عمل بلع :

بلع به سه مرحله تقسیم می شود :

1.    مرحله ی دهانی ؛‌ ارادی ؛ شامل جویدن غذا ، تبدیل آن به  تکه های دهانی و انتقال آن به طرف حفره ی خلفی حلق است که به کمک زبان صورت می گیرد.

2.    مرحله ی حلقی ( pharyngeal ) : غیر ارادی ؛ غذا از حلق و از میان اسفنکتر فوقانی مری عبور کرده ،‌به سمت قسمت پروگزیمال مری می رود . کل زمان این عمل حدود یک ثانیه طول می کشد و شامل پنج مرحله است :

ü       کام نرم جهت جلوگیری از برگشت غذا از حلق به داخل بینی به بالا کشیده شده و جمع می شود .

ü    طناب های صوتی بسته می شوند و اپی گلوت به طرف عقب برای بستن حنجره حرکت می کند ، در نتیجه از آسپیراسیون جلوگیری می شود .

ü       اسفنگتر فوقانی مری شل می شود .

ü       حنجره به طرف بالا کشیده شده ،‌در نتیجه باعث کشیده شدن مدخل مری و اسفنگتر فوقانی آن می شود .

ü       انقباض عضلات فوقانی مری نیروی لازم را برای پیش بردن غذا به داخل مری فراهم می کند .

3 . مرحله ی مروی : غیر ارادی ؛ در این مرحله غذای خورده شده از اسفنگتر فوقانی مری به طرف معده منتقل می شود و این در حالی است که اسفنگتر تحتانی مری شل شده است .این انتقال عمدتا ً توسط امواج منظمی که با بلع شروع شده و در طول مری گسترش پیدا می کنند ، انجام می شود .بعد از عبور غذا اسفنگتر تحتانی مری مجددا ً انقباضات تونیک خود را آغاز می کند و این انقباضات مانع برگشت محتویات معده به داخل مری می شوند .   

منبع : کتاب دستگاه گوارش ( درس آزمون دانشجویان پزشکی )– ترجمه دکتر محمد ضرغام-دکتر امیر قادی پاشا