید. از جمله اینروش ها MRI است که از حساس ترین روشهای تشخیصی بیماری M S است و با تصویربرداریمغناطیسی از مغز و نخاع می تواند نواحی تخریب شده را نشان دهد اما علت را نمی تواندمشخص کند،لذاعلت رابایدپزشک بامعاینه وآزمایش های موردنظربیابد.ازروشهای دیگر،تشخیصپتانسیل های برانگیخته است که هدایت امواج رادرمسیراعصاب بینایی نخاع ومغز اندازهگیری می کند. روش دیگری که می تواند به تشخیص کمک کند آزمایش مایع مغزی – نخاعی است

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید