تست هایی از پیش دانشگاهی

تست هایی از پیش

 

-       اتصال آمینو اسید به tRNA از طریق یک نوکلئوتید ........... صورت می گیرد و آنتی کدون tRNA ی آغاز گر ......... است ؟

1- پورین دار – فاقد پورین                                                        2- پورین دار- دارای دونوکلئوتید پریمیدین دار

3-پریمید ین دار- فاقد پریمید ین                                   4- پریمیدین دار – دارای دو نوکلئوتید پورین دار

2- مونومر جایگاه آغاز رونویسی وپایان رونویسی به ترتیب کدامند ؟

1- ریبونوکلئوتید - ریبونوکلئوتید                                 2- ریبو نوکلئوتید – داکسی ریبونوکلئوتید

3- داکسی ریبونوکلئوتید – داکسی ریبونوکلئوتید                             4- داکسی ریبونوکلئوتید- ریبونوکلئوتید

3- کدامیک در مرحله آغاز ترجمه صورت نمی گیرد؟.

1- اتصال جزء بزرگ و کوچک ریبوزوم به همدیگر                        2- اشغال شدن جایگاه A  ریبوزوم توسط tRNA

3- اشغال شدن جایگاهp توسط tRNA                                         4- تشکیل پیوند هیدروژنی

4- کدامیک از اعمال RNA پلیمراز پروکاریوتی نمی باشد؟

1- جدا کردن دو نوار پلی نوکلئوتیدی DNA از همدیگر                  2- ایجاد پیوند پپتیدی

3-تشکیل پیوند کووالانسی بین ریبونوکلئوتیدها                              4- ایجاد پیوند فسفودی استر

5-کدامیک رمز گردانِ کدونهای قابل ترجمه است ؟

1- اینترون                              2- اگزون                                   3- رونوشت اینترون                                    4- رونوشت اگزون

6- اگردر آزمایشی مشابه نیرنبرگ فقط از بازهای آلی دو حلقه ای استفاده شود رشته پپتپدی حاصل حداکثر چند نوع آمینواسید می تواند داشته باشد ؟

1-  2                                       2-  4                                       3-  6                                         4-  8   

7- کدامیک فاقد پیوندهیدروژنی است ؟

1- ساختار L  شکل tRNA         2- راه انداز                              3- mRNA ی بالغ                      4- اپراتور

8- در سنتز یک پروتئین در ریزوبیوم , ریبوزوم 7 بار بر روی mRNA جابجا می شود . بخشی از ملکول دو رشته ای  DNA که دستور ساخت این رشته پپتیدی را صادر کرده است . دارای چند نوکلئوتید می باشد ؟

1- 21                                   2 – 8                                        3-27                                         4-54

9- قند بکار رفته در کدامیک با بقیه متفاوت است ؟

1- عامل تنظیم کننده اپران لک                2- ژن رمز گردان کراتین             3- جایگاه پایان رونویسی             4- توالی افزاینده

10- اگر اپرانی دارای 5 محصول آنزیمی باشد تعداد راه انداز و ملکول mRNA ی ساخته شده از روی این اپران به ترتیب کدامند ؟

1- 4,5                                  2- 5,4                                       3-5,1                                        4- 1,1

11- آلولاکتوز با اتصال به کدامیک سبب روشن شدن اپران لک می شود ؟

1- ژن تنظیم کننده                    2- محصول ژن تنظیم کننده           3- توالی افزاینده                         4- اپراتور

12- هاگ نوروسپورای جهش یافته در محیط غنی شده با تمام آمینو اسیدها رشد نکرد . احتمالاً جهش در ژن سازنده کدامیک صورت گرفته است ؟

1- متیونین                             2- آرژی نین                               3- لوسین                                   4- نیاسین

13- tRNA با کدام آنتی کدون در سلول وجود ندارد ؟

1- UAC                               2-AAA                                  3-ACU                                    4-UAA

14- سنتز انسولین از مونومرهای آن در ...................... سلول صورت می گیرد و این یک فرآیند متابولیسمی ..................... می باشد ؟

1- هسته – انرژی زا               2- هسته -انرژی خواه                  3- سیتوپلاسم- انرژی زا               4- سیتوپلاسم -  انرژی خواه

15- کدامیک در محیط کشت حداقل نوروسپورا وجود ندارد ؟

1- بیوتین                               2- ساکارز                                  3- نمک                                      4- لاکتوز

16- ژن رمزگردان RNA پلیمراز II توسط کدامیک رونویسی میشود ؟

1- RNA پلیمراز پروکاریوتی  2-  RNA پلیمراز I                  3- RNA پلیمراز II                  4- RNA پلیمراز III 

17- در فرآیند تبدیل mRNA  ی اولیه به mRNA ی بالغ دریوکاریوتها کدامیک رخ نمی دهد؟

1- حذف اینترونها                    2- شکستن پیوند فسفودی استر    3- تشکیل پیوند فسفودی استر             4- کوتاه شدن RNA

18 – تبدیل لاکتوز به آلو لاکتوز در ............. باکتری اشریشیاکولی صورت میگیرد و اتصال آن به پروتئین تنظیم کننده سبب .............. شدن اپران میشود ؟

1- خارج – روشن                   2- داخل – روشن                       3- خارج – خاموش                      4- داخل – خاموش

19 – محل سنتز و فعالیت RNA  پلیمر از I  به ترتیب کدامند ؟ 

1- سیتو پلاسم-  سیتو پلاسم    2-  سیتو پلاسم -  هسته   3- هسته -  هسته                          4- هسته -  سیتو پلاسم 

 

20 – پیوند بین آخرین tRNA  و آمینو اسید در جایگاه ...... ریبوزوم توسط ......... شکسته می شود ؟

1-A  -  عامل پایان ترجمه       2- P – عامل رونویسی                3- A  - عامل رونویسی                 4- P – عامل پایان ترجمه

 

21- در شکل مقابل حداکثر چند نوع نوکلئوتید قابل مشاهده

/ 0 نظر / 51 بازدید