ایمنی بدن انسان

پاسخ های ایمنی در بدن:

الف) ایمنی طبیعی:

در ایمنی طبیعی فاکتورهایی مانند سدهای فیزیکی (پوست و غشاءهای مخاطی)، سلول های بیگانه خوار خون و بافت ها (نوتروفیل، ماکروفاژها) و سلول های کشنده طبیعی دخالت دارند(1و9).

بعضی از مکانیسم های ایمنی طبیعی به شرح زیر است:

1.   ساختار آناتومیک : پوست بعنوان اولین خط دفاعی در برابر ارگانیسم‌های خارجی عمل می کند. پوست نسبت به بیشتر میکروارگانیسم ها غیر قابل نفوذ است، مگر در شرایطی که در اثر شکافتن، خراشیدن و یا بریدن، آسیب ببیند.

2.   مکانیسم های فیزیکی دفع مواد بیگانه: در این رابطه می توان به عمل مژه های تنفسی در شش ها اشاره نمود. سرفه و عطسه ناگهانی در خارج نمودن عوامل زنده و غیر زندة بیماری زا به بیرون از بدن نقش مهمی دارند. همچنین فعالیت غدد اشکی، بزاقی و ادرار از دیگر مکانیسم های فیزیکی دفع پاتوژن ها می باشند.

3.   موکوس های چسبناک موجود در مجاری تنفسی، معده و روده: این موکوس ها با استفاده از اثرات چسبناک خود بسیاری از میکروارگانیسم ها را جذب نموده و از بین می برند.

4.   ترشحات اسیدی پوست: pHکمتر از 7 از رشد باکتری ها بر روی پوست جلوگیری می کند. همچنین ترشحات فولیکول های مو که شامل اسید لاکتیک و اسیدهای چرب می باشد، از رشد بسیاری از عوامل بیماری زا مثل باکتری ها و قارچ ها جلوگیری می کنند. بهمین دلیل سطوحی از پوست که فاقد پوشش مویی باشند مانند کف دست و پا بیشتر از اندام های دیگر مستعد به آلودگیهای قارچی می باشند.

5.   ترشحات بزاق، اشک، بینی و عرق بدن: اغلب این ترشحات حاوی آنزیم لیزوزیم می باشند. این آنزیم با از بین بردن دیوارة سلولی باکتری های گرم مثبت موجب لیز شدن و از بین رفتن آنها می شوند، ترشحات واژن در دستگاه تناسلی جنس ماده بدلیل اسیدی بودن  به سیستم دفاعی کمک می کند.  وجودآسپارمین و روی در مایع منی موجب تخریب عوامل بیماریزا می شوند. لاکتوپرکسیداز موجود در شیر مادر نیز بعنوان یک آنزیم قوی در از بین بردن پاتوژن ها نقش مؤثری دارد.

6.   ترشحات موکوسی اسید هیدروکلریدریک و پروتئیناز: این ترشحات در معده بعنوان یک سد دفاعی در از بین بردن عوامل بیماری زا نقش مهمی دارند. ترشحات اسیدی معده (pH خیلی اسیدی 3>pH>9/0 ) می تواند بسیاری از داروها و ترکیبات شیمیایی را نیز تخریب کند.

7.   ژنتیک: در برخی از حیوانات گیرنده های مربوط به بعضی از عوامل بیماریزا وجود نداشته لذا این عوامل نمی توانند آنها را آلوده کنند(10،9،8،6و14).

 

 بعضی از بیماریهای عفونی، کمبود های تغذیه ای و شرایط محیطی باعث آسیب پذیری پوشش های دفاعی بدن(پوست و مخاطات) شده، زمینه را برای ورود عوامل بیماری زا فراهم می آورند.

تغذیه، محیط( استرس، گرما و سرما)، سن(معمولا" جوانتر ها و مسن تر ها حساستر هستند) ومتابولیسم بدن از عواملی هستند که مکانیسم های ایمنی ذاتی را تحت تاثیر قرار می دهند(8،7،4 و14).

 

ب) ایمنی اکتسابی (اختصاصی)

در این نوع  ایمنی، واکنش ایمنی زایی با وارد شدن مواد بیگانه، تحریک و ایجاد می شود.  سلول ها در این نوع ایمنی بسیار اختصاصی عمل می کنند. در ایجاد این نوع ایمنی لنفوسیت ها(B و T) و فرآورده های ترشحی آنها  نقش مهمی دارند.  لنفوسیتهای B مسئول ایجاد ایمنی هومورال و لنفوسیتهای T مسئول ایجاد ایمنی سلولار هستند(5). عمل شناسایی اختصاصی آنتی ژن به عهدة آنتی بادیهای متصل به غشاء در سلول های B و پذیرنده های سلول های T(TCRs) بر روی لنفوسیت های T است(10،9،6،5 و17).

