درس: زیست شناسی و آز 1

 مدت آزمون: 90 دقیقه

 پایه تحصیلی: دوم تجربی

 تاریخ آزمون: 30/10/86

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

نام آموزشگاه: شهید چمران

    باسمه تعالی

    سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

    مدیریت آموزش و پرورش نائین

           سال تحصیلی 87-1386

ردیف

ســئــوالــات

بارم

 

1

یک شباهت و یک تفاوت شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی را بنویسید.

 

 

5/0

 

2

در یک نورون چگونه دندریت ها را از آکسون ها تشخیص می دهند؟

 

5/0

 

3

بافت ماهیچه ای صاف از نظر ساختمان چه تفاوتهایی با ماهیچه قلبی دارد؟ (2 مورد)

 

 

5/0

 

4

واکوئل و هسته سلولهای بافت مریستمی چگونه است؟

 

5/0

 

5

الف) تریپسین کدام نوع پیوندها را می شکند؟

ب) تریپسین در کدام قسمت لوله گوارش فعال می شود؟

5/0

 

6

دو تفاوت سلولهای هادی آوندهای چوبی و سلولهای لوله غربالی را بنویسید.

 

 

5/0

 

7

ارتباط شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم، واکوئل و دستگاه گلژی را بنویسید.

 

 

75/0

 

8

تفاوتهای تراکئیدها و عناصر آوندی چیست؟ (3 مورد)

 

 

75/0

 

9

الف) برای تولید 35 مولکول تری گلسیرید چند مولکول آب آزاد می شود؟ به چه دلیل

 

ب) برای تولید 45 مولکول دی پپتید چند مولکول آب آزاد می شود و چند آمینواسید
مورد نیاز می باشد؟

 

 

75/0

 

ردیف

ســئــوالــات

بارم

 

10

چگونگی و مسیر جذب ویتامینهای A و D را مشخص کنید.

 

 

75/0

 

11

چهار نقش پروتئین های غشای پلاسمایی را بنویسید.

 

 

1

 

12

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد بزاق هنگام جویدن آنزیم بیشتری نسبت به بزاق قبل از جویدن دارد.

 

 

 

 

25/1

 

13

برش عرضی ساقه یک گیاه تک لپه ای را رسم و نامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

5/1

 

14

علت موارد زیر را بنویسید.

الف) خونی که وارد لوزالمعده می شود قلیایی تر از خونی است که از لوزالمعده خارج می شود.

 

ب) چربیهای غیراشباع زودتر گوارش می یابند.

 

ج) هر چه کیموس وارد شده به دوازدهه اسیدی تر باشد سرعت تخلیه معده کاهش می یابد.

 

د) در غشاهای سلولی دم مولکولهای فسفولیپید در ضخامت یا عرض غشاء قرار می گیرند.

 

5/1

 

15

چهار مرحله تولید فاکتور داخلی معده را به ترتیب بنویسید.

 

 

 

 

 

2

 

ردیف

ســئــوالــات

بارم

 

16

جملات زیر را کامل کنید.

الف) معده بین دریچه پیلور و دریچه . . . . . . . . . . . . . . . قرار دارد.

ب) در برش طولی ریشه بین منطقه مریستمی و منطقه تمایز منطقه . . . . . . . . . . . . . . . وجود دارد.

ج) اندامکی که در سلول های جگر، مقدار گلوکز وارد شده به خون را تنظیم می کند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

د) هورمون محرک ترشح اسیدکلریدریک معده . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

هـ) آنزیم تبدیل کننده پروتئین به آمینواسیدها آنزیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

و) بافت پوششی معده و روده از نوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

5/1

 

17

گزینه درست را انتخاب کنید.

