درس:زیست شناسی و آز 1

 مدت آزمون: 90 دقیقه

 پایه تحصیلی: دوم تجربی

 تاریخ آزمون: 1/6/86

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

نام آموزشگاه: شبانه روزی

    باسمه تعالی

    سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

    مدیریت آموزش و پرورش نائین

سال تحصیلی 86-1385

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (1)

بارم

 

1

یک شباهت و یک تفاوت حرکات تنجشی و حرکات گرایشی را بنویسید.

 

5/0

 

2

در تشریح قلب:

الف) رگی که سوند داخل آن وارد بطن راست می شود چه نام دارد؟

ب) دریچه میترال در کدام قسمت قلب قرار دارد؟

5/0

 

3

الف) در هنگام دیالیز چرا باید سیاهرگ را به سرخرگ متصل کرد؟

ب) چرا سرخرگ را مستقیماً به دستگاه دیالیز متصل نمی کنند؟

 

5/0

 

4

الف) در کدام اندامک سلولهای ماهیچه ای یون کلسیم ذخیره می شود؟

ب) کدام نوع سلولهای ماهیچه ای دارای نوارهای تیره و روشن و دارای انشعاب می باشد؟

5/0

 

5

الف) تعرق با ایجاد چه پدیده ای باعث حرکت آب در آوندهای چوبی می شود؟

ب) کدام عامل در ساختار ریشه باعث کنترل ورود آب و یونهای معدنی به درون آوندهای چوبی
می شود؟

5/0

 

6

کدام مواد موجود در پلاسما در ادرار افراد سالم دیده نمی شود؟ به چه دلیل؟

 

75/0

 

7

نوع مفصل را در موارد زیر مشخص کنید.

الف) پاهای مورچه:                         ب) زانو:                         ج) شانه:

75/0

 

8

سه تفاوت انتشار تسهیل شده را با آندوسیتوز و اگزوسیتوز بنویسید.

 

 

75/0

 

9

گلیکوپروتئین ها به ترتیب در کدام اندامکهای سلول تولید شده و در کدام لایه غشای پلاسمایی وجود دارند؟

 

75/0

 

10

الف) تفاوت فسفولیپید با تری گلیسرید چیست؟

 

ب) تفاوت چربیها با موم ها چیست؟

75/0

 

11

الف) در کدام بخش الکتروکاردیوگرام دریچه های سینی باز است؟ چرا؟

 

ب) با الکتروکاردیوگرام چگونه آنفارکتوس قابل تشخیص است؟

75/0

 

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (2)

بارم

 

12

در نوار قلب فردی فاصله دو موج QRS متوالی 6/0 ثانیه است. اگر در پایان دیاستول 115 میلی لیتر خون در هر بطن جمع شده باشد و در پایان سیستول 50 میلی لیتر خون در هر بطن باقی مانده باشد برون ده قلبی را در این فرد محاسبه کنید.

 

 

 

 

75/0

 

13

کدامیک از واکنشهای زیر انرژی خواه و کدامیک انرژی زا می باشند؟

الف) تبدیل نشاسته و گلیکوژن به گلوکز:

ب) ایجاد پیوند بین آمینواسیدها و تولید پلی پپتیدها:

ج) تبدیل ATP به ADP :

75/0

 

14

الف) در کدام بخش کلروپلاست انرژی خورشید توسط کلروفیل جذب می شود؟

ب) در تولید ATP کدام غشای میتوکندری نقش اصلی دارد؟

ج) واکنشهای تاریکی فتوسنتز در کدام بخش آن انجام می شود؟

د) در غشاهای میتوکندری جمعاً چند لایه فسفولیپید وجود دارد؟

1

 

15

ساختمان یک نورون را رسم و نامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

1

 

16

علت موارد زیر را بنویسید.

الف) چربیهای سیر نشده در دمای معمولی مایع هستند.

 

ب) چربیها از راه مویرگهای خونی جذب نمی شوند.

 

ج) در حشرات تبادل گازها با سلولهای بدن بدون نیاز به دستگاه گردش مواد انجام می شود.

 

د) در هنگام انقباض ماهیچه های مخطط پهنای نوار روشن کاهش می یابد.

 

هـ) تورژسانس سلولهای نگهبان روزنه باعث باز شدن روزنه ها می شود.

 

و) آسیب و از کار افتادن کلیه ها باعث کم خونی می شود.

 

2

 

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (3)

بارم

 

17

کدامیک از جملات زیر درست و کدام نادرست است؟ « با (ص) و (غ) مشخص کنید »

الف) تراکئیدها باریک هستند ولی عناصر آوندی کوتاهتر و گشادتر از تراکئیدها هستند. (    )

ب) پپسین که مولکول آن بزرگترازپپسینوژن است پروتئینهارابه مولکولهای کوچکترتجزیه می کند. (    )

ج) هورمون سکرتین از روده باریک ترشح شده و در ایجاد محیط اسیدی در روده دخالت دارد. (    )

د) نسبت طول روده نوزاد قورباغه به طول بدن بسیار بیشتر از این نسبت در قورباغه بالغ است. (    )

هـ) در عمل دم دنده ها و دیافراگم به پایین حرکت کرده تا حجم قفسه سینه افزایش یابد. (    )

و) در آنمی هماتوکریت بیشتر از 45 درصد و در پلی سیتمی کمتر از 45 درصد است. (    )

5/1

 

18

گزینه درست را انتخاب کنید.

