درس:زیست شناسی و آز 1

 مدت آزمون: 100 دقیقه

 پایه تحصیلی: دوم تجربی

 تاریخ آزمون: 16/3/86

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

نام آموزشگاه: شبانه روزی

    باسمه تعالی

    سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

    مدیریت آموزش و پرورش نائین

سال تحصیلی 85-1386

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (1)

بارم

 

1

چرا وجود چربی زیاد در کیموس وارد شده به دوازدهه سرعت تخلیه معده را کاهش می دهد؟

 

5/0

 

2

دو ویژگی ساختمانی چربیهای سیرنشده را بنویسید.

 

5/0

 

3

نقش ترومبین و ترومبوپلاستین در انعقاد خون چیست؟

 

5/0

 

4

الف) در یک ضربان قلب چه مدت زمان دریچه های سینی بسته است؟

ب) در کدام عارضه قلبی ارتفاع موج QRS الکتروکاردیوگرام کاهش می یابد؟

5/0

 

5

دریچه های لانه کبوتری و تلمبه تنفسی چگونه به حرکت خون در سیاهرگها کمک می کند؟

 

 

5/0

 

6

مهمترین نقش را در تنظیم خون وارد شده به بافتها کدام رگها بر عهده دارند؟ چرا؟

 

 

5/0

 

7

الف) مهمترین نقش گره های لنفی چیست؟

ب) لنف چگونه به جریان خون وارد می شود؟

5/0

 

8

انرژی مورد نیاز برای حرکت ترکیبات آلی در گیاهان چگونه تأمین می شود؟

 

5/0

 

9

الف) بیشترین مقدار اکسیژن در خون چگونه منتقل می شود؟

ب) در انتقال دی اکسید کربن در خون کدام آنزیم مهمترین نقش را دارد؟

5/0

 

10

اگر تعداد تنفس 14 بار در دقیقه باشد حجم هوای تهویه شده را در یک دقیقه محاسبه کنید.

 

 

5/0

 

11

الف) فرآیند تراوش در کدام بخش نفرون انجام می شود؟

ب) چرا درهنگام‌دیالیز باعمل‌جراحی سرخرگ‌زیر پوست‌دست را به‌سیاهرگ‌دست متصل می کنند؟

 

5/0

 

12

حرکت برگ دیونه و اقاقیا از کدام نوع حرکات تنجشی می باشد؟

 

5/0

 

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (2)

بارم

 

13

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد مقدار ادراری که در هوای گرم تولید می شود کمتر از ادراری است که در هوای سرد تولید می شود؟

 

 

5/0

 

14

نقش رباطها و زردپی ها را در دستگاه حرکتی بنویسید.

 

5/0

 

15

تعریق و تعرق را مقایسه کنید. (3 مورد)

 

75/0

 

16

نوع بافت استخوانی را در موارد زیر مشخص کنید.

الف) این بافت استخوانی اجتماعی از سیستمهای هاورس است.

ب) این بافت استخوانی دارای مغز قرمز است.

ج) در دو سر استخوانهای‌بازو وبخش‌میانی‌مهره‌ها واستخوانهای‌جمجمه‌وجوددارد.

75/0

 

17

محل هر یک از استخوانهای زیر را بطور دقیق مشخص کنید.

استخوان پروانه ای:                          نیم لگن:                            مهره اطلس:

75/0

 

18

نوع بافت پوششی را در موارد زیر مشخص کنید.

روده:                                 مری:                                    دیواره نفرونها:

75/0

 

19

ساختمان یک نفرون را رسم و نامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

1

 

20

کدام جملات زیر درست و کدام نادرست است؟ با (ص) و (غ) مشخص کنید.

الف) سلول های بنیادی هسته بزرگ دارند و فاقد واکوئل بوده و از تقسیم آنها بافت مریستمی
تولید می شود.

ب) نوتروفیلها با تاکتیک شیمیایی به سوی ذرات خارجی و میکروبها کشیده شده و با ترشح پادتن آنها را از بین می برند.

ج) افزایش‌فشار ریشه‌ای و کاهش‌تعرق حباب‌دار شدگی در آوندهای چوبی‌را کاهش می‌دهد.

د) هنگام ورود آب به سلولهای نگهبان روزنه دیواره پشتی سلول نگهبان نسبت به دیواره شکمی بیشتر منبسط شده چون دیواره پشتی نازکتر از دیواره شکمی است.

هـ) سمی بودن اسیداوریک کمتر از اوره است و برای دفع اسیداوریک انرژی کمتری نسبت
به اوره لازم است.

و) بازوفیلها باعث بروز آلرژی و ائوزینوفیلها باعث رفع آلرژی می شوند.

5/1

 

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (3)

بارم

 

21

جملات زیر را کامل کنید.

الف) مونوسیتها پس از خروج از خون و ورود به بافتها به . . . . . . . . . . . . . . . تبدیل می شوند.

