سئوالات مسابقه آزمایشگاه زیست شناسی استان اصفهان سال 87

1-‌  پدر یک خانواده که گروه خونی او از نوع A  است دو پسردارد که سرم خون یکی از آن دو ، باعث آگلوتینه شدن گلبول‌های قرمزپدرشده و خون دیگری سبب آگلوتینه شدن خون پدر نمی‌شود . گروه خونی احتمالی مادر این خانواده کدام گزینه نمی‌تواند باشد ؟

الف)   Bهوموزیگوس          ب ) Aهوموزیگوس          

ج )  A هتروزیگوس                       د ) B  هتروزیگوس

 

2-‌ محلول سودسوزآور یک درصد را به محتویات یک لوله‌ی آزمایش اضافه کرده و سپس دوقطره محلول رقیق سولفات مس را به آن افزوده‌ایم ، اگر رنگ محلول درون لوله‌ی آزمایش بنفش رنگ شود احتمالاً  کدام یک از مواد زیر در لوله‌ وجود داشته است ؟

الف) آمیلوز                 ب ) آمیلاز                 ج ) آمیلوپکتین                د ) لوگل

 

3-‌ کاکل بلال در گیاه ذرت کدام بخش از اندام‌های زایشی است ؟

الف) بساک و میله                                      ب ) کلاله و خامه

ج )‌ تاژک و آرکگن                                د ) گلبرگ تغییرشکل یافته

 

4-‌ در بررسی لام خون انسان معمولاً  کدام یک از  گلبول‌های سفید بزرگ‌تر می‌باشد  ؟

الف) بازوفیل             ب ) نوتروفیل            ج ) ائوزینوفیل                    د ) مونوسیت

 

5-‌ در تشریح  چشم گاو ،  کدام یک از موارد زیر مشاهده می‌شود ؟

الف) پلک سوم در سمت نزدیک به گوش قرار می‌گیرد .

ب ) قرنیه کاملاً  بیضی و متقارن است .

ج ) تحدب عدسی درسطح پشتی آن بیشتر است .

د ) کره‌ی چشم دارای سه جفت ماهیچه است .

 

6-‌ کدام شکل تصویر ریزوم را نشان می‌دهد ؟

 

 

 

 

الف)                       ب )                        ج )                        د )

7-‌ شکل مقابل مقطع عرضی کدام اندام گیاهی است ؟

الف)‌ساقه دولپه‌ای               

ب ) ریشه دولپه‌ای

ج ) ریشه تک‌لپه‌ای               

د ) ساقه تک‌لپه‌ای

 

 

8- شکل دانه مقابل مربوط به کدام گروه گیاهان بوده و عدد کروموزومی بخش ذخیره‌ای آن چیست؟

 الف) ‌نهانزادان – n            

ب ) بازدانگان- n

ج ) دولپه‌ای ها-  n 3          

د ) تک‌لپه‌ای - n 3

 

 

9- براساس نمودار روبرو، چندگرم  KBr  در 200 گرم آب 50 درجه سانتیگراد حل می‌شود ؟

 

الف) 72                 

ب) 100

ج ) 164      

د ) 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-‌ کدام ماهیچه؛ مخطط اسکلتی است ؟  ماهیچه‌ی ...

الف) کنارموها           ب ) دیواره نایژک           ج ) پیلور              د ) دیافراگم

 

11- بخش نشان داده شده ( شکل روبرو) در خزه ،  معادل کدام قسمت از گیاه سرخس است ؟

الف) خودگیاه سرخس           

ب) آرکگن  

ج ) آنتریدی   

 د ) برگ شاخه

 

 

12- در یک‌لام گسترش خونی انسان ( فروتی خون ) به طورطبیعی کدام یک از انواع گلبول‌های سفید بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص می‌دهند ؟  (به ترتیب از راست به چپ )

الف) لنفوسیت – ائوزینوفیل              ب ) مونوسیت -  لوکوسیت

ج )  نوتروفیل – بازوفیل                 د )  اگرانولوسیت – گرانولوسیت

 

13-‌ قوس آئورتی ، در مرغ خانگی در طرف .....  و در گربه در طرف ......   بدن قرار  دارد .

الف) راست - چپ           ب) چپ -  چپ         ج ) چپ – راست       د ) راست – راست

 

 

 

 

14-‌ مشخصات تنفسی یک جوان به این صورت اندازه‌گیری شده است :

1- هوای جاری : 5/0  لیتر

/ 1 نظر / 8 بازدید
ندا

ممنون از مطالبتون استفاده کردم