(A برای تولید پروتئینی با چهار رشته که دارای 636 آمینواسید است:

الف) 632 مولکول آب مصرف می شود (    )     ب) 635 مولکول آب مصرف می شود (    )

ج) 635 مولکول آب آزاد می شود (    )           د) 632 مولکول آب آزاد می شود (    )

(B سانتریول از کدام نوع ساختارهای سلول بوده و در کدام سلولهای زیر وجود دارد؟

الف) بدون غشا- گیاهان پیشرفته (    )           ب) دارای غشا- خزه ها و سرخس ها (    )

ج) بدون غشا- خزه ها و سرخس ها (    )        د) دارای غشا- نورون ها (    )

1

2

(C واکنش زیر توسط کدام آنزیم و در کدام اندامک انجام می شود؟

O2 ـــ H2O2                H2O+

الف) کاتالاز- شبکه آندوپلاسمی صاف (    )       ب) کاتالاز- لیزوزوم (    )

ج) کاتالاز- پر اکسی زوم (    )                         د) انیدراز کربنیک- پر اکسی زوم (    )

(D در فرآیند تورژسانس و در جداسازی انگشتان از یکدیگر در زمان جنینی به ترتیب
کدامیک از اندامکهای زیر دخالت دارند؟

الف) واکوئل پر اکسی زوم (    )                        ب) واکوئل- لیزوزوم (    )

ج) واکوئل- شبکه آندوپلاسمی صاف (    )         د) لیزوزوم- پر اکسی زوم (    )

(E واحدهای سازنده کدامیک از مواد زیر با بقیه تفاوت دارد؟

الف) آمیلاز (    )          ب) تریپسین (    )          ج) نوکلئاز (    )          د) اسید نوکلئیک (    )

(F در مورد فیبرها و اسکلرئیدها کدام عبارت درست است؟

الف) سلولهای هر دو بدون دیواره دومین هستند (    )

ب) هر دو سلولهای مرده و دارای انشعاب هستند (    )

ج) فیبرها دارای دیواره دومین ولی اسکلریدها بدون دیواره دومین هستند (    )

د) هر دو دارای دیواره دومین هستند و نقش استحکامی دارند (    )

(G در دستگاه گردش خون ماهی رگی که خون را از قلب خارج می سازد کدام است؟

الف) سرخرگ با خون روشن (    )                     ب) سیاهرگ با خون تیره (    )

ج) سیاهرگ با خون روشن (    )                       د) سرخرگ با خون تیره (    )

(H قلب لوله ای شکل در کدامیک از جانوران زیر و با کدام دستگاه گردش خون وجود دارد؟

الف) ماهی با گردش خون بسته (    )            ب) هیدر و عروس دریایی با گردش خون باز (    )

ج) ملخ با گردش خون بسته (    )                د) ملخ با گردش خون باز (    )

2

 

ردیف

                                                           ســئــوالــات                                     صفحه (4)

بارم

 

19

جملات زیر را کامل کنید.

الف) آنزیم انیدراز کربنیک روی . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجود دارد.

ب) بیماریهای خود ایمنی به علت حساس شدن گلبولهای سفید از نوع . . . . . . . . . . . . . . . . . .
به بافت های بدن بروز می کند.

ج) تعریق از راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . انجام می شود.

د) محرک ترشح اسیدکلریدریک و تا حدی آنزیم های معده هورمون . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

هـ) در بافت خودکار قلب گرهی که در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد گره . . . . . . . . . . . . . . . . . . نامیده می شود.

و) هیستامین و هپارین توسط نوعی از گلبول های سفید به نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تولید و ترشح می شوند.

ز) ماده ای که با نقش آنزیمی خود فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می کند . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نام دارد.

ح) در ساختمان ریبوزوم و هستک علاوه بر پروتئین ها ماده ای به نام . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجود دارد.

2

 

20

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف) پروتئین های رشته ای غشای پایه از جنس کدام نوع پروتئین های پیوندی می باشد؟

 

ب) منشأ لیزوزوم و واکوئل کدام اندامک سلول است؟

ج) جذب گلوکز در روده باریک همراه با جذب کدام عنصر صورت می گیرد؟

د) کدام پروتئاز پروتئین ها را به آمینواسیدهاتبدیل می کند؟

هـ) در هر طرف سر ماهی چند رشته آبششی وجود دارد؟

و) کدام ماده ترشح شده از غدد معده از کم خونی جلوگیری می کند؟

ز) با جذب سدیم در کدام بخش نفرون به روش انتقال غیرفعال انجام می شود؟

ح) ترشح یون هیدروژن در نفرونها چه زمانی افزایش می یابد؟

2

 

« موفق باشید »