ب) باربرداری آبکشی به روش . . . . . . . . . . . . . . . انجام می شود.

ج) بازجذب Nacl در بخش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هنله به ATP نیاز ندارد.

د) بسیاری از ماهی ها برای حرکت عمودی در درون بدن خود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارند.

هـ) در سارکومر بخشی که توسط خط Z به دو بخش تقسیم می شود از رشته های . . . . . . . . . . . . . . تشکیل شده است.

و) گوارش شیمیایی نشاسته توسط آنزیم . . . . . . . . . . . . . . . آغاز می شود.

5/1

 

22

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف) نوار کاسپاری در کدام بخش ریشه قرار دارد؟

ب) برای ایجاد حالت قلیایی در روده باریک کدام هورمون لازم است؟

ج) ایجادپیوندبین‌نوکلئوتیدها‌وتولیدDNAوRNA واکنش‌انرژی‌زااست‌یاانرژی‌خواه؟

د) پروتئینی که از شش رشته تشکیل شده و دارای 1248 آمینواسید می باشد چند پیوند
پپتیدی دارد؟

هـ) ارتباط بین سلولهای گیاهی مجاور از چه طریقی برقرار می شود؟

و) درکدام‌اندامک‌سلول‌پروتئینهابرای‌ارسال‌به مقاصدمختلف‌نشانه‌گذاری می‌شوند؟

ز) مونومرهای سازنده کوتین چه نام دارد؟

ح) واکنشهای نوری فتوسنتز در کدام بخش کلروپلاست انجام می شود؟

2

 

23

علت موارد زیر را بنویسید.

الف) تبادل گازها در حشرات به دستگاه گردش مواد نیازی ندارد.

 

ب) نوزادان زودرس به سختی تنفس می کنند.

 

ج) آسیب به کلیه ها باعث کم خونی می شود.

 

د) دیواره بطن چپ قلب ضخیم تر از بطن راست است.

 

هـ) اگر RH خون مادر منفی و RH خون جنین مثبت باشد گلبولهای قرمز خون جنین
تخریب شده و در کودک زردی یا یرقان بروز می کند.

 

 

 

2

 

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (4)

بارم

 

24

گزینه درست را انتخاب کنید.

(A در ATP کدامیک از قندهای زیر می تواند وجود داشته باشد؟

الف) فروکتوز- ریبوز (    )                           ب) دئوکسی ریبوز- فروکتوز (    )

ج) دئوکسی ریبوز- گالاکتوز (    )                د) ریبوز- دئوکسی ریبوز (    )

(B مواد سازنده یک ریبوزوم کدام است؟

الف) فسفولیپید و rRNA (    )                    ب) گلیکولیپید و rRNA (    )

ج) DNA و rRNA (    )                             د) پروتئین و rRNA (    )

(C به ترتیب کدامیک از روشهای عبور مواد از غشای سلول با مصرف انرژی و بدون وزیکول
و کدام توسط وزیکول صورت می گیرد؟

الف) اگزوسیتوز- آندوسیتوز (    )                ب) آندوسیتوز- انتقال فعال (    )

ج) اگزوسیتوز- انتقال فعال (    )                  د) انتقال فعال- اگزوسیتوز (    )

(D به ترتیب بافتهای گیاهی با دیواره ضخیم و بدون دیواره دومی و بافتهای گیاهی دارای
سلولهای دراز و دیواره دومین کدام است؟

الف) پارانشیم- کلانشیم (    )                     ب) کلانشیم- اسکلرئید (    )

ج) کلانشیم- فیبر (    )                              د) کلرانشیم- فیبر (    )

(E از 5 سالگی به بعد تولید گلبولهای قرمز در کدامیک از استخوانهای زیر متوقف می شود؟

الف) گیجگاهی و نازک نی (    )                   ب) درشت نی و پیشانی (    )

ج) زند زبرین و آهیانه (    )                          د) زند زبرین و درشت نی (    )

(F کدام عبارت در مورد خط M سارکومر نادرست است؟

الف) وسط بخش روشن آن است (    )            ب) وسط بخش تیره سارکومر است (    )

ج) وسط صفحه هنسن است (    )                 د) وسط سارکومر است (    )

(G کدام گروه از ماهیچه های زیر در یک سطح بدن (سطح پشتی یا شکمی) قرار دارند؟

الف) سرینی- دو سر بازو- چهار سر ران (    )        ب) توأم- دو سر ران- چهار سر ران (    )

ج) ذوزنقه- چهار سر ران- توأم (    )     د) جناغی ترقوی پستانی- چهار سر ران- دو سر بازو (    )

(H در پایین ماهیچه دلتایی و ماهیچه دو سر ران به ترتیب چه نوع مفصلهایی وجود دارد؟

الف) هر دو گوی و کاسه ای (    )                   ب) هر دو لولایی (    )

ج) لولایی- گوی و کاسه ای (    )                   د) گوی و کاسه ای- لولایی (    )

2

 

« موفق باشید »