تعادل هاردی - واینبرگ

 

در بسیاری از جمعیت ها دو الل هر ژن با توجه به نسبت الل مغلوب خالص محاسبه می شود ؛ چون ژنوتیپ این نوع فنوتیپ را می توان با اطمینان تشخیص داد، اگر فقط بدانیم کدام فنوتیپ غالب است، می توانیم را بدست بیاوریم )یک
منهای فراوانی فنوتیپ غالب( برای حل مسایل مربوط به اصل هاردی – واینبرگ مراحل
زیرتوصیه می شود :

  • به یاد داشته باشید که در همه ی محاسبات باید نسبت را در نظر گرفت، نه درصد را.

1- نخست توجه کنید چه اطلاعاتی راجع به جمعیت مورد نظر در اختیار شما قرار می گیرد.در بسیاری از موارد، درصد فراوانی فنوتیپ مغلوب خالص یا غالب در اختیار ما قرار می گیرد.

2- سپس مقدار p یا q را به دست آورید. در این صورت با استفاده از معادله ی مربوط و محاسبه ای ساده، سایر مقادیر را بدست آورید.

3- از جذر بگیرید تا q بدست آید.

4- مقدار q را از عدد 1 کم کنید تا p به دست آید یعنی

5- را با ضرب کردن آن در خودش به دست آورید.

6- 2pq را به دست آورید.

7- کنترل کنید که مساوی با یک باشد.

 

/ 0 نظر / 180 بازدید