سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی  فصل اول – پروتئین سازی  1- کدام نظریه توسط بیدل و تیتوم ارائه شد ؟

الف) یک ژن – یک آنزیم
ب) یک ژن – یک پلی پپتید
ج) یک ژن – یک زنجیره پلی پپتیدی
د) یک ژن – یک پروتئین
   2 – اگر رمز اسیدهای آمینه روی مولکول DNA 2 حرفی باشد، برای چند اسید آمینه رمز خواهیم داشت ؟

الف)4
ب) 16
ج) 20
د) صفر
   3 – کدام RNA اطلاعات موجود در DNA هسته را به ریبوزوم حمل می کند؟

الف)m RNA
ب)t RNA
ج)r RNA
د) RNA پلی مراز 2
   4 – کدام گزینه درست است ؟

الف) ریبوزوم ها وظیفه ردیف کردن آمینو اسیدها را در هسته به عهده دارند.
ب) RNA پلی مراز برای فعالیت خود از نوکلئوتیدهای تیمین دار استفاده نمی کند.
ج) رونویسی ژن های r RNA به وسیله RNA پلی مراز I ,II صورت می گیرد.
د) RNA پلی مراز در سلول های یوکاریوتی سه نوع و در سلول های پروکاریوتی دو نوع است.
   5 – کدام یک ساختار پروتئینی دارد؟

الف) m RNA
ب) راه انداز
ج) DNA
د) RNA پلی مراز
   6- راه انداز و r RNA به ترتیب از چه مونومرهایی تشکیل شده اند؟

الف) نوکلئوتید – اسید آمینه
ب) اسید آمینه – نوکلئوتید
ج) نوکلئوتید – نوکلئوتید
د) اسیدآمینه – اسید آمینه
   7 – ژن های m RNA و t RNA به ترتیب توسط کدام RNA پلی مراز رونویسی می شوند؟

الف) I وII
ب) II‌و I
ج) II و III
د) III و II
   8- در سلول های پروکاریوتی رونویسی در کدام قسمت از سلول انجام می شود؟

الف) هسته
ب) هستک
ج) ریبوزوم
د) سیتوپلاسم
   9 – در کدام یک بیش از یک نوع RNA پلی مراز وجود دارد؟

الف)‌آنابنا
ب) ریزوبیوم
ج) اشریشیا کلی
د) نوروسپورا
   10 – کلید رمز RNA ناقل ....... نام دارد و از ........نوکلئوتید تشکیل شده است؟

الف)کدون – 2
ب) کدون - 3
ج) آنتی کدون – 2
د) آنتی کدون -3
   پاسخ به گزینه های فصل اول

 

1 الف 6 ج 2 ب 7 ج 3 الف 8 د 4 ب 9 د 5 د 10 د
 
/ 0 نظر / 5 بازدید