(A بین دوسلول بافت کلرانشیم و اسکلرانشیم به ترتیب چندنوع لایه اصلی دیواره سلولی وجود دارد؟

الف) 3-5 (    )               ب) 5-5 (    )               ج) 2-3 (    )               د) 3-3 (    )

(B جذب کدام مواد زیر در روده باریک همراه با جذب سدیم صورت می گیرد؟

الف) گلوکز و چربیها (    )                              ب) اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه (    )

ج) گلوکز و برخی آمینواسیدها (    )             د) گالاکتوز و اسیدهای چرب (    )

(C آنزیمهای گوارشی چه نوع آنزیمهایی بوده و چه فرآیندی انجام می دهند؟

الف) برون سلولی- اکسیداسیون (    )          ب) درون سلولی- هیدرولیز (    )

ج) برون سلولی- هیدرولیز (    )                    د) درون سلولی- اکسیداسیون (    )

(D درکدام بخش معده نشخوارکنندگان به ترتیب جذب آب و گوارش شیمیایی مواد صورت می گیرد؟

الف) سیرابی- نگاری (    )                             ب) سیرابی- شیردان (    )

ج) هزارلا- شیردان (    )                               د) هزارلا- نگاری (    )

(E در مورد اگزوسیتوز کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف) با مصرف ATP صورت می گیرد (    )   ب) توسط وزیکولها صورت می گیرد (    )

ج) دستگاه گلژی در آن دخالت دارد (    )     د) به کمک پروتئین های ناقل صورت می گیرد (    )

(F در مورد تورژسانس سلولهای گیاهی کدام عبارت نادرست است؟

الف) در انجام آن واکوئل دخالت دارد (    )     ب) غشای پلاسمایی به دیواره سلولی می چسبد (    )

ج) سلول در محیط رقیق تر از سیتوپلاسم خود قرار گرفته است (    )

د) غلظت مواد درون سلول کمتر از محیط اطراف بوده و سلول منبسط شده ولی نمی ترکد (    )

5/1

 

ردیف

ســئــوالــات

بارم

 

18

جملات درست را با (ص) و جملات نادرست را با (غ) مشخص کنید.

الف) در دیواره گوارش به ترتیب از داخل و خارج این لایه ها وجود دارند: لایه مخاطی، زیرمخاطی، ماهیچه طولی، ماهیچه حلقوی و پرده صفاق. (     )

ب) نسبت طول بدن به طول روده در نوزاد قورباغه کمتر از این نسبت در قورباغه بالغ است. (     )

ج) دربرقراری پیوند بین نوکلئوتیدها وتولیدDNA و RNA همیشه ATP مصرف می شود. (     )

د) در غشای وزیکولها و غشای اندامکها گلیکولیپید و گلیکوپروتئین در لایه داخلی غشاء
وجود دارند. (     )

هـ) در لوله گوارشی پرندگان دانه خوار به ترتیب: دهان، مری، چینه دان، سنگدان، معده، روده و مخرج وجود دارد. (     )

و) جذب غذا در ملخ در روده و جذب آب در معده صورت می گیرد. (     )

ز) بین بافت پوششی و بافت پیوندی غشای پایه وجود داردکه شبیه بافت پیوندی سست می باشد. (     )

75/1

 

19

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف) با کدام نوع میکروسکوپ الکترونی می توان درون سلول را مطالعه کرد؟

ب) در آدنوزین علاوه بر آدنین چه ماده دیگری وجود دارد؟

ج) ویتامین B12 به چه روشی جذب سلولهای پوششی روده باریک می شود؟

د) صفرا به فعالیت کدام آنزیمهای لوزالمعده کمک می کند؟

هـ) مونومرهای سازنده کوتین چه نام دارند؟

و) در کدام بخش کلروپلاست واکنشهای نوری فتوسنتز صورت می گیرد؟

ز) در ساختمان ریبوزوم علاوه بر پروتئین چه ماده دیگری وجود دارد؟

ح) در میتوکندری چند لایه فسفولیپیدی غشاء وجود دارد؟

2

 

« موفق باشید »