در آزمایش های خون مشاهده شده است که لنفوسیت ها دارای سیتوپلاسم مایل به رنگ آبی، یک هستة گرد و پر از کروماتین متراکم می باشند، مشاهدات با میکروسکوپ الکترونی نشان داده است که این سلول ها غیر فعالند و کروماتین هسته ای شبیه حالت اینترفاز سلولی در آنها دیده می شود. سیتوپلاسم آنها از نظر متابولیکی غیر فعال بوده و تعداد کمی رتیکولوم آندوپلاسمیک دارند(8 و14).

اهمیت لنفوسیت ها در سیستم ایمنی، اختصاصی بودن آنها برای آنتی ژن ها است. این عمل توسط گیرنده های غشاء سلولی انجام می شود. این گیرنده ها فوق العاده اختصاصی بوده و هر گروه از لنفوسیت ها گیرنده های ویژه ای را در سطح خود دارند. اختصاصی بودن و تنوع لنفوسیت ها تحت کنترل سیستم ژنتیکی قرار دارد(8،7 و14).

بطور طبیعی میزان این لنفوسیت ها در خون 50 20% می باشد که از این میزان سلول های T ،80% و سلول های B، 15% را به خود اختصاص می دهند و باقی ماندة این میزان را سلول های تمایز نیافته و سلول های خنثی (فاقد شاخص های آنتی ژنی)، تشکیل میدهند(10).

 

1) ایمنی سلولار: نقش لنفو سیتهای T

این نوع ایمنی شامل تمام سلول هایی ( بجز سلول های تولید کنندة آنتی بادی) است که ویژگی واکنش با آنتی ژن را دارند. لنفوسیت های T در مقایسه با لنفوسیت های B از تنوع بیشتری برخوردار بوده و بر خلاف سلول های B براحتی میتوانند در داخل خون گردش کرده و نقش بزرگی در ایمنی با واسطة سلولی ایفا کنند(12،2و13). منشأ این لنفوسیت ها از مغز استخوان بوده و برای طی کردن مراحل بلوغ خود وارد تیموس شده و در آنجا تکثیر و تمایز پیدا  می کنند. در قسمت قشری تیموس اکثر لنفوسیت های T که نسبت به آنتی ژن های خودی عکس العمل نشان می دهند حذف می شوند(9،8،3و14).

تقسیم بندی لنفوسیت های  Tبه شرح زیر است:

 ×سلول های T کمک کننده(Helper T Lymphocyte):

مهمترین وظایف این سلولها عبارتست از:

o       موجب تحریک پاسخ های ایمنی می شوند.

o     موجب تحریک فعالیت آنتی ژنی لنفوسیتهای B می شوند.

o       در پاسخ به تحریک آنتی ژنی با  ترشح سایتوکاینها موجب   تقویت ،تکثیر و تمایز سلول های T، B و ماکروفاژها می شوند

o    سایتوکین های ترشح شده توسط آنها در درمان بعضی از بیماریها بعنوان اصلاح کنندة سیستم ایمنی بکار می روند، همچنین آنها برای جلوگیری از عفونت در بدن بسیار حائز اهمیت می باشند.

o    بیشترین تعداد سلول های T را، سلول های T کمک کننده تشکیل می دهند ( بیش از سه چهارم کل سلول های (T این سلول ها باعث تحریک فعالیت آنتی ژنی لنفوسیت های B می شوند(9،7،5 و17).

 

×  سلول های T کشنده(Cytylitic T Lymphocyte):

 

o   شبیه سلولهای  T یاور هستند و آنتی ژن ها را شناسایی می کنند

o   موجب لیز کردن سلولهای حاوی میکروب ها ی درون سلولی شده، بطوریکه که سلول های کشنده پس از اتصال به آنتی ژن، پروتئین هایی به نام پورفورین ترشح می کنند که سوراخ های بزرگ و گرد در غشاء سلول های هدف ایجاد میکنند و مواد سیتوتوکسیک را به درون سلول هدف ترشح کرده که بدنبال آن این سلول ها دچار تورم شده و در طی مدت کوتاهی تخریب می گردند.(9،8و14).

 

×  سلول های T سرکوبگر:

  سلول های T سرکوبگر باعث سرکوب سلول های T کشنده و سلول های کمک کننده می شوند. این کار برای تنظیم فعالیت سلول های دیگر صورت می گیرد. در صورت عدم تنظیم فعالیت های این سلول ها بوسیلة سلول های سرکوبگر، ممکن است واکنش های شدید ایمنی صورت نگرفته و درنتیجه موجب آسیب دیدن بدن در برابر عوامل خارجی شود(7،6و13).

 

2) ایمنی هومورال : نقش لنفوسیت های B

 

   ایمنی هومورال مهمترین مکانیسم دفاعی در برابر میکروب های خارج سلولی و ترشحات سمی آنها می باشد(16). مسئول اصلی این نوع ایمنی سلول های

/ 0 نظر / 136 بازدید