آیا مخمر ها میتو کندری هم دارند؟

سوال:آیا مخمر ها میتو کندری هم دارند؟

پاسخ: بلی.احتمالا با توجه به اینکه می دانیم مخمر ها تخمیر انجام می دهند توقع داشته باشیم میتوکندری نداشته باشند.مخمر یک موجود  بی هوازی اختیاری است و انرژی خود را از دو راه می تواند تولید کند:وقتی غلظت اکسیژن پائین است محصول گلیکولیز(اسید پیروئیک)به اتانول و کربن دی اکسید تبدیل می شودو کارائی تولید انرژی پائین است(دو مول ATP  به ازاء هر مول گلوکز)واگر غلظت اکسیژن افزایش یابد اسید پیروویک به استیل کوآنزیم آ تبدیل می شود که می تواند در چرخه کربس مورد استفاده قرار گیردو کارائی را به ۳۸ مول ATPبه ازاء هر مول گلوکزافزایش یابد .اثر مهاری اکسیژن بر روند تخمیر رااثر پاستورگویند.این اثر در سال 1857 توسط لوئی پاستور کشف شد.وی نشان داد که هوا دهی به داخل مایه مخمر باعث می شود رشد مخمر ها افزایش یابد اما بر عکس میزان تخمیر کاهش می یابد. .تحت شرایط بی هوازی میزان متابولیسم گلوکز سریع تر است اما مقدار ATP  تولیدی کم تر است. وقتی مخمر در معرض شرایط هوازی قرار می گیردسرعت گلیکولیز کند می شود زیرا افزایش در تولیدATP  به عنوان یک مهار کننده آلوستریک در  مسیر عمل می کند.از نقطه نظر تولید ATP  این یک مزیتی برای مخمر است که در حضور اکسیژن چرخه کربس انجام دهد (تولیدATP  بیشتر از گلوکز کمتر).**بنا براین با توجه به اینکه مخمر ها تنفس سلولی نیز انجام می دهند***  بنا براین میتو کندری نیز دارند.****

/ 0 نظر / 91 بازدید