تفنگ ژنی

تفنگ ژنی

تفنگ ژنی که به نام های تفنگ ذره ای   و تفنگ اسید نوکلوئیک  نیز خوانده می شود جدیدترین تکنیکی است که از آن برای انتقال ژن استفاده می کنند و استفاده  از آن روز به روز در حال گسترش است . به کمک این وسیله اسلحه مانند  می توان   DNA را از میان دیواره سلولی و یا غشاء سلول وارد نمود . به این ترتیب مشکلات موجود در مسیر کشت پروتوپلاست نیز وجود ندارد . در این اسلحه  گلوله ها ذرات ریز  میکرومتری طلا یا تنگستن هستند    که DNA به روی ان ها رسوب داده می شوند. روش کار به این ترتیب است که ابتدا DNA مورد نظر روی ذرات طلا یا تنگستن رسوب داده می شوند . سپس این ذرات را درون یک گلوله پلاستیکی بزرگ قرار می دهند . گلوله پلاستیکی را درون لوله تفنگ جای می دهند و در مقابل لوله تفنگ بافت گیاهی مورد نظر را قرار می دهند . گلوله پلاستیکی شلیک می شود و در انتهای لوله اسلحه به کمک یک سطح که دارای منفذی کوچک است   نگه داشته می شود ، ذرات طلا یا تنگستن که به وسیله DNA رسوب داده شده اند از این منفذ گذشته و به بافت هدف برخورد می کنند . برخی ذرات از دیواره سلولی عبور کرده و وارد سلول می شود . در برخی از آن ها DNA ذرات را رها کرده  وارد هسته سلول می شود و با کروموزوم ادغام که در نتیجه آن DNA درصدی ازسلول گیاهی تغییر می یابد . در این وسیله جدید از ایجاد یک تغییر ناگهانی در فشار گاز هلیوم (He) با اعمال میزان صحیحی نیرو جهت شلیک  و رها سازی ذرات استفاده می شود. میزان نیروی اعمال شده باید بسیار دقیق باشد چرا که اگرنیروی زیادی استفاده شود سلول خواهد ترکید و یا اگر نیرو کم باشد گلوله ها از میان دیواره ضخیم سلولی عبور نمی کنند .

/ 0 نظر / 60 بازدید