دودمانه (شجره نامه)

شجره نامه  

 دانش اموزان عزیز نکاتی که در زیر می آید میتواند تا حدی به شما در پاسخ دادن به پرسش های مربوط به شجره نامه های انسانی کمک کند : ( فقط کمک ونه معجزه ) 

1 – اگر در یک شجره نامه پدر و مادر سالمی دیده شوند که دختر بیمار دارند ان شجره نامه صد در صد مغلوب اتوزومی است .

 2 - اگر در یک شجره نامه پدر و مادر سالمی دیده شوند که پسر بیمار دارند ان شجره نامه صد در صد یک بیماری یا صفت مغلوب را نشان می دهد ولی اتوزومی یا وابسته به جنس بودن ان معلوم نیست !! ( لا اقل دو گزینه را که می توانید حذف کنید ) در ضمن نکته 5 هم میتواند به شما در تشخیص وابسته به جنس بودن بیماری کمک کند .

 3 - اگر در یک شجره نامه پدر و مادر بیماری دیده شوند که دختر سالمی دارند ان بیماری صددر صد غالب اتوزومی است .

 4 - اگر در یک شجره نامه پدر و مادر بیماری دیده شوند که پسر سالمی دارند آن بیماری صددرصد غالب است . ولی اتوزومی یا وابسته به جنس بودن ان معلوم نیست !! ( لا اقل دو گزینه را که می توانید حذف کنید ) در ضمن نکته 6 هم میتواند به شما در تشخیص وابسته به جنس بودن بیماری کمک کند .

 5 – اگر یک بیماری یا صفت وابسته به جنس مغلوب باشد در صورت بیمار بودن مادر باید تمام پسران او هم بیمار باشند در غیر اینصورت وابسته به جنس مغلوب نیست .

 6 - اگر یک بیماری یا صفت وابسته به جنس غالب باشد در صورت بیمار بودن پدر باید تمام دختران او هم بیمار باشند در غیر اینصورت وابسته به جنس غالب نیست .

 7 – اگر در یک شجره نامه مرد ناقل وجود داشته باشد ان شجره نامه صددرصد یک بیماری یا صفت مغلوب اتوزومی را نشان می دهد .

 8 - اگر در یک شجره نامه زن ناقل وجود داشته باشد ان شجره نامه صددرصد یک بیماری یا صفت مغلوب را نشان می دهد .

 9 – صفات یا بیماریهای اتوزومی در بین هر دو جنس ( دختر و پسر یا نر و ماده ) یکسان توزیع می شوند در صورتی که صفات یا بیماریهای وابسته به جنس در یکی از دوجنس یا ظاهر نمی شوند یا بطور نامساوی توزیع می شوند !!!!!!!!

/ 0 نظر / 64 بازدید